Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel  |  Videopodd  

Underhållsfria solcellsanläggningar en myt

Bild:  För ökad säkerhet på solelsmarknaden kräver besiktning av solcellsanläggningar, så att där faror, fel pch brister upptäcks och åtgärdas i tid.

Underhållsfria solcellsanläggningar en myt

Det installeras 10 000-tals solcellsanläggningar varje år. Efter några år uppstår oftast ett behov av service och underhåll, även om myten fortfarande lever kvar att en solcellsanläggning skulle vara helt underhållsfri. De vanligast förekommande felen och bristerna hos en solcellsanläggning är att kontakter, kablar, kabelgenomföringar och infästningar har påverkats av solens UV-strålning. Även väder och vind kan göra materialen spröda eller utsätta dem för mekaniskt slitage.

Skötsel av solcellsanläggning  Oftast är solcellsanläggningar självgående och kräver en minimal arbetsinsats, men efter några år behöver anläggningen en översyn. Det handlar framförallt om att upprätthålla säkerheten, så att inte fastigheten eller tredje man skadas av eventuella fel och brister hos solcellsanläggningen. Här följer några råd och tänkvärda tips om vad som är viktigt för en väl fungerande och lönsam solcellsanläggning.

För att solcellerna på taket skall fungera optimalt under sin livslängd finns vissa moment att beakta för att garantera en lång livslängd och god produktion av solel. När en solcellsanläggning är installerad, testad, besiktigad och driftsklar går ansvaret för skötsel och underhåll av anläggningen till innehavaren.

Beroende på anläggningens storlek kan kraven på hur den skall drivas, skötas och underhållas skilja sig åt. Först och främst skall drifts- och skötselanvisningar för solcellsanläggningen överlämnas av installatören. Även manualer och dokumentation från olika tillverkare av solpaneler, växelriktare, montagesystem m m skall ingå i överlämnandet. Denna skriftliga dokumentation utgör underlaget för hur anläggningen skall användas och skötas för bästa möjliga funktion.

Solceller till kommersiella fastigheter  För innehavare av en eller flera större solcellsanläggningar kan tecknande av ett serviceavtal med leverantören eller ett kvalitetssäkringsföretag vara en klok investering. Att med ett eller två års mellanrum kontrollera anläggningen är ett bra riktmärke. Det är en fördel om anläggningen har en uppkoppling till internet samt att det finns en solinstrålningsgivare som referens installerad. Den möjliggör en fortlöpande jämförelse av den aktuella solinstrålningen och solelproduktionen.

Om solcellsanläggningen är större än 500 kW installerad effekt tillkommer viss administration kring energiskatten. Den betalas till Skatteverket och omfattar all elanvändning från solcellerna för samtliga anläggningar inom samma juridiska person. Mer information finns på Energimyndighetens hemsida – Skatteregler vid elförsäljning.

Underhåll av solcellsanläggning  Manualer och annan dokumentation från tillverkare, leverantörer och installatören innehåller i regel information hur solcellsanläggningen skall underhållas. Se till att den sparas, så att den finns lätt åtkomlig även efter flera års drift. Följ skötselanvisningar, bruksanvisningar och upprätta en underhållsplan.

Nedan några viktiga punkter för kontroll av solcellsanläggningen, åtminstone en gång per år:

Funktionstester av solcellsanläggningen  En del tillverkare och leverantörer rekommenderar eller ställer krav på regelbundna funktionstester, så att funktionen på komponenter är intakta. Särskilt säkerhetsbrytare för att kunna bryta strömmen till anläggningen, t ex av Räddningstjänsten om brand eller annat nödtillstånd skulle uppstå. En översiktlig kontroll från marknivå av solcellsanläggningar installerade på lutande tak räcker oftast. För solcellsanläggningar installerade på platta tak är det viktigt att göra en riskbedömning, dels med tanke på att solpanelerna är strömförande, men också för fallrisken eftersom det ofta handlar om arbete på hög höjd.

Dagens solcellsanläggningar är oftast utrustade med funktioner för digital uppföljning av solelproduktionen, vilket gör det är enkelt att kontrollera så att anläggningen producerar den beräknade mängden solel.

Rengöring av solpanelerAtt rengöra solpanelerna från nedfallande smuts är under normala betingelser inte nödvändigt för svenska förhållanden. Nederbörden räcker till för att hålla dem rena. Undantagsvis kan solpanelerna sköljas rena med vatten under lågt tryck, men bara om det finns ett konkret behov. Risken är annars att det blir kalkavlagringar i de fall vattnet är hårt.

Takets dimensionering för solceller  Tak skall vara dimensionerade för att klara de vind- eller snölastar som kan förekomma på den aktuella platsen. Dimensionerande snölast varierar över landet, men ligger normalt inom intervallet 150 till 350 kg / kvm. Om mycket stora mängder snö skulle falla finns anledning att försiktigt borsta bort snö från solpanelerna, och även från fria takytor med hänsyn till takets hållbarhet. Det är förstås viktigt att den snöskottande personen på taket använder säkerhetsutrustning för att undvika fallolyckor.

Snöskottning av solpaneler  Normalt sett finns inget behov att skotta bort snö, eftersom den oftast inte har någon större inverkan på solelproduktionen. Endast en ringa andel av den årliga produktionen från en solcellsanläggning sker under vinterhalvåret. Kostnaden för att avlägsna snötäcket överstiger normalt värdet av solelproduktionen. Dessutom finns både fallrisken och risken att skada solpaneler och kablage, där kostnaden för att ersätta skadade paneler och felsöka skador på kablar vida skulle överstiga den annars producerade solelen. För anläggningar på lutande tak innebär även en liten solinstrålning att snön glider av solpanelerna.

Utökad kontroll av solcellsanläggning För en mer detaljerad kontroll av solcellsanläggningen kan ett företag anlitas, som erbjuder servicebesiktning och kvalitetssäkring. Några ytterligare råd är att med en IR-kamera mäta temperaturen vid kopplingspunkter i kopplingslådor, kontaktdon och från solpanelerna vid hög solinstrålning. Kontrollera växelriktarens skydd som förhindrar att anläggningen ansluts till elnätet i händelse av ett spänningsbortfall. Se till att anläggningen är korrekt skyltad med tydligt läsbara skyltar. Genomför mätningar så att anläggningen inte stör annan elektrisk utrustning.


Videopodd  –  6 september 2021

Video:  För ökad säkerhet på solelsmarknaden kräver besiktning av solcellsanläggningar, så att där faror, fel pch brister upptäcks och åtgärdas i tid.

Tidsmarkeringar till videopoddens olika avsnittKlicka på avsnitt som intresserar dig!


KontaktpersonerNedan kontaktuppgifter till kvalitetssäkringsföretaget Trygg Solenergi, som har varit bidragande till lyckade sol- och energiprojekt hos många kunder.


Trygg Solenergi AB
Telefon:  08-122 026 60
E-post:  frida@tryggsolenergi.se

Läs mer om Trygg Solenergi

Trygg Solenergi är ett företag inom kvalitetssäkring av solcellsanläggningar. Solceller kräver minimalt underhåll, men är definitivt inte helt underhållsfria. De består av en rad tekniska beståndsdelar som – likt all annan teknik – fungerar bäst av regelbunden översyn. En solcellsanläggning är utsatt för vädrets makter under hela sin livstid.

De berättar varför även små störningar och avvikelser från den faktiskt möjliga energiproduktionen ger upphov till stora ekonomiska förluster under en livstidscykel på 30 år. Hur kan en investering i driftsoptimering av solceller – genom regelbundna intervaller för service och underhåll – förvandlas till vinst och ökad lönsamhet? Den kunskapen vill vi delge till alla fastighetsägare som funderar på eller redan är innehavare av solcellsanläggningar.

Kontakta SolarVolt

Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar om solceller och smarta energisystem

Alla publicerade övriga artiklar för 2021

Sol- & EnergiGruppen

B L I   M E D L E M !
Vi hjälper dig att utveckla morgondagens energieffektiva och självförsörjande fastigheter! Ta del av ny kunskap, erfarenheter och framgångsfaktorer från energiföretag och erfarna fastighetsbolag via våra videopoddar, för att du som är fastighetsägare, solcellsprojektör eller elkonsult skall lyckas med fler sol- och energiprojekt – utan att behöva göra om andras misstag!
Läs mer om medlemskap i Sol- & EnergiGruppen!

Medlemskap

REGISTRERA DIG SÅ BERÄTTAR VI MER
OM MEDLEMSKAP I SOL- & ENERGIGRUPPEN!

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem