Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller till företag

Bild:  Solceller ger kommersiella fastigheter många fördelar – ökad lönsamhet och stor miljönytta

Solceller till kommersiella fastigheter

Allt fler fastighetsägare av kommersiella fastigheter är intresserade att investera i solceller. Sverige är ett avlångt land och ligger beläget högt upp i norra Europa – kan det verkligen vara lönsamt och möjligt att installera solceller här? Svaret är i de flesta fall ja, och sett på årsbasis har Sverige faktiskt en förhållandevis god solinstrålning – jämförbar med solinstrålningen i Berlin och Paris.

Lönsam investering  Frågan om huruvida solceller är en lönsam investering i Sverige ställs alltmer sällan. Framförallt är investeringar i solceller på kommersiella fastigheters stora platta takytor – med dagens gynnsamma priser – definitivt lönsamma. Avkastningen är ofta över 10%.

Många soltimmar sommartid  Faktum är att solinstrålningen i södra Sverige är jämlik med Danmark, Tyskland och Frankrike, medan exempelvis Visby på årsbasis till och med har en högre solinstrålning än Berlin. Under den mörkaste tiden på året har Sverige inte alltför många soltimmar, men från mars och fram till och med september är solinstrålningen bra. Vi är nog alla överens om att sommaren i Sverige har många soltimmar – vi har långa, vackra dagar och ljusa kvällar med inte alltför höga temperaturer. Under dessa förhållanden arbetar solpanelerna bra och producerar stora mängder solel. De producerar faktiskt mer solel ju kallare det är.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Hög andel egenkonsumerad solel eftersträvansvärd  Den solproducerade elen från taket kan användas direkt i fastigheten, t ex för att driva maskinparken, belysningen, kylning av fastigheten och mycket annat. All solel som egenförbrukas ökar lönsamheten och minskar driftkostnaden påtagligt. Om effekttoppar kan kapas och effektuttaget från nätelen reduceras ökar lönsamheten ytterligare.

Dimensionera solceller efter elförbrukning  Alla kommersiella fastigheters elförbrukning och elprofil ser olika ut beroende på vilken verksamhet som bedrivs, men vad som är gemensamt för de flesta kommersiella fastigheter är att verksamheten oftast pågår under dagtid. Därmed förbrukas oftast större delen av energin under dagen, och det är under dessa timmar även solpanelerna arbetar och producerar solel. Att dimensionera solcellsanläggningen efter den kommersiella fastighetens elanvändning är klokt. Detta gynnar i sin tur en investering i en solcellsanläggning rent ekonomiskt för just kommersiella fastigheter.

Analysera fastighetens elprofil  När idén om investering i solceller övergår i handling är det klokt att först analysera den kommersiella fastighetens enskilda elprofil, potential och möjligheter att producera solel på det egna taket. Det är viktigt att tillsammans med en energikonsult eller ett solcellsföretag diskutera frågorna kring solceller transparent och tydligt kring de ekonomiska aspekterna inför en investering i en eventuell solcellsanläggning. Trots allt är det en investering som har en livslängd på minst 30 år.

Lönsamhetsberäkna investeringen  Att analysera alla aspekter av ett solcellsägande är viktigt. Även om de flesta lönsamhetsberäkningar ger positiva besked finns det fall där kan analysen visa att solceller inte är lönsamt under rådande förhållanden. Det kan t ex handla om att hela eller delar av taket är för gammalt och måste bytas ut innan installation av solceller kan bli aktuellt. Andra faktorer är brister i takbärighet eller takhållfasthet, speciellt för äldre kommersiella fastigheter. Ännu ett skäl kan vara att taket har många störande ventilationsaggregat, huvar, takkåpor, lanternider, rör eller antenner. Dessa kan – beroende på årstid och solens höjd över hoisonten – ge skuggbildningar som påverkar solelproduktionen negativt. Även takets läge i förhållande till väderstrecken kan påverka utfallet av analysen.

Andelen överskottsel så liten som möjligt  Sammantaget kan analysen påvisa att fastigheten är mindre lämpad för en solcellsanläggning. Även vid ett positivt utfall är nästa steg att analysera fastighetens elprofil – t ex elförbrukning, effektuttag och hur elförsörjningen ser ut under dygnets timmar och vid olika årstider. Det påverkar dimensioneringen av solcellsanläggningen, eftersom det är efterstävansvärd att en så stor andel av solelproduktionen förbrukas inom fastigheten – helst över 80% – eftersom överskottselen är betydligt mindre värd.

Beräkning av årsproduktionen solel  Med analysverktyget kan också en hyfsat exakt årsproduktion av solel beräknas – givet den kommersiella fastighetens geografiska läge – vilket säkerställer att förutsättningarna för en god ekonomi med maximerad lönsamhet finns vid investering i solceller. Med solcellsleverantörens eller energikonsultens optimeringsverktyg kan rätt storlek på en anläggning utifrån era förutsättningar beräknas, i syfte att maximera lönsamheten. Detta resonemang ligger alltid i linje med visionen hur en seriös och professionell solcellsleverantör agerar.

Minskat beroende av elbolagens nätel  En investering i en solcellsanläggning ger en minskning av elkostnaden motsvarande värdet av den nätel som inte har behövts köpas in. Det innebär också mindre beroende av elbolagens elleveranser och en större kontroll över fastighetens elförsörjning. Samtidigt ger solelen också ett fast elpris under solcellsanläggningens livslängd – normalt minst 30 år. Ur ett företagsperspektiv finns således flera positiva aspekter med solenergi.

Långsiktig driftsplan för solcellsanläggningen  Vi rekommenderar att alltid eftersträva en helhetslösning kring solceller, där leverantören av solcellsanläggningen skall ha en långsiktigt kundperspektiv, inklusive möjligheter till drift, service och underhåll. Det finns även lösningar där fastighetsägaren slipper ägaransvar och helt enkelt bara förbinder sig att köpa den producerade solelen. Denna s k PPA-lösning (Power Purchase Agreement) kan vara en bra lösning om fastighetsägaren inte vill tappa fokus från er kärnverksamheten, utan enast är intresserad av de positiva miljöaspekterna med att kunna köpa förnybar solenergi producerat på det egna taket. Solcellsleverantören står för ägande, drift, service och underhåll. Det är oftast avtalat att fastighetsägaren har möjlighet att köpa solcellsanläggningen under avtalsperioden – om förutsättningarna skulle ändras.

Kombinera solceller med elbilsladdning  Ett tips till ägare av kommersiella fastigheter är att kombinera en investering i solceller – för problemfri och klimatsmart energiförsörjning som ger ett fast pris per kilowattimma – med elbilsladdare där den 100% förnybara energin som skördas direkt från egna taket kan användas till att ladda de anställda eller kunders elbilar eller laddhybrider. De erbjuds laddmöjligheter under besökstiden eller i samband med gemensamma affärsmöten – och ger dem möjligheten till elbilsladdning för att kunna ta sig vidare till nästa kund eller hem utan att behöva utnyttja dyra laddare utmed de stora vägarna.

Batterilager allt kostnadseffektivare  Slutligen – även batteri- och energilager blir ekonomiskt allt intressantare, tack vare ökade elpriser, större skillnader med dag och nattariffer och allt billigare solcellsteknik. Så komplettera med solceller för nästan helt kostnadsfri laddel från den mest förnybara energin som existerar. Solenergi förnyas varje sekund, till skillnad från förnybara biobränslen som förnyas i mångåriga cykler, eftersom koldioxiden först måste infångas av växtligheten innan den kan förbrännas igen.


Våra rekommendationerPå sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem