Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Lantbrukens förutsättningar för solceller

Bild:  Lantbrukens byggnader är utmärkt lämpade för solceller

Lantbrukens förutsättningar för solceller

Allt fler lantbrukare upptäcker fördelarna att installera solceller på sina lantbruk, t ex på taken till ladugården, djurstallar, ekonomibyggnader, maskinhallar och förstås gårdshuset. Faktum är att lantbruk ofta har de lämpligaste byggnaderna för solceller överhuvudtaget – dels tack vare takens storlek, och dels för att den underliggande verksamheten i huvudsak bedrivs dagtid med en relativt stor andel egenförbrukning av solelproduktionen.

Solceller ger lantbruk fast elpris  Prisutvecklingen på solceller har under det senaste decenniet varit kraftigt sjunkande, men har den senaste tiden stagnerat och ligger numera på en ganska stabil nivå. Det gör att många lantbrukare har råd att investera i solceller. Med egenproduktion av solel minskar elkostnaden och gör även lantbruket mindre känsligt för framtida höjningar av elpriset. Solceller ger helt enkel en prisgaranti, som varar under solcellsanläggningens hela livstid.

Stora takytor ger mycket förnybar solel  Om taken har tillräckligt stora takytor och det finns finansiella resurser för att investera i en eller flera solcellsanläggningar, är rekommendationen att starta med en solcellsinstallation på den byggnad som har den bäst lämpade takytan och den största elförbrukningen under dagtid. Både byggnaden och solcellsanläggningen har i sådana fall samma juridiska ägare. Är anläggningen på den aktuella byggnaden mindre än 500 kW installerad effekt, utgår ingen energiskatt. En förutsättning är att den producerade solelen förbrukas inom byggnaden varpå solpanelerna är installerade.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Börja med planering för solceller till lantbruket  Innan det är dags att investera i en solcellsanläggning behöver förutsättningarna för en installation utredas. Viktiga parametrar är t ex vilken takyta som finns tillgänglig, väderstrecket för taket, om det finns skuggor att ta hänsyn till från närstående träd eller närbelägna andra byggnader, silos, flaggstänger, men även skuggor som takmonterade ventilationstrummor kan orsaka.

Rengöring och avspolning av solceller  Utblås på taket kan innebära att stoft, damm och partiklar kan lägga sig på solpanelerna, vilket kan utgöra ett problem. Ett serviceprogram, där solpanelerna spolas rena från lantbrukens utsläpp, är att rekommendera. Jordpartiklar som uppstår när traktorer och andra jordbruksmaskiner kör runt på åkrar och betesmarker, kan landa på solpanelerna och minska verkningsgraden några procent. Andra skäl som kan föranleda avspolning av solpanelerna är vädrets makter – t ex saltbemängd luft i kustnära områden eller pollen som växtligheten kan orsaka på våren.

Takhållfasthet och takbärighet  En annan aspekt är att ta reda på om takets hållfasthet räcker för att bära upp en solcellsanläggning. Vanligen är takhållfastheten inget problem, såvida taket inte är platt eller endast har en svag taklutning (max ca 10 grader) för då krävs annan typ av infästning på taket, samt att snölaster behöver tas med i beräkningen.

Anpassa solelproduktionen till elbehovet  Den beräknade solelproduktionen skall vara anpassad till aktuellt elnätabonnemang, så att inte säkringarna äventyras att gå sönder vid effekttoppar. Det kan kompenseras genom att installera ett batterilager, som blir en buffert och energireserv under perioder när solinstrålningen är extra hög och elförbrukningen något lägre.

Bygglov för solceller  Sedan gäller det att undersöka om den planerade solcellsanläggningen kräver bygglov. Normalt sett behövs bygglov varken tätort eller på landsbygden, så länge solpanelerna följer takets eller väggars lutning, men säkrast är att kolla upp vad som gäller i den aktuella kommunen. Det gäller även om planeringen avser en solcellspark på marken.

Investering i solceller till lantbruket  Lantbrukens stora takytor innebär större och mer kostnadseffektiva solcellsanläggningar, vilket ger ekonomiska skalfördelar. En investering i solceller motsvarar en årlig avkastning på cirka 7 - 12%, beroende på förutsättningarna för en installation av solceller. Avkastningen härrör i första hand från minskade driftskostnader för lantbruket. En viss avkastning ger även försäljningen av överskottsel under våren och sommaren. Ersättningen från elbolagen följer normalt det aktuella spotpriset plus några extra ören per försåld kilowattimma.

Den bästa avkastningen fås om en så stor andel av den egenproducerade solelen som möjligt förbrukas inom den egna verksamheten. Förtjänsten är lika med priset på den nätel som annars hade fått köpas in, inklusive energiskatt och andra avgifter.

Fast elpris under hela livstiden  Livslängden för en solcellsanläggning kan räknas i flera decennier, oftast uppemot 25 - 30 år. Återbetalningstiden är i regel ca 8 - 12 år, så tiden därefter levererar solcellerna i det närmaste kostnadsfri solel. Om avkastningen istället beräknas som ett fast elpris under anläggningens livstid, så ligger den typiskt kring ca 30 - 40 öre per kWh.

Att välja solcellsleverantör  En rekommendation är att ta reda på om de solcellsleverantörer som kommer att få lämna offerter, också har god kunskap och erfarenhet från tidigare solcellsinstallationer på lantbruksbyggnader. I vår Sol- & EnergiGuide finns ett urval av Sveriges rekommenderade leverantörer av solceller och hållbara energisystem.

Dags för installation av solceller på lantbrukets tak  Solcellsanläggningar till lantbruk skall vara dimensionerade i enlighet med lantbrukets särskilda krav på solcellsanläggningar och elinstallationer. Vid installation måste hänsyn tas till eventuell påverkan från ammoniak i luften, både vad gäller placeringen av solpaneler och växelriktare.

Se upp för ljusbågar  De elförande kablarna mellan solpaneler och växelriktare distribuerar likström, vilket ställer extra höga krav. Likström innebär att risken för ljusbågar är betydande om isoleringen på kabeln skulle nötas sönder av vind eller vibrationer, eller om gnagardjur skulle bita sönder kabelisoleringen. En ljusbåge innebär extremt stor risk för att brand kan uppstå.

Alla kablar skall dimensioneras för långa avstånd, och utsatta delar av kablarna skall förses med mekaniskt skydd och gnagarskydd. En självklarhet är förstås att installera jordfelsbrytare samt överspänningsskydd för både likström och växelström, helst i ett stabilt och miljöskyddad plåtskåp.

Regelverk för solceller  En solcellsanläggning för lantbruk skall uppfylla gällande regelverk, t ex certifieringskraven för Säker Gård, regelverket från LBK för elinstallationer i lantbruk och hästverksamheter, samt krav på solcellsanläggningar utfärdade av Länsförsäkringar. Länkar till bra och informativa hemsidor som beskriver regelverket finns i menyn längst till vänster på vår hemsidas förstasida.

Immateriella värden för solceller till lantbruket  En solcellsanläggning har inga rörliga delar, som annars hade behövt service, underhåll och reparationer. Anläggningen är helt ljudlös, till skillnad från t ex vindkraftverk, som både syns på långt håll, påverkar närmiljön, kräver underhåll och avger ljud.

Att producera egen solel med hjälp av solceller på egna fastigheter och byggnader innebär inga koldioxidutsläpp som påverkar klimatet. Med inköpt förnybar el från elbolagen är det nära nog omöjligt att på egen hand kontrollera elens ursprung, men med egna solceller så är elens ursprung garanterad – den kommer från solcellerna på egna taket.

Trend mot ökad självförsörjning  Drivkraften att bli oberoende från fossila energislag, framtida elprishöjningar och nå en högre grad av självförsörjning är stor bland lantbrukare. Idag har ca 35% av de svenska lantbruken någon form av förnybar energiproduktion.

Lantbruk som drivs med förnybar energi, producerad av solceller på egna taket, ger lantbruket ett starkare varumärke och en genuin miljöprofil. Det stärker lantbrukaren att fokusera på kärnverksamheten – att producera miljöriktiga livsmedel med förnybar solel.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem