Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel  |  Videopodd  

Akademiska Hus – första huset med elnät för likström

Bild:  A Working Lab är ett kontorshus i Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg, med landets första elnät för likström.

Akademiska Hus – första huset med elnät för likström

A Working Lab är ett klarröd kontorshus på drygt 9 500 kvm fördelat på sex plan, som öppnade sina portar hösten 2019 – och är en del av Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg. Den fungerar som en innovationsarena inom samhällsbyggnad och lärandemiljöer, med många värdeskapande mötesplatser. 400 nya arbetsplatser har skapats och 380 miljoner kronor har investerats.

Fastighet med digital plattform för lärande  Hela kontorshuset tar tillvara digitaliseringens möjligheter – med flexibla digitala lärmiljöer och arbetsplatser – men är också en fysisk länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Det ges förutsättningar för nya företag och organisationer att etablera sig i anslutning till Chalmers. Byggnaden är certifierad för Miljöbyggnad Guld.

Intelligent energieffektiv fastighet  I den levande miljö som A Working Lab utgör testar hyresgäster och forskare det senaste inom forskning och utveckling. Vägen fram till en färdigställd byggnad har varit en lång innovationsprocess. Sexton innovationsprojekt drev arbetet framåt med tydligt klimat- och hållbarhetsfokus under byggprocessen. Byggnaden är idag den mest intelligenta byggnaden inom Akademiska Hus.

En stad i staden med egen energiförsörjning  Akademiska Hus äger Chalmers Campus, med egen högspänningsanläggning, eget kylsystem, eget fjärrvärmenät, och egen panncentral för både uppvärmning av campusområdet, forskning och som reservkraftverk för staden Göteborg. Panncentralen består av två biobränsleeldade pannor.

Fördelning av energi mellan byggnader  Inom ramen för FED-projektet (the Fossil free Energy District) prövar Akademiska Hus nya lösningar som skall leda fram mot det fossilfria samhället. Kort sagt tar de till vara på all överskottsenergi genom s k Micro-grids som överför energin mellan ca 50 olika byggnader i området, med fördelning dit den bäst behövs.

Innovativ byggnad med smart energiteknik  Bland innovationsprojekten finns flera intressanta exempel – t ex ett elnät för likström (DC) från solceller med batterilagring, god akustik genom byggnadens trästomme, samt en byggnation som kännetecknades av minimal klimatpåverkan och utan behov av vädertält.

Elnät med likström  – Målsättningen med elnätet för likström är att dra maximal nytta av den solproducerade elen från taket, t ex genom att minimera effektförluster i omvandlingsprocessen mellan likström och växelström, säger Jonas Hansson, innovationsledare för projektet i innovationsarenan A Working Lab. Han fortsätter och menar att de samtidigt vill dra nytta av solelen dygnet runt genom ett batterilager. Det ger en jämnare energianvändning och kapar samtidigt dyrbara effekttoppar.

Projektet har kantats av en rad utmaningar, som samverkansaktörerna Akademiska Hus, RISE, Ramböll och ÅF har fått erfara. En av utmaningarna var att hitta leverantörer som kan förse A Working Lab med produkter som är kompatibla och kan drivas direkt med likströmmen från solceller och batterilager.

Likströmsdrivna produkter minskar energiförluster  Efter en brainstorming kunde en del av fastighetens system identifieras som tänkbara likströmsdrivna elförbrukare – t ex fläktaggregat, pumpar, varmvattenberedare, styr- och reglersystem, passersystem, nödbelysning, allmänbelysning, it-switchar och fordonsladdning. Det blev till slut de två största elförbrukarna som anpassades för likströmsdrift – belysning och ventilation. Byggnadens lokaler är också utrustade med USB-kontakter, från vilka hyresgäster kan ansluta egna apparater som behöver likström, t ex mobiltelefoner, datorer, USB-drivna datortillbehör, skrivbordslampor, kopieringsapparater och kaffebryggare.

Bidirektionella växelriktare en lösning  – Vi gjorde marknadsundersökningar för att ta reda på vilka leverantörer som kan erbjuda DC-drivna produkter som kan anslutas till elnät för likström. Det var komplext och det fanns inga enkla svar. Dessutom omfattas även likströmsdrivna produkter av byggjuridik, garantier och CE-märkning. Även för spänningsomvandlare mellan likström / växelström fanns en utmaning, där vi sökte efter leverantörer av bidirektionella växelriktare, menar Jonas Hansson.

Lösningen blev en svenskutvecklad bidirektionell växelriktare från Ferroamp, med benämningen EnergyHub. Det är en växelriktare som kan omvandla både likström till växelström och vice versa.

Färre omvandlingar ger fler kilowattimmar  – Vi tar fram de bäst lämpade lösningarna för både villaägare och stora fastighetsägare, som vill investera i ett system som kan hantera både solceller, laddstolpar och batterilager, utan att behöva någon omvandling från likström till växelström, säger Anna Fägersten Dahlquist, marknadschef på Ferroamp. Det eliminerar omvandlingsförluster och ökar energieffektiviteten.

– Växelriktaren EnergyHub är skalbar, modulär och framtidssäker, vilket innebär kompabilitet långt in i framtiden, konstaterar Anna Fägersten Dahlquist.

Behov av standarder för likström  För det DC-drivna elsystemet fanns ytterligare utmaningar, t ex att hitta belysningsarmaturer och fläktmotorer som klarar 760 Volt likström – d v s den spänning som EnergyHub-systemet hanterar. Standardprodukter eftersträvades som kunde utnyttja spänningsnivån direkt, utan omvandlingsförluster.

En standardfläkt till ventilationsaggregat som klarar 670 Volt hittades till slut – dock ingen som klarade 760 Volt. Där kom en s k ESO-enhet (Energy Storage Optimizer) från Ferroamp till nytta – som normalt används till batterilager – och som efter anpassningar kunde sänka DC-spänningen till 670 Volt.

För belysningen i byggnaden kunde DC-anläggningens mittpunkt för symmetrisk balans användas – d v s där 760 Volt delas upp i de två spänningskomponenterna +380 Volt och -380 Volt – och där marknaden erbjuder belysningsdon till LED-armaturer som klarar spänningsområdet 380 - 400 Volt DC. Det möjliggjorde att hela byggnadens allmänbelysning nu kan drivas med likström.

Elnät för både växelström och likström  Nu finns två parallella elnät och elcentraler i byggnaden – dels för vanlig växelström, och dels för likström. Högspänd likström kräver extra säkerhetstänkande, eftersom slarvigt lagda elkablar eller elanslutningar kan orsaka ljusbågar och i värsta fall kan leda till brand. Det finns även risker med lågspänd likström – t ex USB-nät – där långa ledningar kräver kraftiga kablar, som måste förläggas så rakt som möjligt, eftersom kabelvindor kan orsaka överhettning i kablaget. Ny kunskap och nya eltekniska erfarenheter kunde därigenom vinnas.

Det står klart att A Working Lab i Johanneberg Science Park har framtidens för sig, med visionen att bli den ledande långsiktiga arenan, där innovationer testas inom en rad områden. Det finns en strävan att byggnaden – som är både klimatanpassad och resurseffektiv – skall bli certifierad enligt Miljöbyggnad nivå Guld, med energianvändning < 35 kWh / kvm / år exklusive hyresgästers energianvändning, tack vare höga ambitioner både vad gäller klimatanpassning, resurseffektivitet och lågt CO2-avtryck.


Videopodd  –  14 juni 2021

Video:  Aha-videopodcast: Digitalisering av campus – om effektiv lokalanvändning – del 1.

Tidsmarkeringar till videopoddens olika temanKlicka på teman som intresserar dig!


KontaktpersonerNedan kontaktuppgifter till personer hos fastighetsbolaget samt leverantörer, som har varit bidragande till det lyckade sol- och energiprojektet hos Akademiska Hus.


Akademiska Hus AB
Kontaktperson:  Jonas Hansson, Elingenjör
Telefon:  072-248 25 40
E-post:  jonas.hansson@akademiskahus.se

Läs mer om Akademiska Hus

Akademiska Hus är ett statligt ägt fastighetsbolag och ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med universitet och högskolor stärker de Sverige som kunskapsnation. Det gör de genom att bygga, utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation. Deras fastigheter finns på orter över hela landet – från Luleå i norr till Malmö i söder – där det studerar, forskar och arbetar runt 300 000 personer varje dag. Fastighetsvärdet uppgår till 100 miljarder kr, med en omsättning på 6,5 miljarder kr.

Affärsidén är att i samverkan med deras kunder utveckla, bygga och förvalta kunskapsmiljöer, som stärker lärosätenas attraktionskraft och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. De har en marknadsandel som gör dem till den ledande hyresvärden för universitet och högskolor. Deras storlek, unika kompetens och lokala närvaro gör att de kan vara en proaktiv och långsiktig partner till hyresgäster och kunder i utvecklingen av verksamheten. En stabil finansiell kapacitet gör att de kan investera även i lågkonjunktur och tider av finansiell oro. Det är en trygghet och en garanti för Kunskapssveriges utveckling och en av de främsta styrkorna med Akademiska Hus.


Ferroamp AB
Kontaktperson:  Mats Karlström, Affärsutveckling
Telefon:  0706-29 00 26
E-post:  mats.karlstrom@ferroamp.se

Läs mer om Ferroamp

Ferroamp ökar nyttan av investeringar i solceller och har skapat EnergyHub-systemet, ett nytt framtidssäkert sätt att integrera solel, energilagring och elbilsladdning i ett system. Filosofin är lika enkel som genial. En central nod, EnergyHub, kopplar samman distribuerade solsträngsoptimerare, likströmslaster och energilager via ett lokalt likströmsnät. Omvandlingen mellan elnät (AC) och likströmsnät (DC) sker i EnergyHub på en plats vilket gör att energi kan överföras på ett effektivt sätt och med minimala förluster jämfört med traditionella system.

Systemet är skalbart och kan enkelt anpassas till alla effektbehov, från villor till stora kommersiella fastigheter och det tillsammans med DC Nanogrid ger systemet flexibilitet och lätt att bygga ut om man vill expandera med fler solpaneler, ökad lagringskapaciteten eller i en nära framtid addera en DC laddare för elbilar.

Förutom att det är ett helt integrerat system som hanterar både solel och energilagring, så erbjuder EnergyHub systemet funktionalitet där begränsad eller ingen solenergi är tillgänglig. Ferroamps patenterade lösning för lastbalansering ACE, kan i realtid fasbalansera och frigöra inte bara effekt för elbilsladdning utan öppnar även för möjligheten att ändra säkringstariff och/eller kapa effekttoppar.

Mätningar med sekundupplösning av energiproduktion och förbrukning i kombination med uppkoppling till ferroamps unika molnlösning, EnergyCloud, möjliggör en ny nivå av energitjänster och åtgärder för energieffektiviseringar.

Koppla samman flera EnergyHub system och få ett nytt kostnads effektivt sett att dela på solenergi, elbilsladdning och energilager. DC nanogrid-arkitekturen gör att energi kan produceras, lagras eller användas direkt på DC-sidan för optimal flexibilitet och minimala förluster. Alla komponenter i EnergyHub-systemet styrs i en enda kraftprocess som gör EnergyHub-systemet verkligen unikt och öppnar dörren för effektivare energihantering.

Kontakta SolarVolt

Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar om solceller och smarta energisystem

Alla publicerade övriga artiklar för 2021

Sol- & EnergiGruppen

B L I   M E D L E M !
Vi hjälper dig att utveckla morgondagens energieffektiva och självförsörjande fastigheter! Ta del av ny kunskap, erfarenheter och framgångsfaktorer från energiföretag och erfarna fastighetsbolag via våra videopoddar, för att du som är fastighetsägare, solcellsprojektör eller elkonsult skall lyckas med fler sol- och energiprojekt – utan att behöva göra om andras misstag!
Läs mer om medlemskap i Sol- & EnergiGruppen!

Medlemskap

REGISTRERA DIG SÅ BERÄTTAR VI MER
OM MEDLEMSKAP I SOL- & ENERGIGRUPPEN!

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem