Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Att tänka på inför installation av solceller

Bild:  Solcellsanläggningars komplexa uppbyggnad kräver noggrannhet vid installation – grafik GreenMatch

Att tänka på inför installation av solceller

Allt fler solceller blir synliga på taken till villor, bostadshus, kontorsbyggnader och offentliga byggnader. Även på de stora platta takytorna till industrifastigheter, lager- och logistikhallar ökar antalet installerade solcellsanläggningar, men de är oftast inte synbara från gatunivå.

Mer solel – mindre nätel  Anledningen till anskaffandet av solceller är vanligen för att bidra till mer egenproducerad förnybar energi, vilket innebär att mindre nätel behöver köpas in, som oftast inte är helt förnybart producerad. Att investera i solceller är också ett sätt att visa ett miljöengagemang – och inte minst – att det på lång sikt är en lönsam investering.

Solceller på taket  Begreppet solceller syftar till de solproducerande cellerna som finns inbyggda under glaset hos varje solpanel. Dessa solpaneler byggs sedan samman till en komplett solcellsanläggning. För en villaanläggning krävs bara några 10-tal solpaneler, men på ett större industritak kan antalet solpaneler räknas i tusental, och för solcellsparker i tiotusental.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Solceller på fasad eller mark  Solpaneler installeras normalt sett på fastighetens tak, men kan också monteras på fasader. Finns ingen fastighet tillhands kan solpanelerna också placeras på en markbaserad ställning och byggas ut till stora heltäckande solcellsparker.

Tekniken bakom solel  När solens strålar träffar solcellerna i en solpanel uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av solcellen. Dras en ledning från solcellen till en elförbrukare alstras en ström i form av likström. Men för att den solproducerade elen skall kunna användas i t ex en fastighet, behöver solpanelen kopplas till en s k växelriktare som omvandlar likström till växelström. Växelriktaren ansluts sedan till elmätaren, varifrån den producerade elen fördelas mellan fastighetens egna elnät (för egenförbrukning) och det allmänna elnätet (för överskottselen).

Elektriska installationer kräver noggrannhet, omsorg och varsamhet vid installationen, inte minst för en solcellsanläggning som skall fungera i minst 25 år – och helst utan driftsavbrott. Därför är valet av solcellsinstallatör mycket viktigt, så rekommendationen är att inhämta rekommendationer från tidigare installationer.

Solenergi för den teknisk okunnige  Det krävs förstås en hel del teknik och kunskap för att kunna installera en solcellsanläggning som producerar solel, men när den väl är installerad på taket och driftsklar för produktion av solel, så krävs ingen teknisk kunskap alls. Solcellsanläggningen sköter solelproduktionen helt på egen hand och helt utan rörliga delar. Det gör att behovet av service och underhåll nästan är försumbart. Kort sagt – det enkelt, tryggt och säkert att skaffa solceller. Dessutom lönsamt – samt att en väl fungerande solcellsanläggning höjer värdet på fastigheten.

Fungerar solceller under moln och snö?  Solceller producerar mest energi på sommarhalvåret, men de fungerar också när det är molnigt och när det indirekta solljuset från en blå himmel träffar solcellerna. Även under en tunnare snötäcke kan solceller fortsätta producera el – dock betydligt mindre än vid direkt solljus under en sommardag.

Under de 9 ljusaste månaderna producerar en solcellsanläggning vid våra breddgrader nästan 90 procent av årsproduktionen solenergi. Under de 3 mörkaste månaderna produceras endast ca 10 procent av årsproduktionen solenergi.

Säkerheten på taket i fokus  Det är av yttersta vikt att infästningen av solpanelerna på taket sker enligt gällande föreskrifter och instruktioner. Varken egendom eller människor får riskera att komma till skada p g a brister i solcellsanläggningens infästningar i taket. Redan i planeringsskedet – d v s innan installationen sker – måste takhållfasthet och takbärighet för fastigheten undersökas, så att det kan säkerställas att takkonstruktionen klarar den extra viktbelastning som en solcellanläggning utgör. Därtill måste hänsyn tas till vindbelastning och eventuella snölaster – beroende på var i landet installationen sker.

Infästningsmetoder av solpaneler  Monteringen av solpaneler sker i regel på bärskenor av aluminium. Beroende på taktyp används godkända takfästen som inte påverkar tätskiktet. På vinklade tak krävs fysisk infästning i bärande takläkt eller takstomme under tätskikt och takbeläggning. På flacka eller platta tak finns flera metoder för icke-penetrering av tätskiktet – oftast takpapp eller gummiduk. Ett vanligt sätt är att tynga ner solpaneler och bärskenor med ballastklossar, som förhindrar att solcellsanläggningen rubbas, t ex vid stark vindpåverkan. Det ökar dock den totala vikten på taket och är ofta inte praktiskt tillämpbar på äldre industritak eller byggnader med otillräcklig takbärighet / takhållfasthet.

En alternativ infästningsmetod för flacka / platta tak är att vulka fast takfästen direkt i takmaterialet, t ex genom en rektangulär bit takpapp som placeras ovanpå takfästet och sedan värms fast i takets takpapp. För gummiduk är tillvägagångssättet lika, d v s en rektangulär bit gummiduk vulkas fast i takets gummiduk, med takfästet emellan. Både beskriva metoder ger en mycket stark infästning som inte heller ökar vikten och därmed takbelastningen.

Underhållsfria solpaneler  En solcellsanläggning behöver nästan ingen service eller underhåll, tack vare frånvaron av rörliga delar. De fel och brister som möjligen kan uppstå under en solcellsanläggnings livstid är oftast av elektrisk art – t ex kontaktfel mellan solceller i en solpanel eller i kopplingar och kopplingsboxar, UV-baserad erodering och slitage i kablar m m. Därför är det viktigt att elinstallationen sker av elinstallatörer med lång erfarenhet.

Inget behov av rengöring  Solpanelerna behöver ej heller rengöras, eftersom regnvatten sköljer undan de flesta partiklar och annan smuts som ansamlas på panelernas glasytor. Det kan förstås inte undvikas att löv, damm, pollen, fågelspillning och alger fastnar på solpanelerna, men den lilla förbättring av verkningsgraden som rengöring skulle kunna ge uppgår till ca 1 - 2%, alltså i praktiken försumbart. Däremot är en översyn av solcellsanläggningen att rekommendera någon gång om året – inte minst för att bevaka gällande produkt- och installationsgarantier.

På flacka eller platta tak är solpaneler oftast ganska måttligt vinklade, så det kan vara en bra idé att kontrollera så att inga ansamlingar av löv eller annat skräp sker i fickor mellan raderna av solpaneler.

I Sverige regnar och snöar det tillräckligt ofta för att göra en rengöring av solpanelera överflödig. Naturen gör jobbet. Men om behovet av rengöring av solpanelerna ändå skulle uppstå, så finns några goda råd:

  • Använd endast vanligt vatten och specialtvättmedel för solpaneler,
  • Använd en mjuk trasa eller svamp som inte repar ytan,
  • Skotta aldrig snö med skyffel från solpaneler – använd mjuk snöborste.

Observera att kranvatten kan lämna efter sig kalkbeläggningar på solpanelens yta.

Solpaneler lagrar ingen solel  Under dygnets ljusa timmar producerar solceller energi – när det blir mörkt slutar energiproduktionen från solcellerna. Det finns alltså ingen möjlighet att spara den solproducerade elen som inte används i solpanelen. Däremot kan en solcellsanläggning kompletteras med batterilager, där överskottselen från dagens produktion kan lagras, för att sedan förbrukas när det blivit mörkt ute. Överskottselen kan förstås även försäljas till ett elbolag, som i sin tur säljer elen vidare till andra elhandelskunder.

Solceller ökar fastighetsvärdet  Mäklare har redan sett trenden, men numera finns tillräckligt många fastigheter med solceller på taket för att kunna säkerställa att de höjer fastigheters värde. Det visar bl a en studie från SLU - Sveriges lantbruksuniversitet. En solcellsanläggning gör fastigheten mer attraktivt vid försäljning och sänker fastighetens driftskostnader. Det räknas in i kalkylen vid försäljning av fastigheten. Läs mer om hur solceller ökar husets värde!

Övervakning ger full kontroll  Övervakning i realtid gör att solcellsanläggningen alltid är uppkopplad, som ger larm om avvikelser skulle ske. Den fulla kontrollen medger en app till mobilen, surfplattan eller datorn, som växelriktartillverkaren tillhandahåller. Det ger möjligheter att jämföra historiska data med aktuella uppgifter om hur mycket solel som produceras under valfri tidsperiod – exempelvis mellan förra och innevarande år, eller förra sommaren och kommande sommar. Allt som behövs är att ladda ner appen för den växelriktare som valts till solcellsanläggningen, varefter insamling av data sker automatiskt i bakgrunden.


Våra rekommendationerPå sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2021

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem