• Sol- och EnergiGuiden Solenergi och Greenwashing

  Kunskapsportalen inom solceller och hållbara energisystem


  Artikel

  Solenergi och Greenwashing

  Bild:  Greenwashing vilseleder, men solenergibranschen är inte berörd

  Solenergi och Greenwashing

  Att framstå för att ta ansvar för miljöarbete, utan att leva upp till ett miljöriktigt arbete kallas för Greenwashing – d v s grönmålning på svenska – ett uttryck myntat av en amerikansk biologistudent som tyckte att ett hotell i Fiji drev ett dubbelspel när de bad gästerna att rädda korallreven genom att uppmana hotellgästerna att använda handdukarna mer än en dag utan byte, samtidigt som de byggde nya bungalows för fler gäster i den känsliga miljön.

  Kraftig ökning av förnybar elMiljöargument döljer egna bristerNumera är det ganska vanligt att företag använder miljöargument – som miljöhänsyn, miljövänlig, klimatneutral, klimatsmart, klimatkompenserad, klimatpositiv, förnybar grön el – i kommunikationen med omvärlden, för att dra fördel av potentiella kunders växande miljö- och klimatintresse. Det finns till och med exempel där företag använder greenwashing för att dölja egna brister i verksamheten.

  Vad betyder begreppet? Enligt Greenwashing Index:

  ″Greenwashing is when a company or organization spends more time and money claiming to be green through advertising and marketing than actually implementing business practices that minimize environmental impact.″

  Myndigheter håller ett vakande ögaKonsumentverket och Marknadsdomstolen kräver att miljöargument måste kunna bevisas, eftersom det annars klassas som greenwashing. Den federala handelskommissionen I USA har skärpt regelverket ordentligt och kan vidtaga kraftfulla åtgärder vid misstänkt greenwashing, eftersom sådana aktiviteter blivit alltmer omfattande.


  Artikeln fortsätter nedan!


  Rekommenderade partners

  Företagspartner 1

  Företagspartner 2

  Företagspartner 3

  Företagspartner 4

  Företagspartner 5

  Företagspartner 6

  Företagspartner 7

  Företagspartner 8

  Företagspartner 9

  Företagspartner 10

  Företagspartner 11

  Företagspartner 12

  Företagspartner 13

  Företagspartner 14

  Företagspartner 15


  Fortsättning av artikel

  Kraftig ökning av förnybar elVad är klimatneutral?Många företag använder uttrycket klimatneutral, vilket skulle betyda att deras verksamhet är helt befriade från utsläpp av växthusgaser. Naturligtvis helt fel eftersom i stort sett all verksamhet – till och med många tjänsteverksamheter – förorsakar utsläpp av växthusgaser. Naturlagarna gäller alltid – de är omöjliga att runda – även när det gäller att komma till rätta med klimatförstörelsen. Problemet med att slänga sig med dessa begrepp är att de riskerar att tolkas som att mer görs för att komma till rätta med klimatproblemet, än vad som egentligen är fallet i verkligheten.

  Nollutsläpp och negativa utsläppI Sverige talar vi om netto nollutsläpp, vilket per definition innebär att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Därefter är tanken att vi skall klara negativa utsläpp, d v s att fånga in och binda mer växthusgaser än vad vi släpper ut.

  Kraftig ökning av förnybar elKoldioxidekvivalenterI praktiken innebär det att Sveriges utsläpp av växthusgaser skall vara minst 85% lägre år 2045 i jämförelse med referensåret 1990. Krav finns att redovisningen måste kunna styrkas och verifieras, med beräkning och redovisning i ton eller kg koldioxidekvivalenter (CO2 ekv) vilket motsvarar en summa mängd av gaser som motsvarar klimateffekten av koldioxid. Det är ett sätt att översätta olika gasers bidrag till global uppvärmning till en enhetlig skala.

  Elbolag fällda för greenwashingInom förnybar energi finns exempel på företag som legat i gråzonen, eller till och med blivit fällda för greenwashing. Ett elbolag uttryckte att ″Våra elavtal gynnar både dig, staden, miljön och även föreningslivet″. Konsumentverkets bedömde att formuleringen stod i strid med god marknadsföringssed. De menade att påståendet ″gynnar miljön″ kan liknas vid miljövänlig, vilket ansågs vara ett vagt och ospecifikt påstående. De menade att det ger intryck av att en produkt eller verksamhet inte har någon eller endast en positiv miljöpåverkan. Deras marknadsföring ansågs vara ett tydligt fall av greenwashing. Elbolaget tog bort detta påstående från sin marknadsföring.

  Kraftig ökning av förnybar elUrsprungsmärkt el gränsfallGränsfall för greenwashing är när elbolag marknadsför avtal om ursprungsmärkt el, vilket de dessutom tar extra betalt för. Ursprungsmärkning är till för redovisning av miljövärden – inte att öka produktionen av förnybar el i Sverige – vilket är uppgiften för systemet med elcertifikat. Systemet med ursprungsgarantier för el har ingen inverkan på den förnybara elproduktionen, vilket gör att det inte heller har någon påverkan på utsläppen av växthusgaser. Det är endast en omfördelning av energistatistik.

  Baka bröd med vindkraftEtt annat exempel är ett brödföretag som påstod att deras bröd bakas med egen vindkraft. Konsumentverket ifrågasatte om det kunde styrkas och verifieras att el från egna vindkraftverk kan överföras till företagens bagerier. Det tolkades som ett typiskt fall av greenwashing och företaget fick justera sin marknadsföring.

  Kraftig ökning av förnybar elAlla betalar för förnybar energiSveriges hushåll och företag finansierar utbyggnaden av förnybar energi via sina elräkningar. Både privatägda och statligt ägda företag har ofta gröna elavtal och köper s k ursprungsmärkt el som ett led i ett miljöaktivt handlande, men också som ett sätt att framstå som extra miljömedvetna i de årliga hållbarhetsredovisningarna. De kanske inte vet – eller än värre – blundar för att ca 98% av all el som producerades i Sverige år 2019 faktiskt var fossilfri.

  Solenergi utmärkt exempel på grön energiSolenergi och vindkraft är utmärkta exempel på bra klimatkompensation, som absolut inte är att betrakta som greenwashing. Nya energilösningar med både små- och storskalig solenergi och vindkraft ger ett avsevärt positivt klimatavtryck, som bidrar till tydligt minskade utsläpp av växthusgaser över hela världen. I utvecklingsländer förbättras livskvaliteten för lokalbefolkningen betydligt tack vare den nya tekniken inom förnybar energi. Det bidrar till förbättrad lokal luftkvalitet och minskar utsläppen av ohälsosamma partiklar från den annars vanliga förbränningen av kol och brännved.

  Kraftig ökning av förnybar elFånga koldioxid i flykten Även biogen koldioxidinfångning och lagring av Bio-CCS (Carbon Capture and Storage) i tomma oljeborrhål i Nordsjön är andra kompletterande åtgärder för en bättre miljö, som kan ge negativa utsläpp av koldioxid. Ännu så hindrar höga kostnader, låga priser på utsläppsrätter, samt avsaknaden av en global gemensam CO2-skatt eller CO2-avgift, att den naturliga efterfrågan på Bio-CCS uteblir.

  I en inte alltför avlägsen framtid kan solenergi – förutom för normal elanvändning – även driva anläggningar för koldioxidinfångning. Vindkraftverk installerade vid tidigare oljeplattformar i Nordsjön kan komprimera och trycka ner koldioxiden i de tomma oljeborrhålen.

  Sol- & EnergiGuiden

  Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

  Alla publicerade artiklar för 2020

  Tillväxt Solceller

  Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

  Kontakt

  Get In Touch

  Karta

  Hitta till oss

  Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

  Nyhetsbrev

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev
  för ny kunskap, nyheter och artiklar
  inom solceller och hållbara energisystem