Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller och smarta energisystem

Bild:  Framtidens system för smart styrning av energiflöden från solceller och vindkraft

Solceller och smarta energisystem

Ett smart energisystem innebär att den tillgängliga energin i elnätet kan nyttiggöras så effektivt som möjligt på ett så effektivt sätt som möjligt, så att den matchar elanvändningen. För att öka effektiviteten i hela energisystemet krävs en samverkan mellan både småskaliga och storskaliga energiproducenter, och övriga aktörer på energimarknaden. Gemensamt måste aktörerna se till att intelligenta tekniska energilösningar samverkar med intelligenta affärsmodeller för energistyrning.

Styrning av eltillförsel från solceller  Ur perspektivet från elförbrukaren kan effektiviteten ökas genom att mäta och styra bort energianvändning som inte behövs, samtidigt som elanvändningen styrs till tidsperioder med mindre hög belastning på elnätet. Inom en fastighet kan t ex elen från solceller styras till användning för kylning av fastigheter och byggnader under soliga dagar sommartid – s k komfortkyla.

Balansera hög och låg belastning på elnätet  I tider med normalt hög belastning – t ex på morgonen när alla kaffekokare är påslagna och industrin drar igång sina maskinerier – kan en spridning av det egna energibehovet relativt situationen i överliggande energisystem skapa en jämnare kurva för energianvändningen.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Effektstyrning minskar kostnader  Ett sätt som praktiseras redan idag är s k effektabonnemang, där högsta effektuttag under t ex en månad bestämmer priset för resten av månaden. Ett annat sätt är att tillämpa olika tariffer, t ex mellan dag och natt. I dessa ammanhang kan solceller medverka till att kapa effekttoppar och därmed både minska abonnemangskostnader och kostnaden för högsta effektuttag.

Energiförbrukningen tar andra vägar  Corona-krisen har redan bidragit till en något lägre energianvändning, tack vare att fysiska resor kunnat ersättas med digital teknik. Dagens fossildrivna bilar och andra fordon ersätts av allt fler eldrivna bilar med högre energieffektivitet. Det ökade antalet datahallar och datacenter som i rak takt byggs av det stora teknikbolagen – t ex Google, Facebook och Amazon – ökar visserligen energibehovet, men bidrar samtidigt till färre fysiska resor.

Framtidens energilager  Vår tids stora utmaning är storskalig lagring av energi, t ex från solceller. I huvudsak finns två huvudspår – dels att omvandla solenergi till kemiskt bunden energi, t ex vätgas eller batterier – dels att mekaniskt lagra energi i t ex svänglager.

Alternativa energilager  Att lagra vätgas innebär att produktionen av vätgas via t ex solceller kan ske varsomhelst i världen, för att sedan skeppas till platsen där vätgasen skall användas för elproduktion. Lagring av solel i batterilager måste ske i nära anslutning till där elförbrukarna finns, för att minimera energiförluster. Batterilagren måste också bidra till en ökad energieffektivitet, miljönytta och kostnadseffektivitet i andra delar av energisystemet, för att vara ett lönsamt alternativ.

Större energidensitet i batterilager  Både högre energidensitet och lägre pris per lagrad kilowattimma är att förvänta. För litium-jon-batterier kommer energitätheten sannolikt att öka med ca 50% de närmaste 5 åren, samtidigt som återvinningen av använda metaller såsom litium, kobolt och nickel kommer att effektiviseras. Sammantaget innebär det mindre batterier och lägre kostnader per lagrad kWh.

Överskottsel kan sparas  Det innebär att överskottselen från t ex solceller i framtiden kan lagras energieffektivt – både i villor, bostadshus, kommersiella fastigheter och från solcellsparker – istället för att slumpas ut på elnätet när elpriserna är i botten. Den lagrade overskottselen kan sedan användas inom fastigheten, i närområdet eller för att balansera det allmänna elnätet när energibehovet är stort.

Lönsamma solceller  En investering i solceller är lönsamt – och kan i det långa perspektivet bidra till ett effektivare energiutnyttjande och en jämnare elproduktion, som minimerar risken för effektbrister i det svenska elnätet.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem