Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Överskottsel från solceller ett problem för flerbostadshus

Bild:  Solceller på flerbostadshus ger stor andel överskottsel – ett problem eller en möjlighet?

Överskottsel från solceller ett problem för flerbostadshus

Vissa flerbostadshus och flerfamiljshus har en gemensam anslutningspunkt till elnätet för både hushållsel och fastighetsel. Detta innebär att lägenhetsinnehavarnas el antingen betalas schablonmässigt som en del av hyran eller månadsavgiften, eller så mäts och debiteras den separat av fastighetsägaren. Det första alternativet är något de flesta fastighetsägare undvika eftersom det inte ger lägenhetsinnehavaren något incitament att spara på el. Det senare alternativet innebar emellertid att fastighetsägaren tidigare klassades som yrkesmässig elleverantör av el, vilket innebär att energiskatt skall betalas även på egenanvänd solel.

Numera ingen energiskatt på egenanvänd solel upp till 500 kW  Vid halvårsskiftet år 2016 försvann begreppet yrkesmässig elleverantör, vilket öppnade för möjligheten att öka egenförbrukningen av solel från en solcellsanläggning genom att låta lägenhetsinnehavarna ta del av solelen, samtidigt som de fortfarande kan behålla individuell mätning och debitering av elanvändningen i varje hushåll. Effektgränsen ligger numera på 500 kW för energiskattebefrielse per anslutningspunkt, vilket är långt över vad en lägenhetsinnehavare någonsin kommer att elförbruka.

Omvandla olönsamt överskott av solel till vinst  I grunden har flerbostadshus haft samma problem som ägare av villa eller småhus när det gäller användningen av solel från solcellsanläggningen – d v s att elproduktionen från solcellerna är som störst mitt på dagen, när elbehovet i flerbostadshuset, villan eller småhuset är förhållandevis lågt. Detta ger ett överskott av solel, som gör solcellsanläggningen mindre lönsam – även om inte miljönyttan påverkas. Den största lönsamheten fås om andelen egenförbrukad solel är så hög som möjligt – d v s att så mycket av solelen används i direkt i flerbostadshuset, villan eller småhuset.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Befrämja utbyggnad av solceller för flerbostadshus  Studier visar att problematiken med överskottsel är liten i flerbostadshus och flerfamiljshus med små solcellsanläggningar i förhållande till antalet lägenheter, medan den är stor i flerbostadshus där en stor del av de tillgängliga tak- eller fasadytorna utnyttjas. Om en utbyggnad av solceller skall befrämjas för flerbostadshus behöver detta hinder överbryggas. De statliga subventioner med skattereduktion som är tänkt att kompensera för den mindre värda överskottselen fungerar bra för ägare av villor och småhus, men är dåligt anpassade för ägare av flerbostadshus eller andra större fastigheter.

Vidareutveckling av subventioner för solproducerad el  En rimlig slutsats är att se över och vidareutveckla de lagar och förordningar som reglerar dessa subventioner. En konsekvent genomförd förändring är regeln att gränsen för skattereduktion på 30 000 kWh / år numera gäller per anslutningspunkt i stället för per juridisk person, men det löser inte problematiken i större fastigheter och sådana fastigheter med lågt behov av fastighetsel, och där solcellsanläggningen är ansluten till fastighetselen. Därför finns anledning att även se över om gränsen för maximal säkringsstorlek kan tas bort eller ersättas av en effektgräns.

Skattereduktion för andelsägda solcellsanläggningar  En tänkbar lösning – med utgångspunkt från lägenhetsinnehavarna snarare än fastighetsägaren – är att tillåta skattereduktion för andelsägda solcellsanläggningar. Att inkludera avtal om att köpa in överskottselen från andras solcellsanläggningar, kan också lösa problemet för fastighetsägare till flerbostadshus. Eftersom frågan om skattereduktion då lyfts från fastighetsägaren till medlemmarna i den ekonomiska föreningen för solcellsanläggningen, skulle detta kunna eliminera problematiken med överskottsel för alla typer av fastighetsägare, inklusive de bostadsrättsföreningar som inte betalar tillräckligt med skatt för att själva kunna erhålla skattereduktionen.

Kabeldragning mellan byggnader  En del fastighetsägare har övervägt möjligheten att dra egna elkablar till intilliggande byggnader, för att minska andelen överskottsel. I grunden är en sådan åtgärd onödig, då samma effekt kan uppnås genom nämnda ändringar i skattereglerna, eller kopplat till hur solelen rent administrativt får flyttas inom det allmänna elnätet. För nyuppförda bostadsområden kan det emellertid ses naturligt med en gemensam anslutningspunkt för flera intilliggande flerbostadshus eller flerfamiljshus. Ytterligare ett alternativ är att åter tillåta att egen solelproduktion på en plats får användas skattefritt som egenanvändning av solel på en annan plats, där denna regel kan begränsas av att den installerade effekten får vara högst 500 kW per byggnad eller anslutningspunkt.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem