Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel  |  Videopodd  

Samla alla energidata från hela fastighetsbeståndet under samma tak

Bild:  Metry hjälper fastighetsbranschen att bli mer energismart genom att digitalisera tillgången till energidata, samlar in den och skickar informationen vidare dit du vill.

Samla alla energidata från hela fastighetsbeståndet under samma tak

Solceller kan sänka fastighetens energikostnader, höja fastighetens värde och säkra framtida finansieringsbehov. En investering i solceller är ett strategiskt beslut för att höja fastigheters värde och säkerställa framtida investeringsbehov. För att få ut det mesta av solcellerna behövs pålitligt underlag, både för dimensionering, underhåll och finansiering – men för att lyckas behövs energidata.

Optimera solcellsprojekt med energidata  Ofta betraktas takytan som den stora flaskhalsen för ett lönsamt solcellsprojekt, men även bristen på data försvårar smarta investeringar. Att få kunskap och bra kontroll på befintlig energistatus ger värdefull information, både i planeringsfasen av en solcellsanläggning och under dess livslängd under minst 30 år.

För att kunna beräkna den faktiska inbesparingen med solceller krävs en kvalificerad uppskattning av hur mycket energi fastigheten kommer att egenanvända och hur stor andel överskottsel som solcellerna kommer att generera för utmatning till allmänna elnätet. Det är dock lättare sagt än gjort och inte helt enkelt att genomföra i praktiken. Det kräver en jämförelse mellan energiförbrukning och uppskattad solelproduktion – helst på timbasis, något som sällan görs men borde göras inför varje installation av solceller. Att använda insamlad energidata från fastigheten skulle ge ett betydligt bättre underlag för dimensionering av solcellsanläggningar.

Kapade effekttoppar med batterilager  Med eget batterilager kan höga effekttoppar kapas, som ger minskade kostnader för säkringsabonnemang och kostnaden för högsta effektuttag. En investering i solceller och batterilager kan alltså ge ett effektivare energi- och effektutnyttjande och därmed bidra till en jämnare balans i det allmänna elnätet.

Energidata förbättrar hushållning av energiresurser  Många solcellsleverantörer har egna beräkningsmetoder för uppföljning av solelproduktionen, men de har ofta inte samma insikt om fastigheters energi- och effektförbrukning – framförallt inte på dags- eller timnivå. Finns tillgängliga och tillförlitliga energidata blir det enklare att matcha energiförbrukning med potentiell solelproduktion för att möjliggöra en framtidssäker investering. Dessa energidata kan också bli viktig pusselbit för framtida finansiering av fastigheten – både för själva solcellsprojektet, men i ett längre perspektiv även för hela fastighetsbeståndet.

Gröna lån för solcellsprojekt  För att skapa incitament i utvecklingen mot ett hållbart samhälle finns det olika former av finansiering. Ett exempel är gröna lån som kan användas för att finansiera miljöförbättrande åtgärder i befintliga fastigheter, t ex investering i solceller.

För att få gröna lån beviljade ställs motkrav av banken – en fastighetsägare måste kunna verifiera att projektet leder till en faktisk energieffektivisering. De flesta banker tillämpar gränsen 30 procent energieffektivisering, samtidigt som de kräver en detaljerad återrapportering som säkerställer att kraven uppfylls. Fastighetsägare måste alltså ha full kontroll på sina energidata, och kunna bevisa för banken att dessa överensstämmer med verkligheten.

Kombinerade energiåtgärder för att tillfredställa bankernas krav  För att uppnå kravet om 30 procent energieffektivisering krävs det ofta att flera insatser genomförs samtidigt, till exempel att kombinera installation av solcellsanläggning med batterilager, energieffektivare maskinutrustning och tilläggsisolering av fastigheten. För att få kontroll på energistatus i aktuella fastigheter måste energianvändningen kartläggas och vägen till högre energieffektivitet planläggas och anpassas till fastighetens behov. Det möjliggör en bra och anpassad dimensionering av solcellsanläggningen, samtidigt som kompletterande åtgärder enklare kan identifieras och genomföras – allt för att banken skall få ett verifierbart underlag som tillfredsställer lånekraven och möjliggör ett grönt lån för finansiering av den energieffektiviserande investeringen.

Eget balansansvar  Att skifta fokus från energiförbrukning till effektuttag blir allt viktigare, men då är förnybar energi både problemet och lösningen. Eftersom produktionen av förnybar energi varierar efter väder behöver elproducenter och elbolag balansera tillgång och efterfrågan, ofta med varierande prissättning som följd. Redan idag har många elbolag ett pris på elen som varierar från timme till timme. Det står utom tvivel att vi nu går mot en framtid där detta scenario kommer att bli ännu vanligare, och troligtvis ännu mer invecklat. För att kunna hålla nere elkostnaderna måste fastighetsägare bli bättre på att styra om elanvändningen. De måste ta ett eget balansansvar – både för elförbrukningen och effektuttaget – och då blir egen solelproduktion en del av lösningen. Men utan att full kontroll av alla energidata, blir resultatet oftast inte tillfredställande.

Delning av energidata med andra system  I en framtid där AI-driven energihantering och självförsörjande fastigheter är standard, är global aggregering av energidata av största betydelse och där erbjuder Metry sömlös integration med andra greentechbaserade system som hanterar energidata.

Ny lagstiftning tvingar fram gröna lösningar  Med ny lagstiftning ställs det nya krav på banker att bedöma vilken påverkan deras investeringar har på miljö och klimat genom de fastigheter och verksamheter de finansierar. Det kommer att innebära en reell risk att investera i fastigheter och olag som inte tar hänsyn till miljö- och klimathotet. Alla fastighetsägare kommer att tvingas välja väg – skall fastigheterna fungera som aktiva noder som hjälper till att avlasta elnätet, eller bli strandade tillgångar som överbelastar elnätet?

Framtiden är digital – lösningen är energidata  Den vanligaste flaskhalsen för att spara energi är tillgång på energidata. Det är därför Metry har utvecklat ett enkelt sätt att sammanställa data från hundratals nätbolag, miljoner smarta mätare och analoga mätpunkter. Metry har identifierat behovet och har utvecklat den globala lösningen.


Videopodd  –  30 augusti 2021

Video:  Få kunskap om hur fastighetsägare kan bli mer energismarta genom att digitalisera tillgången till energidata för energieffektivisering, ökat fastighetsvärde och chansen till gröna lån.

Tidsmarkeringar till videopoddens olika temanKlicka på teman som intresserar dig!


KontaktpersonerNedan kontaktuppgifter till energidataföretaget Metry samt leverantörer, som har varit bidragande till lyckade sol- och energiprojekt hos många kunder.


Metry AB
Kontaktperson:  Joel Torkelsson, Affärsutvecklare
Telefon:  0709-54 04 45
E-post:  joel.torkelsson@metry.io

Läs mer om Metry

Metry har utvecklat ett enkelt sätt att sammanställa data från hundratals nätbolag, miljoner smarta mätare och analoga mätpunkter, eftersom den vanligaste flaskhalsen för att spara energi är tillgång på energidata. De digitaliserar tillgången till energidata, vilket hjälper fastighetsbranschen att bli mer energismart. Insamlad energidata kan sedan skickas vidare till vilken plats som helst.

Idag har Metry runt 30 anställda och har Sveriges största fastighetsbolag som kunder, men från början sålde vi appar till energibolag. Det blev inte långvarigt. Ganska snart skiftade fokus från appar till att förse fastighetsbolag med en helhetsbild av sin energiförbrukning.


Ferroamp AB
Kontaktperson:  Mats Karlström, Affärsutveckling
Telefon:  0706-29 00 26
E-post:  mats.karlstrom@ferroamp.se

Läs mer om Ferroamp

Ferroamp ökar nyttan av investeringar i solceller och har skapat EnergyHub-systemet, ett nytt framtidssäkert sätt att integrera solel, energilagring och elbilsladdning i ett system. Filosofin är lika enkel som genial. En central nod, EnergyHub, kopplar samman distribuerade solsträngsoptimerare, likströmslaster och energilager via ett lokalt likströmsnät. Omvandlingen mellan elnät (AC) och likströmsnät (DC) sker i EnergyHub på en plats vilket gör att energi kan överföras på ett effektivt sätt och med minimala förluster jämfört med traditionella system.

Systemet är skalbart och kan enkelt anpassas till alla effektbehov, från villor till stora kommersiella fastigheter och det tillsammans med DC Nanogrid ger systemet flexibilitet och lätt att bygga ut om man vill expandera med fler solpaneler, ökad lagringskapaciteten eller i en nära framtid addera en DC laddare för elbilar.

Förutom att det är ett helt integrerat system som hanterar både solel och energilagring, så erbjuder EnergyHub systemet funktionalitet där begränsad eller ingen solenergi är tillgänglig. Ferroamps patenterade lösning för lastbalansering ACE, kan i realtid fasbalansera och frigöra inte bara effekt för elbilsladdning utan öppnar även för möjligheten att ändra säkringstariff och/eller kapa effekttoppar.

Mätningar med sekundupplösning av energiproduktion och förbrukning i kombination med uppkoppling till ferroamps unika molnlösning, EnergyCloud, möjliggör en ny nivå av energitjänster och åtgärder för energieffektiviseringar.

Koppla samman flera EnergyHub system och få ett nytt kostnads effektivt sett att dela på solenergi, elbilsladdning och energilager. DC nanogrid-arkitekturen gör att energi kan produceras, lagras eller användas direkt på DC-sidan för optimal flexibilitet och minimala förluster. Alla komponenter i EnergyHub-systemet styrs i en enda kraftprocess som gör EnergyHub-systemet verkligen unikt och öppnar dörren för effektivare energihantering.

Kontakta SolarVolt

Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar om solceller och smarta energisystem

Alla publicerade övriga artiklar för 2021

Sol- & EnergiGruppen

B L I   M E D L E M !
Vi hjälper dig att utveckla morgondagens energieffektiva och självförsörjande fastigheter! Ta del av ny kunskap, erfarenheter och framgångsfaktorer från energiföretag och erfarna fastighetsbolag via våra videopoddar, för att du som är fastighetsägare, solcellsprojektör eller elkonsult skall lyckas med fler sol- och energiprojekt – utan att behöva göra om andras misstag!
Läs mer om medlemskap i Sol- & EnergiGruppen!

Medlemskap

REGISTRERA DIG SÅ BERÄTTAR VI MER
OM MEDLEMSKAP I SOL- & ENERGIGRUPPEN!

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem