Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller till lagerhallar, logistikfastigheter och köpcentrum

Bild:  Solceller ger fastighetsägare av lagerhallar, logistikfastigheter och köpcentrum många fördelar – t ex lokal produktion av förnybar el och minskade elkostnader

Solceller till lagerhallar, logistikfastigheter och köpcentrum

Att installera solceller på de stora takytorna som ofta kännetecknar lagerhallar, logistikfastigheter eller köpcentrum är en miljöeffektiv och lönsam investering. Men det finns en hel del att fundera på för att ta sig igenom ett helt solcellsprojekt – från projektstart och finansiering, till installation och driftsättning, och sist men inte minst – långsiktig plan för drift, service och underhåll.

Kostnadseffektiva takytor  Platta och flacka tak – t ex taken på lagerhallar, logistikfastigheter och köpcentrum – kan större solcellsanläggningar byggas kostnadseffektivt. Det får dock plats färre solpaneler per kvadratmeter i jämförelse med ett lutande tak, vilket beror på att solpanelerna behöver lutas upp mot solen relativt taket, och därför måste placeras med ett lagom inbördes avstånd för att inte skugga varandra. En alternativ placering för att maximera solelproduktionen från ett platt tak är att placera solpanelerna växelvis i öst- och västläge. Det ger en något lägre elproduktion – och därmed något sämre lönsamhet – eftersom solelproduktionen per installerad kW minskar. Mitt på dagen när solen står som högst i söder blir elproduktionen lägre, än om solpanelerna hade varit placerade i söderläge.

Söderläge inte alltid bäst  Fördelen med solpaneler i öst- / västläge är att effektkurvan under loppet av en solig dag blir bredare, men något flackare, vilket innebär att solcellsanläggningen bättre kan anpassas till fastighetens elbehov. Det ger en större andel egenförbrukad solel, som har ett större värde än den överskottsel som försäljs till elhandelsbolaget.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Mindre behov av takyta vid öst- / västläge  På platta och flacka tak installeras solpanelerna upplutade. Om solpanelerna lutas upp mot söder är ytbehovet 10 - 12 kvadratmeter per installerad kW. Om solpanelerna istället lutas upp växelvis mot öst och väst är ytbehovet endast 6 - 7 kvm per installerad kW.

Dimensionera för rätt storlek på solcellsanläggningen  Taken till stora lagerhallar och logistikfastigheter är perfekt lämpande för solceller. De som utvecklar och äger köpcentrum har också all anledning att befrämja utbyggnaden av solceller. Fastighetsägarna har ofta ambitiösa hållbarhetsmål, bl a att driva dessa fastigheter med förnybar energi. Dagens efterfrågan på solproducerad el är stor – både från små och stora fastighetsägare – och solcellsanläggningar kan dimensioneras för att täcka den underliggande verksamhetens elbehov på årsbasis.

Solceller ger lägre effektavgift  Lagerhallar och logistikfastigheter har ofta höga effekttoppar, särskilt när maskiner, transportband och belysning startas samtidigt. Dessa effekttoppar kan kapas med hjälp av effekten från solceller på taket till lagerhallen eller logistikfastigheten. Det minskar effektavgiften och effektabonnemanget kan ofta reduceras ner, vilket ger lägre elkostnader.

Stort kylbehov för köpcentrum  De köpcentrum som installerat solceller använder den egenproducerade solelen i första hand för kylning av fastigheten – särskilt sommartid – samt för belysning. Många köpcentrum har livsmedelskedjor och matbutiker som hyresgäster. De har en ökad elförbrukning på sommaren på grund av att kyldiskar, kylboxar och kylskåp får arbeta hårdare när inomhustemperaturen stiger. Solceller som producerar mer solel under sommarhalvåret kan tillgodose det ökade elbehovet till dessa hyresgäster.

Fler köpcentrum satsar på solceller  År 2016 installerades den dittills största solcellsanläggningen på taket till Väla Centrum – ett köpcentrum ägt av Skandia Fastigheter – med en installerad effekt på 1,1 MW. Även fastighetsbolaget Eurocommercial investerar i solceller till alla sina käpcentrum i Sverige, t ex Valbo, C4 Shopping, Bergvik och Ingelsta Shopping. Även nya köpcentrumet Hallarna i Halmstad tar del av denna satsning på solceller. Elins Esplanad och Grand Samarkand har sedan tidigare solcellsanläggningar på sina tak. Eurocommercial köper sedan flera år enbart grön el och anser att satsningen på solceller är en viktig och självklar del i deras hållbarhetsarbete för en lokal förnybar elproduktion och ett tydligt steg att bli koldioxidneutrala till år 2030. Den årliga produktionen av solel ökas till 2 000 000 kWh / år.

Även allt fler logistikparker hakar på trenden  År 2018 var det dags för nätapoteket Apotea att installera solceller motsvarande 1,5 MW på taket till en ny logistikpark i Morgongåva. Den solel som produceras på deras stora platta tak motsvarar hela fastighetens årsbehov. På Hisingen byggde Castellum sommaren år 2020 en av Nordeuropas största solcellsanläggning på en ny logistikanläggning – Hisingen Logistikpark – utanför Göteborg. En investering som omfattar ca 30 000 kvm solceller med en årsproduktion på beräknade 3,3 GWh. Castellum aviserade samma år deras storsatsning att bygga 100 solcellsanläggningar på deras befintliga fastighetsbestånd fram till år 2025.

Höga elpriser ökar lönsamheten  Elpriserna under år 2020 har varit ca 40% högre i södra och mellersta Sverige i jämförelse med norra Sverige. Det visar tydligt på brister i överföringskapacitet, samt att elproduktionen i södra delen av Sverige är för liten. Det innebär att etableringen av nya solcellsanläggningar i Götaland och Svealand är ett viktigt bidrag till elförsörjningen under sommarhalvåret.

Höjd effektgräns förbättrar lönsamheten ytterligare  Stora solelanläggningar dras med ett annat problem – energiskatten – som slår hårt mot de fastighetsägare som installerar solcellsanläggningar på stora platta tak – t ex stora lagerhallar och logistikfastigheter – men även köpcentrum. Om den installerade effekten solpaneler överstiger 500 kW, så läggs energiskatt på all egenförbrukad solel. Under denna effektgräns så utgår ingen energiskatt alls. De flesta aktörer på solcellsmarknaden – inklusive fastighetsägarna – vill se att effektgränsen tas bort helt och hållet. Det skulle gynna utbyggnaden av förnybar solel och innebära en snabbare energiomställning till 100% fossilfri energiförsörjning.

Solceller ger fast elpris i 30 år  Vi rekommenderar alla fastighetsägare av lagerhallar och logistikfastigheter – men även köpcentrum – att investera i solceller. Det innebär en problemfri och klimatsmart energiförsörjning, som ger ett fast pris per kilowattimma under hela solcellsanläggningens livstid. Solenergi är den mest förnybara energin som existerar. Solenergi förnyas varje sekund, till skillnad från förnybara biobränslen som förnyas i mångåriga cykler, eftersom koldioxiden först måste infångas av växtligheten innan den kan förbrännas igen. Använd den 100% förnybara solenergin som kan skördas direkt från egna taket till att förse fastigheter med solproducerad el.

Elbilsladdning från solceller uppskattas av elbilsägande kunder  Passa på att även installera elbilsladdare vid köpcentret – eller intill lagerhallen eller logistikfastigheten – så att anställda och kunder kan ladda elbilen eller laddhybriden med solel. Kunder och besökare uppskattar när laddmöjligheter erbjuds under besökstiden eller i samband med gemensamma affärsmöten. Med möjlighet att ladda elbilen eller laddhybriden kan de ta sig vidare till nästa kund eller hem utan att behöva utnyttja dyra laddare utmed de stora vägarna.

Batterilager utnyttjar billig el  Även energi- och batterilager blir ekonomiskt allt intressantare, tack vare ökade elpriser, större skillnader med dag- och nattariffer och allt billigare solcellsteknik. Så att komplettera solceller med både elbilsladdare och batterilager ger en nästan helt kostnadsfri laddel – oavsett om elbilsladdningen sker under mörka vinterdagar eller soliga sommardagar. Det är en garanti för en robust och klimatanpassad energilösning – anpassade för framtidens fastighetsägande och en hållbar livscykel.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem