Kunskapsportalen inom svensk solenergi


Artikel

Industri 4.0 med solceller och Internet of Things

Bild:  Solcellsanläggning på ABB's produktionsanläggning i Dalmine, Italien

Industri 4.0 med solceller och Internet of Things

Det finns ett ökat intresse för solceller, med syfte att kyla industriella fastigheter. ABB är ett exempel har en solcellsanläggning installerat på en produktionsanläggning i Dalmine i Italien, som – förutom solceller – även är utrustad med avancerad industriell teknik för att optimera energiförbrukningen och skydda miljön.

Solceller en del av den digitala energiomvandlingenAnläggningen i Dalmine tillverkar mellanspänningsställverk och frånskiljare. Tillsammans med systerfabrikerna i Frosinone och Santa Palomba nära Rom, valdes Dalmine ut som modell för företag som siktar på digital omvandling i enlighet med Industri 4.0 – d v s den fjärde industriella revolutionen. Det är en samlande term för en rad teknologier och koncept inom automation, processindustriell IT och tillverkningsteknologier.

Industri 4.0 och Internet of ThingsKonceptet kring Industri 4.0 har bäring till Internet of Things och ger varje objekt i produktionskedjan en informationsmängd om vart den skall och vad den skall göra för att fabriken skall kunna självorganisera sig. Visionen är att ge produktionsapparaten kortare omställnings- och ledtider, färre felindikationer, större flexibilitet och mindre tidskrävande programmering. Konceptet ses som en lösning för återindustrialisering av västvärlden.

Läs mer här!


Artikel

Bergvärme och solceller

Bild:  Berggrundens värme kan pumpas upp med den förnybara energin från solceller och vindkraft

Bergvärme och solceller

Solceller och bergvärme i en klimatsmart kombination. Att producera solel till bergvärmepumpen är smart för alla typer av fastigheter – från villa till större kommersiella fastigheter. Smartast ur ett lönsamhetsperspektiv är dock om bergvärmepumpen jobbar på heltid, d v s är igång så lång tid som möjligt.

Bergvärme intressantare ju större fastigheten är Bergvärmepumpar i småhus och villor har ofta en ganska intermittent gångtid, d v s pumpen går igång när temperaturen i ackumulatortanken går ner till en förbestämd tröskelnivå. När rätt temperatur har uppnåtts stänger pumpen av driften tills temperaturen åter gått ner till tröskelnivån. Det ger en energibesparing, men inte riktigt lika effektivt som en bergsvärmepump i större fastigheter.

Kombinera med solceller och vindkraft Det går att komplettera bergvärme med både vindkraft och solceller. Vinkraften köps från elbolaget och solelen hämtas från solcellerna på egna taket. Resultatet är en energilösning som är både miljömässigt och ekonomiskt smart.

Läs mer här!


Artikel

Spara sommarens solenergi till vintern

Bild:  Sommarens överskottsel från solceller kan lagras i vattenkraft och tas ut till vintern när elbehovet är som störst

Spara sommarens solenergi till vintern

Några elbolag erbjuder sedan något år lösningar för att lagra solproducerad energi. Till exempel erbjuder elbolaget Jämtkraft elhandelstjänsten ″Dela vattnet″ som är en molntjänst som lagrar solel i stället för digitala bilder och dokument. En avgörande skillnad i funktion mellan en molnlagring och att lagra den egenproducerade solelen i ett batterilager är att batterierna bara kan jämna ut skillnader i elförbrukning under dygnet. Det innebär att t ex en villaägare producerar solenergi på dagen när elförbrukningen är låg, som lagras i ett batterilager och tas ut från batteriet för användning i hushållet under kvällstid, nattetid eller i arla morgonstund, d v s när elförbrukningen är högre.

Jämför batterilager och elhandelstjänsten ″Dela vattnet″ Däremot finns ingen befintlig batteriteknik som kan lösa problemet med att solcellsanläggningar producerar mest el på sommaren, men använder mest el på vintern. En förutsättning är att elen från solenergin behöver kunna lagras mer än ett dygn, till de tider på året då energiförbrukningen är som störst.

Molnlagring av solel i vattenkraft Elhandelstjänsten utgår från att det finns väldigt mycket vattenkraft i det nordiska elsystemet. Vatten lagras i sjöar och i stora dammar och kan tappas ut när behovet är som störst. Vattenkraft har bra förutsättningar för att elhandelstjänsten med att molnlagra solenergin på sommaren och tappa ur den på vintern skall fungera. Den skall helst kunna ersätta dyra batteriväggar.

Läs mer här!


Artikel

Elköpsavtal för solceller utan att investera eller äga

Bild:  Elköpsavtal – eller också kallat PPA – innebär att medverka i utbyggnaden av förnybar energi i selektiva energiprojekt

Elköpsavtal för solceller utan att investera eller äga

Allt fler kommersiella fastighetsägare är intresserade att köpa solproducerad el, men vill avtala bort ägande, risker och ansvar genom PPA – en slags elköpsavtal där kunden köper solelen som en tjänst från solcellsanläggningen, som ägs och driftas av en investerare eller elsäljare. Den solel som produceras på taket eller marken säljer de till ett förbestämt pris per kilowattimma. Det finns flera fördelar, t ex ingen investeringskostnad eller bindning av kapital. Kostnaden fördelas istället över många år till ett överenskommet fast pris per kWh. Andra fördelar för elköparen är att slippa projektledning, drift och underhåll.

Elköpsavtal ger prissäkrad förnybar el PPA – som står för Power Purchase Agreement – är ett elköpsavtal som ingås mellan en elproducent och en elanvändare. De senaste åren har denna finansieringsform blivit allt mer vanlig – både vid investeringar i vindkraft och solenergi. Incitamenten för ett PPA-avtal är många. Några av de faktorer som påverkar priset på el och elcertifikat är politiska och ekonomiska parametrar, fluktuerande nät- och produktionskapacitet, osäkra råvarupriser, klimatpåverkan och volatila växelkurser.

Kompensation för prisriskEn PPA-lösning är ett bra sätt att kompensera prisrisk. Elköparen – d v s kunden – får ett fast elpris under avtalets löptid. En PPA-lösning är en investering i en grönare förnybar framtid, då den bidrar till att realisera fler förnybara energiprojekt – d v s ungefär den funktion som det snart avskaffade elcertifikatsystemet haft.

Läs mer här!


Artikel

Effektgränsen för solceller borde slopas helt

Bild:  Höstbudgetens gröna besked – en fördubbling av effektgränsen till 500 kW – men borde slopas helt

Effektgränsen för solceller borde slopas helt

I mitten av september lade regeringen i höstbudgeten fram sin nya satsning på grön omställning, där bland annat effektgränsen för när skatt på mindre solenergianläggning tas ut höjs från 255 kW till 500 kW. Men de flesta inom solcells- och fastighetsbranschen önskar att effektgränsen tas bort helt och hållet.

Regeringen höjer effektgränsen för solcellerPå regeringens hemsida går det att läsa att: ″Majoriteten av den förnybara el som framställs i mindre anläggningar på samma ställe som elen förbrukas är sedan tidigare helt befriad från energiskatt. Förslagen innebär bland annat att detta undantag utvidgas genom att gränsen för vad som utgör en mindre anläggning höjs, liksom gränsen för hur stor produktionskapacitet en producent sammanlagt får ha för att tillgodoräkna sig skatteundantaget. För till exempel en solelproducent kommer detta innebära att denne kan få skattebefrielse så länge produktionskapaciteten understiger 500 kW. Skatteundantaget gäller den el som förbrukas där den framställs.″

Solceller på fler stora takSolelkommissionen – där bl a IKEA, Vasakronan, HSB, Telge Energi och Solkompaniet ingår – har länge drivit frågan om att storleksgränsen på 255 kW – och snart 500 kW – skall slopas helt. Även branschföreningen Svensk Solenergi har drivit frågan och tycker det är självklart att de stora taken i större utsträckning skall användas till solel. De flesta fastighetsägare och övriga EU-länder håller med – men tydligen inte regeringen. Det är inte rimligt att egenanvändning av solel från det egna taket skall beskattas, när andra energieffektiviserande åtgärder som bidrar till mindre elanvändning inte beskattas. Exempelvis tycker ingen att energiskatt borde betalas på de kilowattimmar som inte längre köps när gamla belysningsarmaturer byts ut till LED-belysning.

Läs mer här!


Artikel

Energiskatten för solproducerad el

Bild:  Energiskatten hindrar utbyggnaden av stora solcellsanläggningar

Energiskatten för solproducerad el

Dagens regelverk som elproducenter och elanvändare har att förhålla sig till är i grunden utformade utifrån hur elsystemet sett ut ur ett historiskt perspektiv, då det bara fanns några 10-tals elproduktionsanläggningar och många elförbrukare. Det innebär olika former av hinder för småskalig och mångfaldigt förnybar elproduktion – t ex från solceller.

Regelverkens utvecklingDen tunga byråkrati och de höga kostnader som följer när en stor nationellt betydelsefull elproduktionsanläggning skall anläggas – t ex ett nytt vattenkraftverk vid en större älv eller ett kärnkraftverk – är inte rimlig att hantera för mindre småskaliga anläggningar för elproduktion. Dock har solcellsutbyggnaden också kunnat åtnjuta fördelar, som möjligheten att slippa betala energiskatt för egenanvänd solel upp till en fastlagd effektgräns.

Införandet av energiskattDet finns en skyldighet att betala energiskatt som regleras i Lagen om skatt på energi (1994:1776) där 11 kap. 2 § 1 och 2 reglerar skattebefrielse för småskalig elproduktion. Vid halvårsskiftet 2016 infördes en effektgräns på 255 kW solel för energiskattebefrielse på egenproducerad solel som förbrukas i den egna fastigheten. Gränsen gällde per juridisk person och inte per solcellsanläggning, vilket innebar att fastighetsbolag med fler än en solcellsanläggning riskerade att bli energiskattepliktiga.

Läs mer här!


Artikel

Takpannor med inbyggda solceller

Bild:  Solceller kan integreras snyggt och estetiskt tilltalande och ersätta traditionell takbeklädnad

Takpannor med inbyggda solceller

Funderat på att lägga om taket? En takomläggning är ett utmärkt tillfälle att fundera på takpannor med inbyggda solceller – även kallade solpannor eller solcellspannor. De ser nästan ut som vanliga takpannor och finns i en rad olika varianter och utformningar.

Traditionella solpaneler vanligastAntalet solcellsanläggningar ökar snabbt i Sverige. Installationer för småhus och villor med effekter upp till 20 kW dominerar marknaden och representerar mer än 80% av samtliga installerade solcellsanläggningar. Därav är mer än 90% traditionella solcellspaneler monterade i aluminiumramar som installeras ovanpå husets befintliga takpannor. Den senaste tiden har s k glas-glas-paneler blivit alltmer populära och prisvärda, eftersom de är mer estetiskt tilltalande och har något längre livslängd.

Takintegrerade solceller allt vanligareMarknaden för takintegrerade solceller växer i takt med ett ökande utbud av olika varianter – t ex takpannor och shingelpannor med inbyggda solceller, takplåt med tunnfilmsolceller, samt solpaneler med tätning runtom som ersätter den traditionella takbeklädnaden, och som kan läggas direkt på bärläkten. De fungerar både som tätskikt och solelproducent.


Läs mer här!


Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

S t a t u s

54

SKRIVNA ARTIKLAR

8

ANTAL KUNDER

18

SKICKADE NYHETSBREV

1.894

PRENUMERANTER

Kontakt

Get In Touch

KARTA

HITTA TILL OSS

Vi har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev