Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Marknaden för solceller växer

Bild:  Energimyndighetens statistik visar stark tillväxt på solcellsmarknaden

Marknaden för solceller växer

Elkonsumenter väljer i allt högre grad förnybar energi. De är del i en global trend där allt fler människor väljer att leva mer klimataktivt och att inta en medveten ställning mot de pågående klimatförändringarna. Snabbast växande energislag är solenergi och vindkraft.

Kraftig ökning av förnybar el  Överallt i Europa blir produktionen av förnybar energi alltmer diversifierad. Både elproduktionen och elanvändningen skall vara effektiv, men samtidigt påverka miljön minimalt. Det är grunden till expansionen av förnybar energi. Idag kommer cirka 30-35% av människors elförsörjning från förnybara energikällor, och andelen förutspås öka ännu mer i framtiden.

Solceller på en allt hetare marknad  Fördelen med solenergi är att det är en förnybar energikälla, som vid produktionen av solpaneler använder råvaror som alla är återvinningsbara. Energiskulden vid tillverkning av solpanelerna tar mindre än två år att återbetala, räknat på den energi de producerar. Därefter bidrar de till 100% med förnybar solenergi.

Solceller ger varken upphov till utsläpp eller avfall när de är i bruk på ta eller mark. Klimatpåverkan vid tillverkning av solpaneler är förhållandevis ringa i jämförelse med den solel de producerar under sin livstid. Även i Sverige bidrar solceller med en allt större andel ev den svenska energimixen – om än från mycket låga nivåer. De står för mindre än 0,5% av den totala elproduktionen i Sverige.

Statistik från Energimyndigheten visar på en ökning på mer än 50% vid jämförelse med föregående under den senaste 5-årsperioden. Den totalt installerade effekten uppgår till 411 MW under år 2019 – en ökning med 78% jämfört med året innan som var 231 MW.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Vindkraft går förbi övriga förnybara energislag  Svenska Boverket uppger att vindkraft är landets snabbast växande energikälla, som ökat med mer än 200% sedan år 2008.

Under år 2015 producerade den svenska vindkraften 16,6 TWh, vilket utgjorde 10,5% av den totala elproduktionen. En intressant jämförelse är att år 2006 är första året som den svenska vindkraften producerade 1 TWh. Den faktiska elproduktionen varierar något mellan olika år, beroende på vindförhållanden samt årliga skillnader i väder och klimat. Under år 2019 ökade vindkraften till rekordhöga 19,5 TWh. Prognosen är att vindkraften står för drygt 30 TWh per år till år 2021.

I Sverige finns goda förutsättningar för etablering av mer vindkraft. Vårt land är relativt glesbefolkat, men med mycket bra vindresursr. Det finns en väl utvecklad infrastruktur, både vad gäller transport av komponenter till nya vindkraftverk på våra vägar, samt distribution via elnätet av den förnybara el som vinden genererar. Även tillståndsprocessen fungerar relativt väl. Därutöver har Sverige en god makroekonomisk stabilitet.

Förnybar energi vinner terräng  De uttalade målet är att Sverige år 2030 skall ha en energiproduktion från förnybara energislag som motsvarar minst 50% av den totala energianvändningen i vårt land, varav nästan 20% från vindkraften. Den svenska produktionen av vindenergi är nu lika stor som Norge och Danmark tillsammans.

Den totala energiproduktionen och energianvändningen i Sverige väntas minska några procent till 584 TWh till 2021, framförallt för att ett par kärnkraftreaktorer tas ur drift. De stora energiförluster som uppstår vid kärnkraftens elproduktion minskar förstås. En intressant notering är att elproduktionen från vindkraften ökar mer än vad kärnkraftens elproduktion minskar, enligt prognos för åren 2017 och 2021. Skillnaden är 14 TWh, d v s en ökning med 8,5% av den totala elproduktionen för år 2019 som uppgick till 164,4 TWh. Det i sin tur är en ökning med knappt 6 TWh jämfört med år 2018.

Mer diversifierad energitillförsel  Att använda förnybar energi ger många fördelar, t ex mindre utsläpp av växthusgaser, mer diversifierad energiförsörjning och mindre behov av fossila bränslen. Även tillväxten inom förnybar energi drar nytta av energiomställningen, bl a genom att det skapar nya arbetstillfällen i framtiden.

Prognoser att solen bidrar till mer el  För Sverige kommer solenergin knappast att stå för den huvudsakliga elproduktionen, men för soligare delar av världen är situationen den omvända. På sikt är det troligt att solen kommer att utgöra den dominerande energikällan till förnybar energi. Området som sträcker sig från Gibraltar till Sydafrika – det s k solbältet – kommer troligen att ha solen som den huvudsakliga källan för förnybar el, medan länder i t ex Europa kommer att dra mer nytta av vindkraften, men där solenergin blir ett utmärkt komplement till en diversifierad europeisk energimix.

Alltmer förnybar egenproducerad solel  Svenska villaägare konsumerar alltmer egenproducerad solel, men även andra hushåll köper mer förnybar el från elnätet. Sverige intar en tätposition, men utvecklingen följer en europeisk trend, vilket statistik från Eurostat visar. På 10 år har produktionen av förnybar energi inom EU mer än fördubblats. I Sverige kommer mer än hälften av energianvändningen i Sverige från förnybara energikällor, vilket är den i särklass största andelen bland alla EU-länder. Det ger en indikation att vi är på rätt väg mot en förnybar framtid.

Det är tydligt att en investering i solceller gör stor skillnad – både för Sverige och världen!


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem