Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

År 2020 – ett händelserikt år för solceller

Bild:  Retrospektiv betraktelse av ett händelserikt år som banar väg för fler solceller

År 2020 – ett händelserikt år för solceller

Det gångna året var ett år som kommer att bli ihågkommet av många händelserika skäl. Ingen har kunnat undgå att pandemin slog ner som en virusbomb, med breda ekonomiska, samhälleliga och tragiska effekter. Märkligt nog har solcellsmarknaden världen över tagit mindre skada än många andra branscher, företag och verksamheter. Tvärtom, så har mängder av positiva händelser kännetecknat utvecklingen av den svenska solcellsmarknaden.

Ny effektgräns för solceller  En positiv regelförändring trädde i kraft, men först lite bakgrund. Inom de flesta EU-länder som tidigare haft effektgränser är principen numera att all egenanvänd solel är energiskattebefriad. Spanien genomförde en lagändring år 2019 och Österrike år 2020. Undantaget är Finland som har en effektgräns på 1 MW installerad effekt.

Sverige lade ett höjde effektgränsen i somras för energiskattebefriad egenproducerad solel från 255 kW till 500 kW – som träder i kraft vid halvårsskiftet år 2021. Den nya effektgränsen snabbar på möjligheten att uppnå målet en långsiktigt hållbar utveckling för solel. I jämförelse med de stora EU-länderna och våra nordiska grannländer ligger Sverige tyvärr fortsatt i bottenligan inom EU. Men Sverige är definitivt på rätt väg, vilket förstås är glädjande.

Solceller för fler tak  Enligt beräkningar innebär effekthöjningen att ytterligare ca 15 000 större fastigheter kan förses med nya eller utbyggda solcellsanläggningar, och kunna bidra med ytterligare ett par miljarder förnybart producerade kilowattimmar.

Alla svenskar kan bidra med solceller  Solproducerad el från egna taket må även i framtiden endast utgöra en mindre andel av den totala energiproduktionen i Sverige, men detta energislag har en unik fördel. Alla svenskar kan vara delaktiga och skapa förutsättningar för omställningen till ett helt förnybart energisamhälle – oavsett om det gäller det egna villataket, taket på bostadsföreningens hus eller hyreshuset där fastighetsägaren kan påverkas till att installera solceller. Även solceller på våra arbetsplatsers tak skulle kunna bidra med många miljoner kilowattimmar förnybar solel.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Batterier ökar andelen egenförbrukad solel  På flera håll där större solcellsanläggningar installerats har även större batterilager ingått. Allt fler av de stora fastighetsbolagen har insett fördelarna att kombinera solceller med batterilager – dels för att jämna ut eluttaget av den egenproducerade solelen över en större del av dagen, dels att kunna styra effektbehovet och därmed minska dyra effektavgifter.

Batterilager möjliggör också medverkan till ö-drift vid strömavbrott för samhällskritiska verksamheter, samt understöd till frekvensreglering av elnätet, med ersättning per kWh respektive kW. Det förkortar payoff-tiden för batterilagret och gör avsevärd samhällsnytta, med tanke på den utbredda effektbristen i svenska elnätet.

Grönt avdrag minskar byråkratin för villaägare  Under mer än ett decennium har det funnits ett investeringsstöd med ansökan till Länsstyrelserna och utbetalning via Energimyndigheten – som alla fastighetsägare kunnat söka. Det avslutades i somras, men öronmärkta pengar i budgeten för år 2021 kommer att fortsätta utbetalas till de som står i kön fram tills halvårsskiftet i år. Dessa pengar räcker inte till alla, men uppskattningsvis till hälften av de privatpersoner och företag som står i kön. Investeringsstödet har dock sänkts till 10 procent av kostnaden för hela solcellsinvesteringen.

Nytt grönt ROT-avdrag för villaägare  Villaägare – som redan är bekanta med rotavdrag sedan många år – kan istället utnyttja det gröna avdraget, med start i januari i år. Det nya gröna rotavdraget fungerar på samma smidiga sätt, vilket innebär flera fördelar. Inga separata ansökningar behöver längre inlämnas, och därmed försvinner såväl kötiden och osäkerheten om ansökan kommer att beviljas eller inte.

Det gröna avdraget fungerar lika smidigt som det vanliga rutavdraget, d v s avdraget görs direkt på fakturan. Av den totala investeringen inklusive arbetskostnad kommer 15 procent att dras av från solcellsleverantörens faktura. Om batterilager eller elbilsladdare installeras kommer 50 procent att dras av direkt från fakturan. Återstår en schablon som Skatteverket behöver ta fram för maximal belopp för vilket avdraget skall gälla.

Solcellsföretaget Solkraft Sverige – ett dotterbolag inom Bravida – har sedan år 2014 använt den samlade kunskapen och de kvalitativa produkter för att målet – att leverera solcellsanläggningar med hög kvalitet, som gör alla nya solcellsägare självförsörjande på el under lång tid. Tack vare det gröna avdraget kan ännu fler villaägare få solceller på taket till en betydligt lägre kostnad.

Många fler villaägare kan bli solcellsägare  I Sverige produceras förnybar solel på ca 50 000 villatak, men 100 000-tals fler villor har goda möjligheter att skörda solel från sina tak. Det kommer att ge en ansenlig mängd ny solproducerad el. Med framtida batterilager kommer Sveriges samlade villor att kunna minska uttaget av köpt nätdel, som istället kan användas för mer effektkrävande behov.

En annan positiv effekt med det gröna avdraget är alla nya arbetstillfällen som kommer att skapas, vilket ger skatteintäkter som i sin tur minskar statens utgifter för rotavdraget.

Slopat investeringsstöd  Den grupp fastighetsägare som kortsiktigt kan komma i kläm är bostadsrättsföreningar och andra mindre fastighetsägare, som planerat installera solcellsanläggningar och räknat in investeringsstödet i kalkylen, men som plötsligt står utan finansiellt stöd. Nästan alla större fastighetsägare har dock varit medvetna om att investeringsstödet skulle fasas ut, även om det till slut blev en hastig avveckling av stödet.

För alla villaägare, och andra större och mindre fastighetsägare har solceller blivit billigare under det gångna året, och ligger nu på en prisnivå där payoff-tiden för många solcellsanläggningar ligger under 10 år. När anläggningen väl är återbetalt producerar den i det närmaste kostnadsfri förnybar solel under ytterligare ca 20 år.

Solcellsparker på frammarsch  Under 10-talet startade Sveriges utbyggnad av solcellsparker, men den riktigt expansiva utvecklingen skedde under förra året. Flera solcellsparker på mer än 10 MW installerad effekt byggdes, och prognosen för de närmaste åren kommer sannolikt att revideras, när mångdubbelt större solcellsparker planerar att byggas.

Fler mindre solcellsparker kan lindra effektbristen  Även mindre solcellsparker under 1,5 MW kommer troligen att få ett uppsving, om Energimarknadsinspektionen under innevarande år ger positivt besked att de fortsättningsvis skall vara undantagna från den årliga abonnemangsavgiften för nätanslutningen. Fler solcellsparker i södra Sverige skulle också bidra till att mildra effekterna av kapacitetsbristen.

Eftersträvansvärt är fortsatt långsiktiga politiska spelregler, som skulle underlätta planeringen för en jämnare geografisk fördelning mellan förnybar elproduktion och där elförbrukningen äger rum.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Rekommenderad partner

Soltech Energy

Solpaneler skall vara en långsiktig och hållbar lösning. Både som ekonomisk investering och på vägen mot en fossilfri framtid. Sedan 2014 har vi med vår samlade kunskap och våra kvalitativa produkter jobbat mot det målet – att leverera solcellsinstallationer med hög kvalitet, som gör våra kunder självförsörjande på el under lång tid. Nu, med Bravida som ny kraftfull majoritetsägare, kan vi säkra att det arbetet fortgår in i framtiden – för såväl befintliga som nya kunder. Vi skapar stora resultat, tillsammans! Vi välkomnar alla intresserade att höra av sig – kontakta Solkraft Sverige AB, kontakta VD, Johnny Petré!


Alla publicerade artiklar för 2021

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem