Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Lönsamma solceller till företag

Bild:  Solceller ökar företagens lönsamhet – och ger miljömässiga fördelar

Lönsamma solceller till företag

Det är lönsamt för företag att installera solceller. Det visar en undersökning som genomförts av Energimyndigheten, där tio företag med egna solcellsanläggningar ingått i studien. Alla intervjuade företag bedömer att deras solcellsanläggningar har en god lönsamhet.

Kortare avbetalningstid  En investering i en solcellsanläggning på platt tak är t regel avbetald inom 7 - 10 år. En fördel som blivit uppenbar för företagen efter en tids drift är att solcellsanläggningen kan kapa de högsta effekttopparna, som annars ger höga effektkostnader. Det ger dem full kontroll över effektuttaget och ger företagen möjligheter att anpassa produktion och processer i verksamheten efter effektkurvan under dagen.

Solceller en lönsam affär  Av de tio intervjuade företagen har sex företag installerat solceller på taket och fyra har byggt solcellsparker. Samtliga tror att solceller kan vara en affär med god lönsamhet för fler tillverkningsindustrier, även om de ofta redan har en kraftig reduktion av energiskatten – de betalar i regel 0,5 öre per kWh.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Stora solcellsanläggningar på tak mer lönsamma än solcellsparker  Resultatet från undersökningen visar att solcellsanläggningar som byggs för att elförsörja den egna fastigheten med solel är mer lönsamma än solcellsparker. Företagen med solceller på deras stora platta tak egenförbrukade ca 90% av elproduktionen inom fastigheten.

Låg ersättning för överskottsel  De företag med egna solcellsparker får oftast bara betalt för aktuellt spotpris samt ytterligare några ören för elcertifikat, ursprungsgarantier, nätnytta m m. Med lite tur kan ersättningen i bästa fall uppgå till 60 öre per kilowattimme. En solcellsanläggning på det egna taket ersätter el från nätet, samtidigt som nätavgiften kan sparas in, vilket kan värderas upp till ca 1,30 kr per kilowattimme.

God lönsamhet på platta industritak  De båda scenarierna ger helt olika lönsamhet, och även om undersökningen omfattar ett begränsat antal intervjuade företag, så är resultaten att betrakta som relevanta, inte minst för att resultaten är rensade från subventioner. Generellt är solceller på stora platta industritak mest lönsamt.

Utfasning av subventioner och investeringsbidrag  Intressant är att de flesta företag uppger att solcellsanläggningarna är lönsamma även utan subventioner och bidrag. Det tyder på att solcellernas konkurrenskraft och lönsamhet blir alltmer tydlig. För framtiden betyder det ännu bättre lönsamhet tack vare sjunkande priser för större solcellsanläggningar till företag och tillverkningsindustri, samtidigt som elpriset bedöms öka under kommande år. Därför kommer den planerade utfasningen av investeringsbidrag – även kallat solcellstöd – till företag att ha marginell betydelse för utbyggnaden av fler stora solcellsanläggningar.

Allt billigare solcellsinstallationer  Investeringskostnaden för solcellsanläggningar som installeras på stora platta tak ligger i regel under 10 000 kronor per installerad kilowatt. De faktorer som kan påverka kostnaden för investeringen är takhållfasthet, arbetsförhållanden, logistik och infrastruktur för elnät.

Lägre installationskostnad för solcellsparker  För solcellsparker ligger investeringskostnaden något lägre – men lägst är den för solcellsparker som installeras på stenfri mark i närheten till befintlig infrastruktur för elnät och befintliga vägar.

Priset per producerad kilowattimma understiger därmed 1 kr / kWh – både för solcellsanläggningar på stora platta tak och för solcellsparker.

Öka lönsamheten ytterligare  Det finns risk att en solcellsanläggning kommer att underprestera efter ett antal år på grund av att enskilda solceller i solpanelerna går sönder eller att andra komponenter i solcellsanläggningen uppvisar avvikelser. Därför bör en soleffektmätare ingå vid varje investering i solceller till företaget. Det säkerställer att solcellsanläggningen i varje ögonblick producerar rätt mängd solel.

Även små avvikelser ger stora energiförluster under en solcellsanläggnings livstid. Exempel på orsaker till försämring av energiutbytet kan också vara skuggbildningar från träd, ventilationskåpor, skorstenar, rör, flaggstänger, fågelspillning m m. Årstidsvariationer ger upphov till olika skuggor och är därför inte alltid uppenbara vid tillfället för installationen.<


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem