Kunskapsportalen inom solceller och hållbara energisystem


Artikel

Omtvistad energiskatt på el från solceller

Bild:  Solceller på taket till en hall vid en spansk flygplats.

Omtvistad energiskatt på el från solceller

Under år 2016 fick solproducerad el för första gången en plats i lagboken. Där står att både juridiska personer och privatpersoner som installerar solcellsanläggningar – och som tillsammmans understiger 255 kW installerad effekt – är helt befriade från energiskatt (35,3 öre/kWh exkl moms, 44,13 öre/kWh inkl moms för år 2020). Efter 1 juli 2017 gäller att fastighetsägare som är innehavare av flera mindre solcellsanläggningar som tillsammans överstiger 255 kW installerad effekt betalar sänkt energiskatt (0,5 öre/kWh) på egenkonsumerad solel. Dock gäller den sänkta energiskatten inte för enskilda solcellsanläggningar som överstiger 255 kW (vilket motsvarar ungefär 2 000 kvm).

Ifrågasatt energiskattEnergiskatten i Sverige har bl a som mål att få ner produktionen och konsumtionen av icke-hållbart framställd energi. Att beskatta fastighetsägare som själva investerar och egenförbrukar solel från större solcellsanläggningar i den egna fastigheten känns varken logiskt, konsekvent eller genomtänkt.

Energiskatt för solcellerEffektgränsen på 255 kW har sin grund i ett avtal om gemensam elcertifikatmarknad som Sverige har med Norge. Dock är det en begränsning som hindrar en effektiv omställning till förnybar energianvändning, vilket är fallet när energiskatt behöver betalas för egenkonsumerad solel för större solcellsanläggningar. Det innebär även att kapaciteten för solenergi inte utnyttjas till fullo, och samtidigt skapar onödiga merkostnader och ökad administration.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9

Företagspartner 10

Företagspartner 11

Företagspartner 12

Företagspartner 13

Företagspartner 14

Företagspartner 15


Fortsättning av artikel

Minskad investeringsvilja för solcellerDenna effektbegränsning minskar tyvärr också incitamentet och motivationen bland fastighetsägare att installera större solcellsanläggningar, t ex på stora industritak, eller taken på lager- och logistikfastigheter, som ofta har takytor på 10 000-tals kvadratmeter. Därtill har den underliggade verksamheten ofta både stor elförbrukning och stort effektuttag.

Begränsningen drabbar även solcellsföretag som installerar solcellsanläggningar åt fastighetsbolag med större fastigheter i sina bestånd. Marknaden för dessa solcellsföretag skulle kunna ökas väsentligt och bidra till både fler arbetstillfällen och ökad tillväxt inom solcellsbranschen.

Reducerad energiskattDet skall tilläggas att vissa företag, till exempel tillverkande industrier, är nästan helt befriande från energiskatt (0,5 öre/kWh), vilket även gäller egenproducerad el från solcellsanläggningar över 255 kW. Med avskaffade av energiskatten för egenproducerad solel skulle de även slippa denna minimala energiskatt de betalar idag.

Incitament för fler solcellerInvesteringsviljan att installera större solcellsanläggningar på stora takytor finns. Ett avskaffande av energiskatten på egenförbrukad solenergi skulle leda till ökade investeringar i solenergianläggningar bland ägare av stora industriella fastigheter och därmed ge en betydande minskning av klimatpåverkan.

Befrämjande av förnybar energiAtt kunna installera solceller på hela den disponibla takytan – under förutsättning att den till största delen kan förbrukas i den underliggande verksamheten – skulle leda till ökade investeringar i större solcellsanläggningar Att använda mer egenproducerad el, och därmed minska behovet av köpt nätel, bör betraktas som en energieffektivisering på samma sätt som byte energisnålare LED-lampor gör det. Det är varken hållbart och miljöriktigt när en förbättring av fastigheters energiprestanda skall beskattas bara för att energiförbättringen blir för stor.

Ny lagstiftning hos EUMålsättningen för EU är att öka användningen av förnybar energi, t ex solenergi och vindkraft. De flesta fastighetsägare anser att Sverige bör avskaffa energiskatten för egenkonsumerad solenergi, t ex vid genomförande av de nya EU-direktiven, för att öka användningen av förnybar energi.

Branschföreningen Svensk Solenergi har inkommit med ett remissvar till Regeringen avseende Energimarknadsinspektionens rapport med förslag till ny EU-lagstiftning för att öka användning av förnybara energikällor. Där framgår önskemålet att energiskatten för egenproducerad egenanvänd energi bör avskaffas.

Sol- & EnergiGuiden

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

Get In Touch

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem