Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Fem förslag till effektivare grön energiomställning

Bild:  Den gröna energiomställningen kan effektiviseras

Fem förslag till effektivare grön energiomställning

Inför återstart av Sveriges ekonomi efter corona-krisen behöver behovet för en grön energiomställning tas upp på agendan – och gärna med högre prioritet än idag.

Företrädare förespråkar accelerad grön energiomställning  Viktiga aktörer från både näringsliv och samhälle har föreslagit ett investeringspaket på 500 miljarder kronor, bl a för satsningar på vätgas och elektrifierade vägar. Bland aktörerna kan nämnas Fossilfritt Sverige, ABB, Scania, SSAB och Vattenfall, som gärna ser de färdplaner mot fossilfrihet realiserade som olika branschers företrädare tagit fram.

Hinder utmed den gröna vägen  Ett par konkreta förslag för att undanröja onödiga hinder inför den gröna energiomställningen är klarare besked om utbyggnaden av havsbaserad vindkraft, där klimatnyttan borde prioriteras högre i tillståndsprocesser. Satsningar att få bort onödiga och kostnadshöjande regler och förordningar för en snabbare grön omställning, vilket samtidigt stimulerar efterfrågan på kompetent arbetskraft, vore till stor nytta.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Den politik som borde prioriteras av regeringen för en grön omstart av samhälle och ekonomi kan sammanfattas i följande fem punkter:

1. Energieffektivisering  Olika typer av energieffektivisering har varit prioriterad sedan länge, men det finns fortfarande en betydande, men ännu inte realiserad potential för mer energieffektivisering. Naturskyddsföreningen framhåller i en rapport från år 2019 om framtidens hållbara energisystem, att det finns en besparingspotential för energi på 25 - 30% för bostäder och serviceinrättningar. Inom industrin handlar det om ca 25%.

En ökad satsning på energieffektivisering stärker svensk konkurrenskraft på exportmarknaden och minskar behovet av investeringar i både ny förnybar elproduktion, utbyggnad av elnätet och olika former av energilager. Det innebär också att den befintliga verktygslådan kan användas, istället för att gång på gång uppfinna hjulet på nytt.

För fastighetsägare kan fastighetsavgiften kopplas till fastighetens energiprestanda. Även stödet inom ramen för Energisteget till industrin kan utökas till att även gälla mindre och medelstora företag. Upprustning av miljonprogrammets fastigheter skulle också ge betydande energispareffekter.

Det föreslagna ROT-avdraget för privatpersoners gröna teknikinvesteringar, kan utökas till att också omfatta åtgärder för energieffektivisering.

2. Mindre byråkratiska tillståndsprocesser  Resultatet skulle innebära kortare ledtider – inte bara vid utbyggnad av förnybar el, utan även infrastrukturen i form av elnätet. En snabbare hantering av processen fram till beviljat tillstånd, för att befrämja utbyggnad inom olika energiprojekt, behövs för att klara elektrifieringen och den kapacitetsbrist som finns i elnätet på många håll, framförallt kring storstadsområden i södra Sverige. Enkla åtgärder skulle ge stor verkan, utan att i onödan belasta statsbudgeten.

Orsaken till de orimligt långa handläggningstiderna för tillståndshanteringen beror oftast på Länsstyrelsernas begränsade resurser. Utökade resurser till Länsstyrelser är en viktig förutsättning för att klara den framtida utökade elektrifieringen. På köpet skulle det generera nya arbetstillfällen ute i regionerna.

Ofta råder en betydande osäkerhet kring huruvida tillstånd kommer att medges för ett planerat vindkraftsprojekt, vilket ökar den ekonomiska risken för projektörer och investerare. Ett förslag är att kommunernas rätt till att lägga ett veto justeras, så att kommunens beslut tidigareläggs. Annars är risken stor att negativa besked senare under tillståndsprocessens gång får oönskade konsekvenser när mycket tid och pengar redan spenderats i projektet. För att öka det kommunala incitamentet skulle vindkraftverkens fastighetsskatt kunna tillfalla kommunen, istället för staten.

En annan aspekt är att klimatnyttan bör tillmätas större betydelse i en tillståndsprocess. Det är förstås alltid svårt att göra avvägningar av olika intressen i tillståndsprocesser, som avser uppförandet av vindkraftverk, men hänsyn till ett vindkraftsprojekts klimatnytta väger idag inte särsklit högt. Miljöbalkens portalparagraf skulle därför behöva justeras, så att klimatnyttan ges större betydelse i förhållande till andra intressen.

3. Kompetenslyft  Mer kunskap inom den förnybara energisektorn bör prioriteras. Bristande tillgång på rätt kompetens utgör ett betydande hinder för att kunna påskynda energiomställningen. Det fattas både högskole- och yrkesutbildad expertkompetens inom den förnybara energisektorn – från montörer och installatörer, till projektörer och elkraftingenjörer.

Antalet utbildningsplatser för att tillgodose behovet av sådan kompetens är för få. Ett förslag vore att genomföra en utredning för olika stimulansåtgärder – t ex vilka effekter bonus vid byte av yrkeskarriär, omställningsstöd eller införandet av särskilt anpassade studiestöd – kan ha för att öka intresset att välja en karriär inom den förnybara energisektorn.

4. Energiöverenskommelse för havsbaserad vindkraft  Andra energiöverenskommelser finns, men en särsklid sådan för havsbaserad vindkraft mellan politikens företrädare och marknadens parter vore önskvärd. Sverige har inte endast potential till storskaliga vindkraftsprojekt i Norrlands inland, utan även utmed Sveriges kuster. Det är numera allmänt känt att Sverige har en allvarlig kapacitetsbrist vad gäller överföringen av el från elproduktionen i norra Sverige till elförbrukarna i södra Sverige. Den är bl a föranledd av de senaste årens nedstängning av flera kärnkraftverk i södra Sverige. Med en större utbyggnad av vindkraft utmed Sveriges västkust skulle en del av denna överföringsproblematik kunna lösas. Bidragande vore också att harmonisera ansvars- och kostnadsfördelningen kring elnätsanslutningen med våra nordiska grannländer, men även andra länder i norra Europa.

5. Motkrav från fossilberoende verksamheter  I samband med stödåtgärder i kristider borde motkrav kunna ställas på fossilberoende företag. Fortfarande får många fossila verksamheter statligt stöd och subventioner, t ex i samband med kriser. Det borde vara en självklarhet att ställa motkrav och se till att de till fullo betalar de klimatkostnader som uppstår i deras verksamheter. Det skulle ge dem incitament att snabbare ställa om till förnybara alternativ.

Förvisso är flygindustrin hårt drabbad av corona-krisen, men de borde redan nu ges incitament, så att de kan accelerera den nödvändiga omställningen mot minskat fossilberoende. Det skulle även öka överlevnadschanserna på längre sikt. Ett bra exempel är Frankrike, där flygbolagen inte får något stöd på flygsträckor där tåg är det snabbare alternativet.

Sveriges chanser att i ett internationellt perspektiv vinna marknadsandelar gentemot konkurrerande länder är mycket stor. Men för att gröna investeringar skall ge bästa möjliga avkastning, samtidigt som skattebetalarnas pengar i möjligaste mån skyddas, behöver ett kostnadsdrivande och kontraproduktivt regelverk luckras upp. Även vissa stimulanser, som kan ge stor effekt, bör också övervägas. Det gäller inte minst frågan om att få fler människor att välja utbildningar inom den förnybara energisektorn samt inom sektorer där ny innovativ och hållbar teknik utvecklas.


Våra rekommendationerPå sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem