Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och smarta energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller och batterilager för reducering av effekttoppar

Bild:  Solceller i kombination med batterilager och smarta energisystem möjliggör reducering av effekttoppar i fastigheter.

Solceller och batterilager för reducering av effekttoppar

Effekttoppar som uppstår när stora elförbrukare kopplas in står endast för en begränsad del av energibehovet, men kan ändå medföra betydande kostnader för fastighetsägare. Intresset för reducering av effekttoppar i fastigheter har successivt ökat bland många fastighetsägare. De efterfrågar i allt högre utsträckning både kostnadsbesparande energilösningar och möjligheter att minska klimatpåverkan för den el som förbrukas i deras fastigheter.

Incitament för reducering av effekttoppar  Det pågår en utveckling för att öka incitamenten för fastighetsägare att reducera effekttoppar, inte minst med tanke på att utformningen för elnätspriser i allt högre grad fokuserar på effekt. Intresset för nya affärsmodeller kring efterfrågeflexibilitet är stort bland både fastighetsägare och nätägare.

Ökad flexibilitet i elanvändningen  De senaste åren har visat att det finns en uppenbar risk för effektbrist i elnäten, särskilt i Mälardalen och i södra Sverige. Det har ökat behovet av incitament för att minska effektbehovet i bland annat fastigheter. En pådrivande faktor för utvecklingen av affärsmodeller för effektreducering är elbolagens prismodeller, som speglar deras tilltagande svårigheter att tillhandahålla tillräckligt med effektkapacitet.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Vätgas och solceller en del av framtidens energiförsörjning

Bild:  Elektrolytisk process för omvandling av vatten till vätgas med hjälp av solceller.

Vätgas och solceller en del av framtidens energiförsörjning

Världen har upplevt en lång period av stabilitet och trygghet gällande energiförsörjningen. Energin kommer från den mark vi står på, varifrån de fossila energislagen olja, kol, naturgas och uran kan utvinnas. Även förnybara energislag har funnits genom århundraden, till exempel torv och trä. Dagens energi utvinner vi istället från förnybara energislag, t ex elektricitet från sol- och vindenergi, men som inte alltid kan överföras direkt till elförbrukaren, utan det kan behövas en energibärare för att transportera den lagrade energin till elförbrukaren.

Lagring av energi i vätgas  Vätgas är en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men som kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor, t ex solenergi. Vid förbränning är restprodukten vatten, till skillnad från fossila bränslen eller biobränslen, som avger växthusgasen koldioxid.

Den globala uppvärmningen accelererar  Sedan 50-talet har forskare kunnat observera en fortlöpande temperaturökning i atmosfären och varnat för konsekenserna. Det är dock först de senaste två årtiondena som varningarna övergått till att bli alarmerande, när glaciärer och permafrost smälter i allt snabbare takt. Idag står det utom tvivel att det är människan som är orsaken till den globala temperaturökningen. Växthusgaserna koldioxid och metan får solinstrålningen att i högre grad stanna kvar i atmosfären.

Enligt många forskare har vi redan passerat gränsen för att backa tillbaka och återställa koldioxidhalten i atmosfären till förindustriell tid. För mycket koldioxid finns bundet i bland annat världshaven för att kunna återställa balansen. Inte ens om vi skulle stoppa all fossil förbränning idag, så skulle koldioxidhalten fortsätta att öka i atmosfären under ett par årtionden.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Ny statistik för utbyggnad av solceller i Sverige

Bild:  Olika scenarier för utbyggnad av solceller beroende på prognosmodell.

Ny statistik för utbyggnad av solceller i Sverige

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Den installerade effekten har nu passerat 1 GW (= 1 000 MW) vilket är en ökning med nästan 400 MW för året 2020. Numera har alla Sveriges kommuner åtminstone en nätansluten solcellsanläggning. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Ny statistik för solceller  Sedan flera år publicerar Energimyndigheten ny officiell statistik över nätanslutna solcellsanläggningar. En nyhet för årets statistik är data för installerad effekt per capita och per kvadratkilometer, vilket redovisas både på nationell och på regional nivå.

Kraftig ökning av antalet solcellsanläggningar  Under år 2020 installerades det nästan 22 000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, med närmare 400 MW i installerad effekt. Om alla data summeras till och med utgången av år 2020 fanns det nästan 66 000 nätanslutna solcellsanläggningar, vilket skall jämföras med knappt 44 000 för år 2019. Totalt installerades 1 090 MW, vilket i jämförelse med år 2019 motsvarar en ökning med 56 procent (698 MW).


Läs hela artikeln här!


Artikel

Solcellsfasader till alla typer av byggnader

Bild:  Strandkajen i Örnsköldsvik med solcellsfasader, med en unik utformning av byggnaden med solcellsfasad.

Solcellsfasader till alla typer av byggnader

Att producera solel förknippas vanligtvis med rektangulära svarta solpaneler, monterade på taken till villor, bostadshus och och kommersiella fastigheter. Vinklade tak i söderläge där solstrålningen är som starkast ger den bästa skörden av solproducerad el. Men även svagt sluttande och platta takytorger en bra och effektiv solelproduktion genom att solpanelerna vinklas upp för att effektivare ta vara på solinstrålningen. Men i och med att hela byggnaders klimatskal – det vill säga även väggar, fönster och dörrar – spelar en avgörande roll för att minska energibehovet, har en ny form av energilösning växt fram, nämligen solcellsfasader.

Högteknologiska solfasadelement  Marknaden för fasadmonterade solpaneler växer. Många fastighetsägare, arkitekter, projektörer och byggare har upptäckt att inte bara solceller på taket, utan även på fasader, kan vara ett användbart sätt för att komplettera solcellerna på taket. Om de har lämpliga egenskaper och är dekorativt utformade kan de integreras och ge byggnaden ett arkitektoniskt värde, och samtidigt leverera upp till 50 procent mer energi än om solpaneler avsedda för takmontage monteras på väggen, enligt Fraunhofer Center for Silicon Photovoltaics CSP i Halle.

Solceller integrerade i byggelement  I samarbete med HTWK Leipzig och TU Dresden utvecklade Fraunhofer CSP-forskare också lämpliga alternativ för att integrera solcellselement i betongfasader – närmare bestämt i fasader gjorda av kolbetong, ett material som utvecklats av ett konsortium på mer än 150 partners i "C3 – Carbon Concrete Composite"-projekt. Betongens hållfasthet tillhandahålles av kolfibrer – och inte av armeringsstål. På Fraunhofer CSP analyserades hur solcellselement bäst kan monteras på dessa typer av kolbetongfasader, det vill säga hur denna nya betongtyp kan kombineras med produktion av solenergi. För detta ändamål utformade forskarna tre olika koncept och metoder för att integrera solcellelementen i delar av fasaden. Solcellselementen kan antingen inkluderas direkt vid gjutning av betongsektionerna, alternativt lamineras på den gjutna betongytan eller förbindas till betongplattor. Det tredje konceptet är att fästa asolcellselementen på betongplattorna med hjälp av tappfästen eller skruvanslutningar, vilket skulle underlätta demontering för service, underhåll eller reparationer.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Full laddning till elbilen från solceller på taket

Bild:  Med allt fler nyregistreringar av elbilar öppnas goda förutsättningar att tanka dem med solceller på egna taket (grafik från Bil Sweden).

Full laddning till elbilen från solceller på taket

Den kraftiga tillväxten inom elbilar och laddhybrider fortsätter. Redan nu är var tredje försåld bil i Sverige en elbil eller laddhybrid. Elbilar och laddhybrider vinner alltmer terräng, men de är inte några nya uppfinningar. Redan år 1900 lanserade Ferdinand Porsche en hybridbil med en förbränningsmotor som drev två elmotorer som i sin tur drev framhjulen. De dominerade vägarna i USA fram till runt år 1915.

Elbilens historia  År 1971 kördes den första bilen på månen med el och ungefär vid denna tid började det även lanseras golfbilar som drevs av el. I början av 1990-talet krävde Kalifornien att biltillverkarna skulle erbjuda en viss andel Zero Emission Vehicles. Det ledde till en rad nya modeller av elbilar.

Svenska Nutek genomförde i början av 1990-talet en elbilsupphandling i Sverige. Många av dessa elbilar rullar faktiskt fortfarande på våra vägar.

Elbilen och laddhybrider under 2000-talet  I början av 2000-talet ökade intresset för elbilar i takt med en allt intensivare klimatdebatt. Hybridtekniken började lanseras igen. Lätta och energitäta litiumjonbatterier utvecklades inom hemelektroniken och lämpade sig även för elbilar och laddhybrider. År 2005 korades för första gången en laddhybrid till Årets Bil och år 2010 premierades en renodlad elbil med samma titel.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Energigemenskaper en lösning för att motverka effektbristen

Bild:  Energigemenskaper kan bidra till minskade effektuttag och stora energibesparingar i alla typer och fastigheter – och minska risken för effektbrist i svenska elnätet.

Energigemenskaper en lösning för att motverka effektbristen

Det finns goda förutsättningar att så kallade energigemenskaper kan vara ett effektiv lösning på energiomställningens utmaningar. En sådan energiteknisk gemenskap kan bidra till att halvera behovet av toppeffekter, och samtidigt ge energibesparingar på 15 - 30%. Det finns flera testprojekt på gång i Sverige där det etableras energigemenskaper, bl a i Örebro och Stockholm. Syfte är att undersöka möjligheterna till lokal solelproduktion, lastbalansering och energidelning mellan fastigheter, samt lokala lösningar för energilagring.

Pågående testprojekt  Aktuella energigemenskaper bildas dels i ett befintligt bostadsområde i området Hammarby Sjöstad i Stockholm, dels i det nybyggda bostadsområdet Tamarinden i Örebro. Medverkande i testprojekten är RISE – Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner – och KTH – Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Energimyndigheten finansierar projektet, som syftar till att undersöka möjligheter och utmaningar för lokala samhällen att satsa på smarta och hållbara energilösningar, men även ge systemtjänster till det allmänna energisystemet. Projektet pågår under drygt tre och ett halvt år, och startade i mars 2021.

Energigemenskaper som smart tjänst  Ännu är vägen till en lagstiftning som är anpassad för framtidens elsystem ganska lång. Det finns behov av flera generella förändringar, främst på skatteområdet. Det bör även beaktas att de flesta medborgare i Sverige sannolikt hellre köper en smart tjänst som bygger på idén bakom energigemenskaper från ett företag, än att engagera sig i en föreningsgemenskap, men självfallet bör båda möjligheter hållas öppna inför ett kommande beslut i frågan.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Allt fler villa- och småhusägare planerar solceller

Bild:  Nästan en femtedel av svenska villa- och småhusägare planerar för solcellsanläggningar, och antalet installerade solceller ökade med nära 50 % jämfört med året innan.

Allt fler villa- och småhusägare planerar solceller

Intresset för solceller bland svenska villa- och småhusägare ökar. Energimyndigheten presenterade i mars 2021 ny statistik som redovisar närmare 66 000 installerade solcellsanläggningar under förra året. Det är en ökning med nära 50 % jämfört med förra året.

Intresset för solceller ökar  Nästan en femtedel av villa- och småhusägare i Sverige uppger att de planerar att skaffa solceller under år 2021. Miljö, klimat och hållbarhet är viktiga argument, men även den ekonomiska aspekten är viktig, enligt en Sifo-undersökning från februari i år, som gjorts på uppdrag av Ecster.

Ekonomiska incitament driver installationstakten  Om alla husägare som planerar solceller skulle förverkliga sina planer, så skulle alla svenska villor och småhus vara försedda med solceller på taket om ca 5 år. Nu finns för de flesta en ekonomisk verklighet att förhålla sig till och många planer på solceller förskjuts därför på framtiden. Sedan årsskiftet finns ett nytt grönt ROT-avdrag på 15 % av totalkostnaden för solceller, som kan ge ett ordentligt lyft. Det kan få antalet solcellsinstallationer för de kommande åren att skjuta i höjden.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Solceller till flerbostadshus missgynnas

Bild:  Andelen flerbostadshus med solceller på taket skulle öka om regelverket vore i takt med tiden.

Solceller till flerbostadshus missgynnas

Varför sätts det inte upp fler solceller på flerbostadshus? Statistik visar att andelen flerbostadshus med solceller på taket inte växer lika snabbt som för andra fastighetstyper. Orsaken kan sannolikt hänföras till ett regelverk som inte är i takt med tiden, men det handlar också om något sämre lönsamhet med solceller på denna typ av fastigheter.

Solelproduktion när huset när färre är hemma  Alla fastigheter för boende – oavsett om det gäller villor, flerfamiljshus eller bostadshus – har det grundläggande problemet att elproduktionen från solcellerna på taket inte ligger i fas med elbehovet i fastigheten. Under dagtid när solcellerna genererar som mest solel är betydligt färre hemma, än vad som är fallet på morgonen, kvällen och nattetid. Det är bara i dessa coronatider som fler personer vistas i bostaden under dagtid.

Överskottsel gör också klimatnytta  Om solbelysta delar av taket på villor, flerfamiljshus eller bostadshus täcks med maximalt antal solpaneler, så kommer en stor del av elproduktionen att behöva säljas som överskottsel till elhandelsbolaget. För klimatet gör solcellerna förstås samma nytta ändå, eftersom varje solpanel sparar in ca 3 ton koldioxid under en livstidscykel – men lönsamheten blir sämre eftersom elöverskottet inte betingar samma värde som köpt nätel.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Villaägare med solceller kompenseras

Bild:  Villaägare som under förra året gick miste om det hastigt indragna solcellsstödet, kompenseras nu med ett extra tillskott i regeringens vårbudget.

Villaägare med solceller kompenseras

Stora förändringar av regelverken för solceller kännetecknar förra året – och fortsätter i år – samtidigt som utbyggnaden av solcellsparker ökar markant. Men fortfarande återstår mycket förändringsarbete för att få utbyggnaden av framförallt stora solcellsanläggningar att ta ordentlig fart.

Villaägare med solceller får kompensation  En glädjande nyhet för alla ca 9 000 villaägare som installerade solceller på sina villatak under förra året är att de nu blir kompenserade för solcellsstödet de gick miste om. Anledningen var att investeringsbidraget för solceller hastigt drogs in och avvecklades, i takt med att avsatta stödpengar var på väg att ta slut. De kommer nu att kompenseras för den oväntade förlusten. Därför avsätter regeringen nu 260 miljoner kronor till dessa ca 9 000 solcellsägarna som har installerat solceller på sina villatak, men aldrig fick solcellsstödet utbetalt.

Glappet mellan två stödsystem skapade förvirring  Denna grupp fastighetsägare har kommit i kläm mellan två olika gröna stödsystem för solcellsinstallationer. När pengarna tog slut i det tidigare systemet förra sommaren, valde regeringen att inte skjuta till nya pengar för de som då ansökte om investeringsbidrag för resterande del av året. Beskedet kom som en överraskning, eftersom staten tidigare alltid skjutit till mer pengar när de tagit slut under tidigare år.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Solenergi på stark frammarsch i USA

Bild:  USA är tillbaka på spelplanen som en globalt drivande kraft i utbyggnaden av solcellanläggningar.

Solenergi på stark frammarsch i USA

Flera år av klimatförnekelse från ett av världens ledande länder är över. Efter att Joe Biden blev installerad som president tidigare i år, är USA tillbaka på spelplanen som en av de drivande krafterna i utvecklingen av en hållbar värld. USA har gjort ett återinträde i Parisavtalet, vilket förstås är en viktig markör. Den förre presidenten, som inte tog klimathotet på största allvar, gav åtminstone världen en läxa som ledde till att andra länder insåg att de måste göra desto mer aktivt klimatarbete. Därför måste nu risken att världen lutar sig tillbaka och förlitar sig på att USA skall lösa världens klimatproblem elimineras.

USA och EU proaktiva aktör inom klimatområdet  Det gäller nu att inte förblindas av vackra ord och symbolhandlingar från Joe Biden eller andra av världens politiker, utan ta stora kliv framåt inom energi- och klimatområdet. Faktum kvarstår att USA står inför stora utmaningar. För landets väg framåt påverkar oss alla, eftersom klimatförändringarna och miljöförstörelsen inte ser några gränser. USA har under decennier haft på sig den globala ledartröjan – framförallt av politiska orsaker – med nu är det dags att landet blir en globalt ledande och proaktiv aktör inom klimatområdet. Tillsammans med EU kan de bli en viktig aktör för att fler länder ska anta ambitiösa nationella planer för att minska klimatutsläppen.

Fossil energi dominerande energikälla i USA  Energimixen i USA består till ca 80% av fossila bränslen. Endast ca 11% av den totala energiproduktionen kommer från förnybara källor, medan den elbaserade energin till ca 17% är förnybar. Fossil elproduktion står för ca 38% av de amerikanska koldioxidutsläppen, viiket är den främsta orsaken till den globala klimatförändringen. Första steget mot fossilfrihet är att minska stöd och subventioner till den fossila energibranschen. Där kan Sverige vara ett viktigt föregångsland för USA och många andra i utvecklingen till mer grön energiproduktion.


Läs hela artikeln här!


Solceller och smarta energilösningar
från våra partnerföretag

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7
Företagspartner 8

Företagspartner 9

Artikel

Underlätta ökad egenanvändning av solel

Bild:  Ökad egenanvändning av solel höjer lönsamheten, inte minst för solcellsanläggningar på flerfamiljhus.

Underlätta ökad egenanvändning av solel

Vi befinner oss i en omfattande utbyggnad av solceller i Sverige. Solcellsmarknaden har också vuxit kraftigt under flera år. Potentialen att utnyttja solenergi i Sverige är mycket stor, och har solceller goda förutsättningar att utgöra ett betydande bidrag till den nationella elmixen. En ökad egenanvändning av solel motverkar problem som är relaterade till den förnybara energins varierande elproduktion, t ex att elnätet kan överbelastas.

Stort intresse för egenproduktion av solel  Intresset för att egenproducera el med solceller, både bland privatpersoner och fastighetsägare, har ökat betydligt. Visserligen har investeringsstödet successivt reducerats, och avskaffas helt under innevarande år. Det kompenseras av att priset på solpaneler sjunkit kraftigt de senaste åren. För privatpersoner finns numera ett grönt ROT-avdrag på 15% av den totala investeringen i solceller, inklusive arbetskostnad, som dras direkt från fakturan vid köptillfället.

Ökad egenanvändning av solel höjer lönsamheten  Det finns också andra ekonomiska incitament, som innebär möjligheter till ännu bättre avkastning från solcellsanläggningar. Det gäller framförallt att öka egenanvändningen av solel, inte minst för större solcellsanläggningar, men även för mindre anläggningar, t ex solceller på flerfamiljshus. Efterfrågan på ökad kunskap finns inom branschen och även bland potentiella solcellsköpare. Där behöver upplysningar om nya produkter och tjänster, som underlättar en kostnadseffektiv ökad egenanvändning av solel, påskyndas och effektiviseras så att de når ut bredare till målgruppen.


Läs hela artikeln här!


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av smarta energisystem

Artikel

Slopa energiskatt på egenanvänd solel

Bild:  Logicenters satsar på utbyggnad av fler och större solcellsanläggningar på lager- och logistikbyggnader.

Slopa energiskatt på egenanvänd solel

Effektgränsen på 255 kW – och som 1 juli 2021 höjs till 500 kW – borde tas bort helt för egenanvänd solproducerad el. Över denna gräns utgår energiskatt, vilket troligen är den lag som mest hämmar den svenska utbyggnaden av solceller.

Energiskatten hämmar solcellsutbyggnaden  Den som installerar en solcellsanläggning på minst 255 kW måste alltså betala energiskatt på den solel som egenanvänds i fastigheten, till vilken anläggningen är ansluten, enligt Lagen (1994:1776) om skatt på energi. Denna energiskatt har en hämmande effekt på den svenska solcellsmarknaden.

Flera av Sveriges största fastighetsbolag har under flera år investerat i solcellsanläggningar upp till 255 kW, men hade i genomsnitt kunnat bygga ut med närmare 50% fler installerade kilowatt om effektgränsen inte funnits. Det blir helt enkelt inte lönsamt att bygga ut större på grund av energiskatten på egenanvänd el.

Snabbare väg till helt förnybar elproduktion  Om det svenska målet om 100% förnyelsebar elproduktion år 2040 skall kunna uppnås i enlighet med Energiöverenskommelsen år 2016, bör lagarna om energiskatt utformas för att accelerera utbyggnaden av solceller, och inte bromsa in densamma. Det är svårt för fastighetsägare att med normalt logiskt tänkande förstå varför solelproduktionen från det egna taket – där solelen används och förbrukas i den egna fastigheten – skall energibeskattas.

Solproducerad egenförbrukad el har ju aldrig passerat elmätaren och följaktligen aldrig nått ut till den allmänna elmarknaden. På motsvarande sätt finns ju ingen beskattning på egenproducerad och egenanvänd solvärme eller vedeldning – och heller inte för egenodlade äpplen eller morötter. Konsekvensen med nuvarande lag blir således att alla lämpliga takytor för solcellsinstallationer med passande elbehov i fastigheternas underliggande verksamheter, inte utnyttjas av villiga fastighetsinnehavare.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Goda förutsättningar för mer solceller i Sverige

Bild:  Sverige ligger på nordliga breddgrader, men medger förvånansvärt bra förutsättningar för solcellsanläggningar, framförallt i södra Sverige.

Goda förutsättningar för mer solceller i Sverige

Sverige är ett land som ligger på nordliga breddgrader, men har trots sitt geografiska läge förvånansvärt bra förutsättningar för produktion av solel. Solcellsanläggningar i både Götaland och Svealand kan producera lika många kilowattimmar som motsvarande anläggningar i Tyskland eller norra Frankrike. Anledningen är bl a förekomsten av mer dis och molnlighet på kontinenten, och att Sverige har ett kyligare klimat som ökar verkningsgraden hos solceller.

Utmärkta förutsättningar för solceller i Sverige  En grundläggande förutsättning för att solceller skall producera solel är förstås att solen skiner från en klarblå himmel, men det produceras även solel när det är halvklart väder, eller till och med vid mulet väder, dock med reducerad energiutbyte. Regniga somrar kompenseras ofta av klart och fint väder under andra månader under sommarhalvåret. Även vinterhalvårets månader mars och oktober kan ge en hel del solproducerad el, tack vare kallare temperaturer som ökar effektiviteten i solcellerna, samt reflektioner av solljus från eventuell snö.

Ljusenergi omvandlas till el  Jämfört med t ex vatten- och vindkraft så har solceller inga rörliga delar, utan de omvandlar ljusenergi direkt till el. Solcellerna utnyttjar kisel, som är en s k halvledare, som tar upp ljusets energi och sätter fart på elektronerna. Positiva och negativa laddningar drivs åt varsitt håll i solcellen, så att en elektrisk spänning uppstår mellan cellens fram- och baksida. Denna spänning utnyttjas sedan för att producera solel.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Snyggt med solceller integrerade i taket

Bild:  Soltech's takinbyggda solceller ger ofta ett ökat estetiskt värde, eftersom solcellerna blir en naturlig del av husets eller byggnadens design.

Snyggt med solceller integrerade i taket

Att integrera solceller i taket innebär att de blir en integrerad del av taket, och lämpar sig bäst för vanliga vinklade tak på villor och bostadshus. Utanpåliggande solceller fungerar optimalt på stora platta tak.

Ett tak med takmonterade solceller  Det finns olika tillvägagångssätt att installera solceller på taket. Vanligast är installera utanpåliggande solpaneler, d v s de monteras ovanpå den befintliga takbeläggningen – oavsett om taket utgörs av takpannor, takplåt, takpapp eller gummiduk.

Ett soltak med integrerade solceller  Möjligheten finns också att integrera solcellerna i taket, d v s att solcellerna blir en integrerad del av taket. Vanliga benämningar är takintegrerade solceller, takpannor med inbyggda solceller, soltak eller solcellstak. När solceller integreras i taket ligger de i samma nivå som den normala takbeklädnaden hade gjort. De takintegrerade solcellerna ersätter därmed hela eller delar av den befintliga takbeklädnaden. Förutom infällda solpaneler finns det även takpannor som har solcellerna inbyggda i själva takmaterialet. De kan antingen bestå av kristallint kisel (högre verkningsgrad) eller vara av så kallad tunnfilmstyp (något lägre verkningsgrad).


Läs hela artikeln här!

Video:  Jinko Floating Solar Project  |  TEST  |  Uppspelning med start 15 sekunder in i videon och stopp 45 sekunder senare.


Relaterat Välj solcellsleverantör med omsorg
Att välja bästa solcellsleverantör – och undvika fallgroparna
Soltech Energy – koncernen med visionen att integrera solceller i morgondagens hållbara samhälle
Solkraft Sverige – företaget som levererar styrka i varenda cell
Akademiska Hus – första huset med elnät för likström
Digitala Sol- & EnergiMöten – Webbinarier inom solenergi för energi- och effektoptimering av fastigheter

Alla publicerade artiklar för 2021


Rekommenderad partner

Soltech Energy

Inom koncernen Soltech pågår det ett nära samarbete mellan våra dotterbolag. Soltech har höga mål och ska nå dessa till stor del genom en aggressiv förvärvsstrategi som kommer att ta bolaget ut i Norden och på sikt även ut i Europa. Soltech kommer att fokusera på bolag inom solenergi samt tak-, fasad-, batteri/ladd- och elbranscherna samt även på bolag med smarta energilösningar för kontroll och styrning. Vi söker ständigt förvärvskandidater och välkomnar alla intresserade att höra av sig – kontakta Soltech Energy AB, kommunikationsansvariga Josefin Sollander!


Rekommenderad partner

Soltech Energy

Solpaneler skall vara en långsiktig och hållbar lösning. Både som ekonomisk investering och på vägen mot en fossilfri framtid. Sedan 2014 har vi med vår samlade kunskap och våra kvalitativa produkter jobbat mot det målet – att leverera solcellsinstallationer med hög kvalitet, som gör våra kunder självförsörjande på el under lång tid. Nu, med Bravida som ny kraftfull majoritetsägare, kan vi säkra att det arbetet fortgår in i framtiden – för såväl befintliga som nya kunder. Vi skapar stora resultat, tillsammans! Vi välkomnar alla intresserade att höra av sig – kontakta Solkraft Sverige AB, kontakta VD, Johnny Petré!


Rekommenderad partner

Ferroamp

Med en Ferroamp EnergyHub kan du på ett intelligent och flexibelt sätt styra den el som du producerar med solens hjälp på dagen, förbrukar i ditt hus på morgonen och kvällen, lagrar i ditt Nilar Home Box batteri och som du köper från elnätet. Du får dessutom den världsunika och patenterade funktionen som kallas fasbalansering. Den gör att elen fördelas jämt mellan säkringarna så att du slipper byta proppar och kan ha en mindre huvudsäkring till din fastighet. Fasbalanseringen gör också att du laddar elbilen på kortast möjliga tid, oavsett när på dygnet du laddar den. Allt det här får du möjlighet att se live i Ferroamps molnbaserade energimätsystem i realtid.

Med Nilars Homebox får du ett energilager som har unika fördelar utifrån olika säkerhets- och miljöaspekter. Nilar Home Box bygger på den unika Nilar Hydrid-teknologin. Det är den vattenbaserade och flamsäkra elektrolyten som ger batterierna de unika säkerhetsfördelar jämfört med andra teknologier för energilagring. Nilar Home Box är dessutom producerat av 100 procent förnyelsebar energi här i Sverige och är designat för att hålla i mer än 20 år.

Med Ferroamps smarta EnergyHub och Nilars Home Box så väljer du spjutspetsteknik som är utvecklad och producerad i Sverige. Det är den mest hållbara och miljövänliga tekniken som finns idag som framtidssäkrar ditt hem mot en växande brist på el och mot höjningar av såväl elnätskostnader som elpriser i det redan nu överbelastade elnätet.

Vi välkomnar alla intresserade att höra av sig – kontakta Ferroamp AB, kontakta marknadschefen, Anna Fägersten!

Sol- & EnergiGruppen

Var med och utveckla morgondagens energieffektiva och självförsörjande fastigheter! Ta del av ny kunskap, erfarenheter och framgångsfaktorer från energiföretag och erfarna fastighetsbolag via våra webbinarier, för att du som är fastighetsägare, solcellsprojektör eller elkonsult skall lyckas med fler sol- och energiprojekt – utan att behöva göra om andras misstag!
Läs mer om medlemskap i Sol- & EnergiGruppen!

S t a t u s

110

SKRIVNA ARTIKLAR

6

KUNDER

32

SKICKADE NYHETSBREV

1.235

PRENUMERANTER

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

KARTA

HITTA TILL OSS

Vi har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för senaste nyheter och artiklar inom
solceller och smarta energisystem