Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller tryggar bostadsrättsföreningens elförsörjning

Bild:  Investering i solceller ger stor potential för ökad lönsamhet och minskade elkostnader för en Brf

Solceller tryggar bostadsrättsföreningens elförsörjning

Bostadsrättsföreningar kan uppleva det som ett stort steg att ta ett investeringsbeslut för en solcellsanläggning. För lekmän kan det vara svårt att veta hur ett solcellsprojekt skall startas och genomföras. I samband med projektering av ett solcellsprojekt finns det flera viktiga aspekter att ta hänsyn till. Därför kan det vara fördelaktigt att få vägledande information som beslutsstöd.

Solceller en investering i framtiden  Medlemmar i bostadsrättsföreningar – förkortat Brf – har möjligheten att konkret vara med och påverka närmiljön – både i det lilla och stora perspektivet. Att investera i solceller är att göra en framtidsinvestering – och samtidigt få en omedelbar utdelning i form av lägre elkostnader.

Energiskattebefriad egenförbrukning av solel  Solceller är ett snabbt och enkelt sätt att minska behovet av köpt el i bostadsrättsföreningar. Lagstiftningen har under de senaste åren ändrats och blivit tydlig. Egenförbrukad solel är befriad från energiskatt. Dessutom är solceller framtidens energi – ett klokt sätt att minska både elkostnader och sin miljöbelastning.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Stort intresse för solceller  Solcellsmarknaden har också vuxit kraftigt under flera år. Det finns ett stort intresse för att producera egen el med solceller – inte minst bland bostadsrättsföreningar i flerbostadshus eller flerfamiljshus.

Sikta på minsta möjliga andel överskottsel  För bostadsrättsföreningar i flerbostadshus eller flerfamiljshus kan en solcellsinstallation ofta göras kostnadseffektivt, men precis som för villor och småhus uppstår i regel ett betydande överskott av el under soliga dagar. Detta försämrar lönsamheten, eftersom ersättningen för överskottselen är betydligt lägre än kostnaden för den nätel som inte behöver köpas tack vare egenförbrukningen av den producerade solelen.

Skattereduktion för överskottsel  Sedan år 2015 finns en statlig subvention med skattereduktion för överskottsel från solcellsanläggningar. Subventionen fungerar bra för villor och småhus, men mindre bra för större bostadsrättsföreningars flerbostadshus.

För att komma runt problematiken med en alltför stor andel överskottsel finns vägar att gå, t ex att rent konkret minska den andel överskottsel som produceras i solcellsanläggningen, eller att verka för lämpliga administrativa åtgärder eller regeländringar. De mest intressanta åtgärderna som en bostadsrättsförening kan implementera är beskrivna nedan:

 • Teckna ett gruppabonnemang för hela byggnaden, inklusive lägenheterna, för att öka underlaget för egenanvänd solel,
 • Installera batterilager som lagrar överskottselen från dag till kväll, samtidigt som effekttoppar kan kapas vid andra tidpunkter på dygnet,
 • Använd överskottselen för att via en värmepump producera värme / varmvatten,
 • Dela upp solcellsanläggningen elektriskt, så att varje lägenhetsinnehavare får sin egen andel solel individuellt debiterad,
 • Uppdelningen innebär att varje lägenhetsinnehavave tar del av skattereduktion upp till 30 000 kWh / år,
 • Verka för ändrade skatteregler så att skattereduktionen även gäller för andelsägda solcellsanläggningar,
 • Att tillåta flytt av egenproducerad solel via det allmänna elnätet, från solcellsanläggningar upp till 500 kW (därutöver energiskattepliktigt),
 • Möjliggöra gemensam anslutningspunkt för elen för intilliggande flerbostadshus, genom att begära undantag från koncessionsplikten,
 • Fler statliga initiativ för utveckling av regelverken.

Solel täcker behovet av fastighetsel inom en Brf  Oavsett om en bostadsrättsförening har behov av en större eller mindre solcellsanläggning, har de allt att vinna på att installera en solcellsanläggning. För ett flerbostadshus kan i regel upp till 40% av den producerade solelen täcka bostadsrättsföreningens behov av fastighetsel. En stor solcellsanläggning kan till och med täcka en del av lägenheternas behov av hushållsel.

Hög andel av överskottsel mitt på dagen  För mindre bostadsrättsföreningar finns möjligheten att få en skattereduktion för överskottselen som skickas ut på allmänna elnätet. Solceller producerar mest solel på dagen, vilket gör att de flesta bostadsrättsföreningar får en förhållandevis stor andel överskottsel mitt på dagen, när elförbrukningen inom bostadsrättsföreningen är som lägst.

Skattereduktion för överskottsel  Överskottselen som produceras under dessa timmar försäljs till elhandelsbolaget, samtidigt som elnätsbolaget ger ersättning för så kallad nätnytta. Därtill kommer en skattereduktion på 60 öre per kilowattimma, upp till 30 000 kWh per år.

Ta hjälp vid projektering för solceller  Både erfarna energikonsulter som större solcellsleverantörer har kompetensen att hjälpa bostadsrättföreningar / Brf att komma fram till en lönsam investering i solceller. Om bostadsrättsföreningen har byggnader med flera tak är det oftast bra att starta projekteringen med en förstudie. Det ger ett bra beslutsunderlag för hanteringen i bostadsrättsföreningens styrelse. Underlaget ger förslag på några alternativa solcellslösningar för optimeral solelproduktion, där olika aspekter vägs in inför beslutsfattandet.

Solceller ger minskad känslighet för elprishöjningar  En investering i solceller ger bostadsrättsföreningen egenproducerad solel i minst 30 år. Det minskar känsligheten för framtida elprishöjningar, eftersom solcellsanläggningen levererar solel till ett fast elpris under hela dess livslängd.

Glöm inte serviceavtal  Med tanke på den långa livslängden är det extra viktigt att teckna serviceavtal, så att driften av solcellsanläggningen blir så problemfri som möjligt. Samtidigt borgar regelbunden service och underhåll för att solcellerna alltid levererar maximalt antal kilowattimmar, eftersom även små avvikelser i genererad effekt får stora ekonomiska återverkningar på några års sikt. En soleffektmätare som kontinuerligt jämför solinstrålningen med den aktuella produktionen av solel är att rekommendera, så att ingen solel går till spillo.

Miljöanpassad förnybar el från solceller  Vi rekommenderar alla bostadsrättsföreningar att investera i solceller. Det innebär problemfri och klimatsmart energiförsörjning, som ger ett fast pris per kilowattimma för den mest förnybara energin som existerar. Solenergi förnyas varje sekund, till skillnad från förnybara biobränslen som förnyas i mångåriga cykler, eftersom koldioxiden först måste infångas av växtligheten innan den kan förbrännas igen. Använd den 100% förnybara energin som skördas direkt från egna taket till att ladda föreningsmedlemmarnas elbilar eller laddhybrider – vilket förstås även besökare kan dra nytta av. Ge dem möjligheten att ladda elbilen eller laddhybriden och ta sig hem utan att behöva utnyttja dyra laddare utmed de stora vägarna.

Även batteri- och energilager blir ekonomiskt allt intressantare, tack vare ökade elpriser, större skillnader med dag och nattariffer och allt billigare solcellsteknik. Så komplettera med solceller för nästan helt kostnadsfri laddel!


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

 • Bra ägarstruktur,
 • Ekonomi i balans,
 • Goda tillväxtprognoser,
 • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
 • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
 • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem