Kunskapsportalen inom svensk solenergi


Artikel

Solceller på bostadshus med gruppabonnemang

Bild:  Solceller på bostadshus med gruppabonnemang ger flera fördelar – både ekonomiska och miljömässiga

Solceller på bostadshus med gruppabonnemang

En hög elproduktion från solceller på bostadshus med lutande tak kan erhållas om solpanelerna installeras på lutande tak i söderläge. Tak som lutar åt öster och väster fördelar solelproduktionen jämnare över dagen, medan söderläget ger högst solelproduktion. Det är fastighetens elprofil och elförbrukning som bestämmer hur en installation av solpaneler kan genomföras.

Kartlägg bostadshuset innan investering i solcellerMen det är inte bara vinklar, väderstreck och lutningar på taken till bostadshus som spelar in när lönsamheten och effektiviteten för solceller skall beräknas. Det handlar också om skuggande objekt, t ex takhuvar och takkupor, ventilationsaggregat, närliggande träd och andra intilliggande högre byggnader. Därutöver är det viktigt att veta hur regelverket ser ut.

Det är viktigt att ta fram den allra mest lönsamma och effektiva solcellslösningen för varje given fastighet, med beräkning av årsproduktion från solcellsanläggningen. Kunniga energikonsulter och solcellsleverantörer har den erforderliga kompetensen för att kunna projektera och dimensionera för rätt solcellsanläggning till bostadshuset.

Fördelning av solelen i bostadshusetInnan solcellsanläggningen installeras behöver det utredas hur den producerade solelen skall användas och fördelas i bostadshuset. Det handlar inte om att använda mer el, utan om hur den tillkommande elen från solcellerna skall fördelas. Frågan är om solelen endast skall användas för bostadshusets gemensamma elförbrukning – t ex fastighetsel till trapphusbelysning och ventilation – eller skall solelen fördelas mellan lägenheterna i bostadshuset.

Teckna gruppabonnemangEtt alternativ är att teckna ett gruppabonnemang med elnätsägaren, som innefattar både fastighetsel och hushållsel till lägenheterna i bostadshuset. Det ökar egenförbrukningen av solelen och minskar andelen överskottsel, som annars skickas ut på allmänna elnätet. Flera studier visar att den övervägande andelen överskottsel – som uppkommer om solelen enbart används för gemensam fastighetsel – kan reduceras till ett minimum, om den producerade solelen även fördelas till de enskilda lägenheterna i bostadshuset.

Genom att teckna ett gruppabonnemang är det ofta möjligt att sänka den fasta kostnaden som elnätsägaren debiterar, samt även få ett bättre pris på den inköpta nätelen från elhandelsbolaget.

Fortsätt med individuell elmätning per lägenhetVarje lägenhets elanvändning bör även fortsättningsvis mätas och debiteras, så att incitament för energieffektivisering kvarstår. Administrationen kan oftast skötas automatiskt genom en tjänsteleverantör och debiteras via hyresavin till hyresgästerna. Detta förfarande är vanligt bland bland bostadsrättsföreningar, då den fasta nätavgiften för bostadsrättsägarna kan sjunka med upp till 90%. Även bland kommunala bostadsbolag finns exempel som valt att införa gruppabonnemang i de fastigheter där solceller installerats.

Möjlighet att själv välja elleverantör försvinnerNackdelen med gruppabonnemang är främst att lägenhetsinnehavarna inte längre har möjlighet att själva välja elleverantör. Emellertid anses detta som ett mindre problem, eftersom den som bor i en hyresrätt inte har möjlighet att välja värmeleverantör. Alternativet som ger förnybar och miljövänlig solel – som dessutom bidrar till lägre elkostnader – är troligen uppskattat för de flesta lägenhetsinnehavare.

Individuell elmätning utan reglerDock avspeglar sänkta elnätsavgifter troligen inte någon faktisk kostnadssänkning hos elnätsföretaget. Om det blir vanligt att fastighetsägare tecknar gruppabonnemang är det sannolikt kommer att leda till allmänt höjda elnätsavgifter. En olöst fråga är också vilka kvalitetskrav som skall ställas på mätningen av hyresgästernas elanvändning, eftersom den inte omfattas av de regler som gäller för elnätsägarens mätare.

Nya möjligheter till skattereduktion för överskottselGruppabonnemang är en åtgärd som kan vara attraktiv för fastighetsägare i dagsläge, men ur statens perspektiv kan det vara lämpligt att fundera på regeländringar som ger samma effekt. Ett tänkbart alternativ kan vara att öppna upp för någon form av fiktiva gruppabonnemang eller på annat sätt utveckla regelverket kring skattereduktion för överskottsel.

Kort sagt – att teckna gruppabonnemang för hela fastigheten har potential att minska andelen överskottsel för bostadshus. Det är generellt sett också en lönsam åtgärd, främst genom möjligheten till sänkta elnätsavgifter.


Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

Get In Touch

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev