Kunskapsportalen inom solceller och hållbara energisystem


Artikel

Energieffektiv elektrifiering av fastigheter

Bild:  Den ökade elektrifieringen kräver redundanta system och mer balanskraft

Energieffektiv elektrifiering av fastigheter

På bara fem år har den svenska solcellsmarknaden utvecklats enormt. På den tiden var investeringsviljan ganska trevande och samtalen med fastighetsägare handlade om kostnader, nivå på dåvarande solcellsstödet, återbetalningstider och om viljan att våga investera i en första pilotanläggning.

Solceller en del av fastighetssystemenIdag är inställningen till solceller en helt annan. Numera handlar frågorna i samtalen snarare om hur solcellsanläggningarna kan integreras i fastighetssystemen, hur hur uppföljningen av digitaliseringen skall se ut, och hur snabbt utrullningen av fler solcellsanläggningar i fastighetsbestånden skall ske.

Att investera i solceller är inte längre förenad med en upplevd ekonomisk risk, utan är nu en naturlig del i utvecklingen av energieffektiva och mer elekrifierade fastighetsbestånd. För många fastighetsbolag och större fastighetsägare ingår solceller numera i all nyproduktion.

Solceller eller annan energieffektivisering först?Även för befintliga fastigheter finns en hög investeringsvilja – även om gamla takkonstruktioner och till åren komna takbeläggningar kan fördröja utbyggnadstakten. Andra faktorer som påverkar viljan att investera är när fastighetsägare ställs inför valet att satsa på egenproducerad el från solceller, eller istället skall lägga krutet på andra energieffektiviserande åtgärder, t ex ny ventilation, byte till led-belysning, eller nya automations- och fastighetssystem.

Numera anses solceller även bidra till höjning av fastighetsvärdet, eftersom en solcellsanläggning minskar driftskostnaden under lång tid framöver. Det finns tillräckligt med takytor som har fria sydöst- sydväst och söderlägen – utan störande takobjekt – för att dessa skall kunna ge nuvarande och framtida fastighetsägare en betydande bidrag till mer förnybar energi – inte bara för den egna fastigheten, utan även en andel till det allmänna elnätet.


Läs hela artikeln här!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9

Företagspartner 10

Företagspartner 11

Företagspartner 12

Företagspartner 13

Företagspartner 14

Företagspartner 15


Artikel

Takrenovering och samtidig installation av solceller

Bild:  Takbyte innan installation av solceller ger synergieffekter

Takrenovering och samtidig installation av solceller

Många fastigheter byggdes under 60- och 70-talets miljonprogram, men som nu står inför omfattande behov av renovering och energieffektivisering. Det förväntas också många takrenoveringar och takbyten, vilket öppnar upp för nya möjligheter till samtidig installation av solceller.

Miljonprogrammets takrenoveringarSvenska forskare har inom ramen för E2B2's projekt "Miljontak - takrenovering med solceller" från år 2017 undersökt vilka förutsättningar som finns för att i samband med förestående takrenoveringar förse miljonprogrammets många bostadshus och bostadskomplex med solceller. Representanter för bostadsföretag, entreprenörer, solcellsföretag och arkitekter har i samråd tagit fram en modell, med förslag att bostadshusens platta tak ersätts med låglutande sadeltak eller upphöjt pulpettak, som sedan täcks med solceller.

Prefabricerade soltakTack vare att installationen av solceller kan ske på en prefabricerad takstomme, kan takintegrerade solceller och underliggande tilläggsisolering utgöra takbeläggning. Det sparar kostnaden för separat material till takbeläggning, t ex takpannor eller takplåt.

Perfekt taklutning för solcellerDet innebär möjlighet att utnyttja de platta takens goda solelspotential. Under det nya låglutande taket skapas också ett vindsutrymme, som kan utnyttjas för tekniska installationer, t ex växelriktare och energistyrsystem för anslutning till fastighetens elbilsladdning eller framtida batterilager.

Förkortad tidsåtgång för takrenoveringPrefabriceringen av taken möjliggör förkortade ledtider, med resultatet att installations-och renoveringsarbeten går betydligt snabbare. Det minskar även behovet av väderskydd under tiden för takrenoveringen. Genomförda beräkningar visar att totalkostnaden för takrenoveringen inte behöver öka – utan tvärtom – livstidskostnaden minskar.


Artikel

Allt lönsammare med solceller till företag

Bild:  Solceller på stora platta takytor har den bästa lönsamheten med högst avkastning

Allt lönsammare med solceller till företag

Det är lönsamt för företag att installera solceller. Redan år 2017 genomförde Energimyndigheten en undersökning, där tio företag med egna solcellsanläggningar fick ingå i studien. Alla intervjuade företag gjorde bedömningen att deras solcellsanläggningar har en god lönsamhet. Nu är det fyra år sedan undersökningen genomfördes, men med tanke på att priset för en solcellsanläggning sjunkit med ytterligare ca 15 - 20% sedan dess, så solcellsanläggningar som byggs på företagens takytor idag är ännu mer lönsamma.

Solceller på företagens tak ger många fördelarIdag kan de flesta fastighetsägare räkna med att en investering i solcellsanläggning på industriella fastigheters platta takytor är avbetald inom 7 - 10 år. En fördel som blivit uppenbar för företagen efter en tids drift är att solcellsanläggningen kan kapa de högsta effekttopparna, som annars ger upphov till höga effektkostnader. Det ger dem full kontroll över effektuttaget och ger företagen möjligheter att anpassa produktion och processer i verksamheten efter effektkurvan under dagen.

Positiva företagare med solelAv de tio intervjuade företagen hade sex företag installerat solceller på taket och fyra hade byggt solcellsparker. Samtliga menar att solceller är en bra affär med god lönsamhet för fler tillverkningsindustrier, även om de ofta redan har en kraftig reduktion av energiskatten – de betalar i regel 0,5 öre per kWh.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Nätkoncessionen begränsar utbyggnaden av solceller

Bild:  Lättnader i koncessionsplikten som tillåter flytt av solel mellan byggnader skulle öka incitamentet för mer egenproducerad solel

Nätkoncessionen begränsar utbyggnaden av solceller

Välbekant för de flesta är att egenproducerad småskalig solel – d v s med en installerad effekt under 255 kW – och efter 1 juli innevarande år under 500 kW – är befriad från energiskatt. Förutsättningen är att den egenproducerade solelen används direkt i byggnaden, alltså innanför anslutningspunkten till det allmänna elnätet.

Koncessionsplikten för egenproducerad solelDet koncessionspliktiga allmänna elnätet får inte användas för att distribuera solelen mellan en fastighetsägares olika fastigheter, utan att den blir belagd med energiskatt. Denna regel gäller trots att den egenproducerade elen inte säljs till något elbolag eller annan enskild elförbrukare. Det innebär således att det inte är möjligt att installera solceller på sommarstugan, för att sedan använda elen i lägenheten i stan, utan att den flyttade egenproducerade solelen blir belagd med energiskatt. Det är inte heller möjligt för en fastighetsägare att producera solel på taket på en solig byggnad med goda produktionsbetingelser för solel, för att sedan använda den i en skuggad byggnad inom samma fastighetsbolag eller juridiska person, utan att energiskatteplikten utlöses.

Undantag från koncessionspliktigt elnätVissa typer av starkströmsledningar är dock undantagna från koncessionsplikten, och kallas i sådana fall för icke koncessionspliktiga nät, IKN. Undantagen gör att fastighetsägaren, om vissa förutsättningar är uppfyllda, kan inneha en egen starkströmsledning och använda denna för att flytta solel utan att mata in den på det allmänna koncessionspliktiga elnätet. Sådana starkströmsledningar får byggas inom exempelvis ett industriområde, en galoppbana, ett sjukhus eller från huvudbyggnad till komplementbyggnad, t ex en tvättstuga (listan på undantag är lång). Men undantaget gäller inte bostadsfastigheter. Det innebär att ett sjukhus kan installera solceller på en solig byggnad, och sedan dra en ledning för att flytta elen till en annan byggnad inom fastigheten, men att ägare av flerbostadshus inte kan göra samma sak.


Läs hela artikeln här!


Kunskap om leverantörer inom solceller och hållbar energi

Sol- & EnergiGuiden Pro

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Artikel

Skalfördelar med solceller till företag

Bild:  Solceller till företag ger bra möjligheter till skalbarhet, i takt med att effektgränsen höjs

Skalfördelar med solceller till företag

Solcellsboomen fortsätter i såväl Sverige som internationellt. I denna snabba tillväxt blir företag och fastighetsägare i allt större utsträckning intresserade att satsa på lönsamma solceller och andra klimatsmarta energisystem. Det ger besparingar både i antal inköpta kilowattimmar, reducerade koldioxidutsläpp och minskad användning av fossila bränslen. Solceller ger företaget minskade elkostnader, men bidrar också till en bättre miljö.

Stora solcellsanläggningar ger skalfördelarFöretag har ofta stora platta takytor som är väl lämpade för solceller. Stora anläggningar erbjuder skalfördelar gentemot mindre, eftersom det är billigare per installerad kilowatt att bygga storskaliga solcellsanläggningar än mindre. Är taket låglutande – d v s med lutning mindre än 5 grader – förenklar det installationen av solceller och gör den ännu mer prisvärd. Det betyder också att återbetalningstiden förkortas och avkastningen blir större.

Platta tak med marginell lutning har goda förutsättningar för installation av kostnadseffektiva solcellsanläggningar med hög elproduktion. Om dessa stora takytor ligger i söderläge blir elproduktionen från solcellerna extra gynnsam, med fler producerade kilowattimmar per installerad kilowatt – kWh / kWp. Det ger en avkastning som omedelbart syns i resultaträkningen.

Immunitet mot elprishöjningarGenom att investera i en solcellsanläggning till företagets fastighet minskar elräkningen, eftersom en stor andel av den el som solcellerna producerar egenkonsumeras av den underliggande verksamheten. Företaget blir delvis immun mot framtida prisökningar på nätelen, tack vare att solcellsanläggningen producerar solel till ett fast pris per kWh. Beräkningen är enkel – dividera den förväntade elproduktionen i kilowattimmar under 30 år med investeringskostnaden – d v s priset för den komplett installerade solcellsanläggningen.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Fler solcellsparker minskar risken för effektbrist

Bild:  Solcellsparker en allt vanligare syn i det svenska förnybara energilandskapet

Fler solcellsparker minskar risken för effektbrist

Under 10-talet startade Sveriges utbyggnad av solcellsparker, men den riktigt expansiva utvecklingen skedde under förra året. Flera riktigt stora solcellsparker på mer än 10 MW installerad effekt byggdes, och prognos för de närmaste åren kommer sannolikt mångdubbelt större solcellsparker att byggas.

Mindre kärnkraft ökar risken för effektbristDet har troligen inte undgått någon att två kärnreaktorer vid Ringhals nu är tagna ur drift. Från 20% före stängningen av senaste Ringhals-reaktorn – som bidragit med ca 6 TWh per år – så bidrar Ringhals nu med endast till 12% av Sveriges elproduktion. Det innebär att effektbristen i södra Sverige blir än mer akut. Där kan fler solcellsparker bidra till att minska effekterna av effektbristen. Enligt beräkningar kan några få procent av Sveriges markytor – som inte används för skogsbruk eller livsmedelsförsörjning – producera mer än 10 TWh förnybar solel i den södra hälften av Sverige.

Stopp för elcertifikatRiksdagen beslutade i höstas om en stoppregel för elcertifikatsystemet. Beslutet innebär att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av år 2035. Riksdagsbeslutet innebär att nya förnybara elproduktionsanläggningar, varaktiga produktionsökningar och vissa ombyggnader som genomförts eller tagits i drift efter utgången av år 2021 inte får tilldelas elcertifikat.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Att tänka på inför installation av solceller

Bild:  Solcellsanläggningars komplexa uppbyggnad kräver noggrannhet vid installation – grafik GreenMatch

Att tänka på inför installation av solceller

Allt fler solceller blir synliga på taken till villor, bostadshus, kontorsbyggnader och offentliga byggnader. Även på de stora platta takytorna till industrifastigheter, lager- och logistikhallar ökar antalet installerade solcellsanläggningar, men de är oftast inte synbara från gatunivå.

Mer solel – mindre nätelAnledningen till anskaffandet av solceller är vanligen för att bidra till mer egenproducerad förnybar energi, vilket innebär att mindre nätel behöver köpas in, som oftast inte är helt förnybart producerad. Att investera i solceller är också ett sätt att visa ett miljöengagemang – och inte minst – att det på lång sikt är en lönsam investering.

Solceller på taketBegreppet solceller syftar till de solproducerande cellerna som finns inbyggda under glaset hos varje solpanel. Dessa solpaneler byggs sedan samman till en komplett solcellsanläggning. För en villaanläggning krävs bara några 10-tal solpaneler, men på ett större industritak kan antalet solpaneler räknas i tusental, och för solcellsparker i tiotusental.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Elpriset slår historiska rekord

Bild:  2020 års historiskt låga elpriser har förbytts till betydligt högre elpriser i början på nya året 2021. Grafik från elbörsen Nordpool och Elen.nu

Elpriset slår historiska rekord

Det går snabbt mellan ytterligheter när det gäller elpriset. Under förra året var snittpriset 11 öre per kWh, vilket är de lägsta elpriset under ett år på elbörsen någonsin. Nu har det gått ett par veckor in på det nya året och elpriserna slår rekord igen – fast åt motsatt håll. Under förrförra veckan var elpriset över 75 öre / kWh, vilket är det högsta dygnspriset sedan år 2016. I förra veckan var högsta pris nästan 70 öre / kWh, och gårdagens elpris låg kring 45 öre / kWh.

Plötsligt stigande elpriserSammantaget innebär det en drastisk förändring från förra årets elpriser. Bakgrunden är först och främst att inledningen på det nya året har bjudit på betydligt kallare och torrare väder. Det innebär mindre tillgång på el från vattenkraften, vilket ger snabbt stigande elpriser.

Mycket vatten bidrar till lägre elpriserSent i höstas var vattenmagasinen – tack vare intensiv nederbörd – så gott som fulla. Det gjorde att vattenkraftsproducenterna fick öppna slussarna rejält för att inte riskera överfulla magasin. Nu när nederbördsmängderna minskat och vattenmängden i magasinen är normaliserade får de bättre betalt för den levererade elen.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Höjd energiskatt och ökade nätavgifter på el

Bild:  Både energiskatt och nätavgifter tenderar att öka i framtiden

Höjd energiskatt och ökade nätavgifter på el

Den totala elkostnaden består av flera delar – spotpriset på elen, elhandelsavgiften, elnätsavgiften, elöverföringsavgiften samt energiskatten och andra avgifter till staten – d v s avgifter som solcellsägare slipper för den egenproducerade solelen.

Geografisk bundenhet till elnätetSpotpris och elhandelsavgiften kan elabonnenter och fastighetsägare påverka genom att välja elhandelsbolag. Men elnätsavgiften, elöverföringsavgiften, energiskatten och andra avgifter till staten, går inte att påverka eftersom fastigheter är geografiskt bundna till elnätsägaren.

Elnätsägarnas monopolUnder 10-talet har Energimarknadsinspektionen (Ei) och elnätsägarna haft tvister och olika syn på nivån för elnätsavgifterna. Ei har menat att elnätsbolagen tar ut oskäligt höga elnätsavgifter, mot bakgrund av att hela Sverige är beroende av elnätet, med olika elnätsägare i olika delar av landet, som har monopol för sina respektive geografiska områden. Med andra ord så finns ingen konkurrens på elnätsmarknaden.


Läs hela artikeln här!


Artikel

År 2020 – ett händelserikt år för solceller

Bild:  Retrospektiv betraktelse av ett händelserikt år som banar väg för fler solceller

År 2020 – ett händelserikt år för solceller

Det gångna året var ett år som kommer att bli ihågkommet av många händelserika skäl. Ingen har kunnat undgå att pandemin slog ner som en virusbomb, med breda ekonomiska, samhälleliga och tragiska effekter. Märkligt nog har solcellsmarknaden världen över tagit mindre skada än många andra branscher, företag och verksamheter. Tvärtom, så har mängder av positiva händelser kännetecknat utvecklingen av den svenska solcellsmarknaden.

Ny effektgräns för solcellerEn positiv regelförändring trädde i kraft, men först lite bakgrund. Inom de flesta EU-länder som tidigare haft effektgränser är principen numera att all egenanvänd solel är energiskattebefriad. Spanien genomförde en lagändring år 2019 och Österrike år 2020. Undantaget är Finland som har en effektgräns på 1 MW installerad effekt.

Sverige lade ett höjde effektgränsen i somras för energiskattebefriad egenproducerad solel från 255 kW till 500 kW – som träder i kraft vid halvårsskiftet år 2021. Den nya effektgränsen snabbar på möjligheten att uppnå målet en långsiktigt hållbar utveckling för solel. I jämförelse med de stora EU-länderna och våra nordiska grannländer ligger Sverige tyvärr fortsatt i bottenligan inom EU. Men Sverige är definitivt på rätt väg, vilket förstås är glädjande.

Solceller för fler takEnligt beräkningar innebär effekthöjningen att ytterligare ca 15 000 större fastigheter kan förses med nya eller utbyggda solcellsanläggningar, och kunna bidra med ytterligare ett par miljarder förnybart producerade kilowattimmar.


Läs hela artikeln här!


Relaterat Välj solcellsleverantör med omsorg
Soltech Energy – koncernen med visionen att integrera solceller i morgondagens hållbara samhälle
Solkraft Sverige – företaget som levererar styrka i varenda cell


Artikel

Solceller till bostadsrättsföreningar

Bild:  Investering i solceller ger stor potential för ökad lönsamhet och minskade elkostnader för en Brf

Solceller till bostadsrättsföreningar

I en bostadsrättsförening – även kallat Brf – använder den gemensamma elförbrukningen för bland annat uppvärmning, varmvatten, tvättmaskiner och torktumlare i tvättstugan, trapphusbelysning, utebelysning och för andra gemensamma ytor. Bostadsrättsföreningens elförbrukning – som ibland kan bestå av flera byggnader – ingår i månadsavgiften.

Gruppanslutning ger sänkta månadsavgifterNär en bostadsrättsförening investerar i solceller, så kommer det alla bostadsinnehavare tillgodo genom sänkta månadsavgifter. För de bostadsrättsföreningar som har likvärdiga lägenheter, så är det möjligt att ansluta alla lägenheter i samma elnät och låta alla bostadsinnehavare betala samma belopp, per kvadratmeter, oavsett elförbrukningen i de olika lägenheterna – en s k gruppanslutning.

Individuell anslutning ger billigare hushållselEtt alternativ är att ansluta lägenheterna till fastighetens elnät och därefter installera individuella elmätare för varje lägenhet. Det möjliggör för lägenhetsinnehavarna att ta del av egenproducerad solel och samtidigt endast betala för den solel som används i respektive lägenhet. Det möjliggör att den el som bostadsrättsföreningens solceller producerar även användas för lägenheternas hushållsel.


Läs hela artikeln här!


Artikel

Minska beroendet av elbolagens nätavgifter

Bild:  Värdet för en sparad kilowattimma beror på när, var och varför energin förbrukades

Minska beroendet av elbolagens nätavgifter

Energiansvariga på fastighetsbolagen lägger ner mycket tid för att spara energi och pengar. Energibolagen lägger också ner mycket tid, men där handlar det om att anpassa tarifferna för energin de debiterar fastighetsägare och andra elkonsumenter. Dessa justeringar av tariffer försvårar uppföljningen av genomförda energibesparande åtgärder, vilket riskerar att minska incitamentet till fler investeringar i energibesparing.

Risk för kontraproduktiv omställningEllagen förändrades år 2015 med förhoppning att nättarifferna skulle motivera elkonsumenter till effektivare användning av elnätet. Den utvecklingen kommer att accelerera i takt med samhällets ökade elektrifiering, t ex genom fler elektrifierade transporter på vägarna, som har behov av lätt tillgänglig dygnet-runt-el vid alla laddstationer som finns och behöver byggas.

Den snabba utbyggnaden av förnybar energi behöver utbyggda ledningar för att kunna skicka den stora efterfrågan av sol- och vindkraft till alla energikonsumenter – inte minst till de tidigare nämnda fastighetsbolagen – som ofta har stora bestånd av både bostadshus och industrifastigheter.

Elektrifiering och digitalisering föder nya debiteringsformerBåde ökad elektrifiering och digitalisering av samhället kommer att utmana energibolagen att överväga nya debiteringsformer, och pröva på nya former för konsumtion och debitering av energi. Bland myndighetsutövare och beslutsfattare inom politiken finns starka motiv att påverka energikonsumenter att ompröva sättet att på ett effektivare sätt använda det allmänna elnätet. Resultatet blir – inte alls förvånande – krångligare tariffer.


Läs hela artikeln här!


Relaterat Att välja bästa solcellsleverantör – och undvika fallgroparna

Alla publicerade artiklar för 2021


Rekommenderad partner

Soltech Energy

Inom koncernen Soltech pågår det ett nära samarbete mellan våra dotterbolag. Soltech har höga mål och ska nå dessa till stor del genom en aggressiv förvärvsstrategi som kommer att ta bolaget ut i Norden och på sikt även ut i Europa. Soltech kommer att fokusera på bolag inom solenergi samt tak-, fasad-, batteri/ladd- och elbranscherna samt även på bolag med smarta energilösningar för kontroll och styrning. Vi söker ständigt förvärvskandidater och välkomnar alla intresserade att höra av sig – kontakta Soltech Energy AB, kommunikationsansvariga Josefin Sollander!


Rekommenderad partner

Soltech Energy

Solpaneler skall vara en långsiktig och hållbar lösning. Både som ekonomisk investering och på vägen mot en fossilfri framtid. Sedan 2014 har vi med vår samlade kunskap och våra kvalitativa produkter jobbat mot det målet – att leverera solcellsinstallationer med hög kvalitet, som gör våra kunder självförsörjande på el under lång tid. Nu, med Bravida som ny kraftfull majoritetsägare, kan vi säkra att det arbetet fortgår in i framtiden – för såväl befintliga som nya kunder. Vi skapar stora resultat, tillsammans! Vi välkomnar alla intresserade att höra av sig – kontakta Solkraft Sverige AB, kontakta VD, Johnny Petré!


Rekommenderad partner

Ferroamp

Med en Ferroamp EnergyHub kan du på ett intelligent och flexibelt sätt styra den el som du producerar med solens hjälp på dagen, förbrukar i ditt hus på morgonen och kvällen, lagrar i ditt Nilar Home Box batteri och som du köper från elnätet. Du får dessutom den världsunika och patenterade funktionen som kallas fasbalansering. Den gör att elen fördelas jämt mellan säkringarna så att du slipper byta proppar och kan ha en mindre huvudsäkring till din fastighet. Fasbalanseringen gör också att du laddar elbilen på kortast möjliga tid, oavsett när på dygnet du laddar den. Allt det här får du möjlighet att se live i Ferroamps molnbaserade energimätsystem i realtid.

Med Nilars Homebox får du ett energilager som har unika fördelar utifrån olika säkerhets- och miljöaspekter. Nilar Home Box bygger på den unika Nilar Hydrid-teknologin. Det är den vattenbaserade och flamsäkra elektrolyten som ger batterierna de unika säkerhetsfördelar jämfört med andra teknologier för energilagring. Nilar Home Box är dessutom producerat av 100 procent förnyelsebar energi här i Sverige och är designat för att hålla i mer än 20 år.

Med Ferroamps smarta EnergyHub och Nilars Home Box så väljer du spjutspetsteknik som är utvecklad och producerad i Sverige. Det är den mest hållbara och miljövänliga tekniken som finns idag som framtidssäkrar ditt hem mot en växande brist på el och mot höjningar av såväl elnätskostnader som elpriser i det redan nu överbelastade elnätet.

Vi välkomnar alla intresserade att höra av sig – kontakta Ferroamp AB, kontakta marknadschefen, Anna Fägersten!


Alla publicerade artiklar för 2021

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

S t a t u s

89

SKRIVNA ARTIKLAR

6

KUNDER

24

SKICKADE NYHETSBREV

1.136

PRENUMERANTER

Kontakt

Get In Touch

KARTA

HITTA TILL OSS

Vi har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för senaste nyheter och artiklar inom
solceller och hållbara energisystem