Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller och batterilager för reducering av effekttoppar

Bild:  Solceller i kombination med batterilager och smarta energisystem möjliggör reducering av effekttoppar i fastigheter.

Solceller och batterilager för reducering av effekttoppar

Effekttoppar som uppstår när stora elförbrukare kopplas in står endast för en begränsad del av energibehovet, men kan ändå medföra betydande kostnader för fastighetsägare. Intresset för reducering av effekttoppar i fastigheter har därför successivt ökat bland många fastighetsägare. De efterfrågar i allt högre utsträckning både kostnadsbesparande energilösningar och möjligheter att minska klimatpåverkan för den el som förbrukas i deras fastigheter, där solceller är en del av lösningen.

Incitament för reducering av effekttoppar  Det pågår en utveckling för att öka incitamenten för fastighetsägare att reducera effekttoppar, inte minst med tanke på att utformningen för elnätspriser i allt högre grad fokuserar på effekt. Intresset för nya affärsmodeller kring efterfrågeflexibilitet är stort bland både fastighetsägare och nätägare.

Ökad flexibilitet i elanvändningen  De senaste åren har visat att det finns en uppenbar risk för effektbrist i elnäten, särskilt i Mälardalen och i södra Sverige. Det har ökat behovet av incitament för att minska effektbehovet i bland annat fastigheter. En pådrivande faktor för utvecklingen av affärsmodeller för effektreducering är elbolagens prismodeller, som speglar deras tilltagande svårigheter att tillhandahålla tillräckligt med effektkapacitet.

Faktorer för fungerande efterfrågeflexibilitetSatsningar på efterfrågeflexibilitet bör i första hand göras för de elförbrukare som har störst potential på området. För att en sådan utveckling skall kunna bli verklighet krävs förändringar och satsningar på ett flertal områden:

  • Flexiblare elanvändning bör baseras på frivillighet, enkelhet och automatik,
  • Öka kundernas ekonomiska incitament för efterfrågeflexibilitet,
  • Volatilare elpris och införandet av fler rörliga komponenter i elpriset,
  • Tydliga prissignaler gör efterfrågeflexibilitet mer attraktivt,
  • Information till smarta apparater att det är lönsamt att ändra effektuttaget,
  • Konkreta styrsignaler för att göra energilagring och ökad mätarupplösning lönsamt,
  • Tydliggöra elmarknadens aktörers roll kopplat till efterfrågeflexibilitet.

Elbolagens roll för effektbalansenVissa tjänster inom efterfrågeflexibilitet hamnar av naturliga skäl på marknadens aktörer, men de är nästan alltid beroende av elbolagen för att hantera ansluten utrustning och få tillgång till mätdata. Elbolagen är den aktör som har den samlade bilden på effektbalansen i det lokala elnätet, samt dess behov och möjligheter. Elbolagen är också den aktör som framförallt kan initiera större användning av efterfrågeflexibilitet. Det är redan märkbart, till exempel genom skillnader i prissättningen av el mellan dagtid och nattetid.

Säkringsabonnemang  För fastighetsägare med säkringsabonnemang är nyttan att reducera effektuttag ganska måttliga, eftersom en minskning av effektbehovet skulle kräva omfattande åtgärder för att påverka säkringens storlek och därmed kostnaden för nätanslutningen. Det är först när effektuttaget närmar sig gränsen till en lägre säkringsklass som kostnaden kan sänkas genom byte till en lägre säkringsstorlek.

Byte till energi- och effektbesparande utrustning  En effektvakt, som kontrollerar hur mycket ström som flödar till ansluten elförbrukare och reglerar effektuttaget så att säkringarna håller, kan för vissa fastigheter vara tillräckligt för att indikera när gränsen för maximalt effektuttag är uppnått. Ett alternativ är en översyn av effektkrävande komponenter, till exempel fläktar, pumpar, tvättmaskiner, torkskåp, torkutrustning m m, som kan bytas ut till energi- och effektsnålare komponenter. Det skulle ge tydliga kostnadsbesparingar, eftersom både effektbehovet och energianvändningen kan sänkas.

Effektabonnemang  För fastighetsägare med effektabonnemang kan identifiering av utrustning som genererar effekttoppar vara en lönsam väg att gå. Effektabonnemang mäter det maximala effektuttaget på timbasis, vilket innebär att längre varaktighet av effekttoppar leder till högre elkostnader. Att försöka styra bort toppeffekter är oftast ganska svårt, men mycket är vunnet om utrustning kan identifieras som orsakar dessa effekttoppar. Då finns också potential att sänka elkostnaderna, till exempel genom att byta ut äldre energislukande utrustning till nya energi- och effektsnålare motsvarigheter.

Solceller och batterilager kapar effekttoppar  Att investera i energi- och effektsnåla komponenter och utrustning till fastigheter, och samtidigt överväga installation av solcellsanläggning, är ett effektivt sätt att kapa effekttoppar och spara in behovet av köpt nätel. Med solceller, batterilager och smart energistyrning är det möjligt att reducera både energi- och effektbehovet i fastigheter. Det innebär möjligheter att styra och anpassa elbehovet, till exempel genom att koppla in större elförbrukare när solcellerna på taket producerar som mest solel, eller koppla ifrån dem när fastighetens elbehov är mindre.

Solceller minskar risken för effektbrist  Att kapa effekttoppar med solceller är dessutom klimatsmart. Den el som distribueras via elnätet säljs på en öppen marknad, där elproduktionen kontinuerligt anpassas till efterfrågan på el. Det aktuella elbehovet avgör från vilka energikällor som elen hämtas. Ökar elanvändningen innebär det att produktionen av el måste ökas, vilket ofta leder till ett högre elpris. Med solceller på taket minskar fastighetens behov av köpt nätel, vilket innebär en minskning av både elbehov och effektuttag. Det sparar energikostnader i fastigheter och minskar samtidigt risken för effektbrist i det svenska elnätet.


Sol- & Energiakademin  I samarbete med ledande expertföretag inom sol- och energibranschen arrangerar vi fortlöpande digitala kunskapsmöten, i syfte att förmedla senaste kunskap, dela erfarenheter och framgångsfaktorer, för att öka chansen till fler lyckade sol- och energiprojekt. Målgruppen är större fastighetsägare och fastighetsbolag – men även installatörer av solceller eller smarta energisystem – med målsättning att minska kostnader för energi- och effektresurser i fastigheter.

Läs mer om teman, talare, schema och anmälan till våra digitala kunskapsmöten!


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2021

Sol- & Energiakademin

Var med och utveckla morgondagens energieffektiva och självförsörjande fastigheter! Ta del av ny kunskap, erfarenheter och framgångsfaktorer från expertföretag för att du som är fastighetsägare, solcellsprojektör eller elkonsult skall lyckas med fler sol- och energiprojekt – utan att behöva göra om andras misstag!
Läs mer om våra kunskapslyftande webbinarier!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem