Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Slopa energiskatt på egenanvänd solel

Bild:  Logicenters satsar på utbyggnad av fler och större solcellsanläggningar på lager- och logistikbyggnader.

Slopa energiskatt på egenanvänd solel

Effektgränsen på 255 kW – och som 1 juli 2021 höjs till 500 kW – borde tas bort helt för egenanvänd solproducerad el. Över denna gräns utgår energiskatt, vilket troligen är den lag som mest hämmar den svenska utbyggnaden av solceller.

Energiskatten hämmar solcellsutbyggnaden  Den som installerar en solcellsanläggning på minst 255 kW måste alltså betala energiskatt på den solel som egenanvänds i fastigheten, till vilken anläggningen är ansluten, enligt Lagen (1994:1776) om skatt på energi. Denna energiskatt har en hämmande effekt på den svenska solcellsmarknaden.

Flera av Sveriges största fastighetsbolag har under flera år investerat i solcellsanläggningar upp till 255 kW, men hade i genomsnitt kunnat bygga ut med närmare 50 procent fler installerade kilowatt om effektgränsen inte funnits. Det blir helt enkelt inte lönsamt att bygga ut större på grund av energiskatten på egenanvänd el.

Snabbare väg till helt förnybar elproduktion  Om det svenska målet om 100 procent förnyelsebar elproduktion år 2040 skall kunna uppnås i enlighet med Energiöverenskommelsen år 2016, bör lagarna om energiskatt utformas för att accelerera utbyggnaden av solceller, och inte bromsa in densamma. Det är svårt för fastighetsägare att med normalt logiskt tänkande förstå varför solelproduktionen från det egna taket – där solelen används och förbrukas i den egna fastigheten – skall energibeskattas.

Solproducerad egenförbrukad el har ju aldrig passerat elmätaren och följaktligen aldrig nått ut till den allmänna elmarknaden. På motsvarande sätt finns ju ingen beskattning på egenproducerad och egenanvänd solvärme eller vedeldning – och heller inte för egenodlade äpplen eller morötter. Konsekvensen med nuvarande lag blir således att alla lämpliga takytor för solcellsinstallationer med passande elbehov i fastigheternas underliggande verksamheter, inte utnyttjas av villiga fastighetsinnehavare.

Alla tjänar på energiskattebefriad egenanvänd solel  Att slopa energiskatten på egenanvänd el skulle inte påverka statens finanser på ett avgörande sätt. Antag att 1 TWh solel producerades i Sverige ett givet år som antas utgöra egenanvänd solel från solcellsanläggningar större än 255 kW, så skulle det med dagens nivå på energiskatt motsvara i storleksordningen 350 miljoner kr i skatteintäkter från den egenanvända och energibeskattade solelen. När en fastighetsägare (= juridisk person) innehar solcellsanläggningar som tillsammans har en installerad effekt på över 255 kW, så utgår 0,5 öre / kWh i energiskatt. Det kan tyckas vara små pengar, men orsakar istället till en enorm administrativ börda, både för energiskattebetalaren och för staten. Med motsvarande jämförelse ovan ger det endast 5 miljoner kr. Högst troligt överstiger de administrativa kostnaderna med råge skatteintäkterna.

Energiskatten ger klirr i statens kassa  Punktbeskattning av el är ingen naturlag. Den infördes år 1951, men oklart varför det infördes en skatt på el överhuvudtaget. Gissningsvis gjordes det av rent fiskala skäl. Statens intäkter för energiskatt på el var 24,8 miljarder kr under år 2018 enligt Ekonomifakta.

Anledningen att ha kvar energibeskattningen för egenanvänd solel – i skenet av resonemanget ovan – är svår att förstå. Energiskatten på all egenanvänd solel borde slopas helt. Det skulle gynna utbyggnaden av solcellsanläggningar, skapa fler arbetsplatser och öka decentraliseringen av elproduktionen. Dessutom skulle det bidra till att mildra effektbristen i svenska elnätet. Kort sagt – många faktorer som ger positiva ekonomiska följdeffekter.

Från effektgränsen 255 kW till 500 kW  Ett lagförslag som regeringen aviserade i budgetpropositionen i september 2020, och som vinner laga kraft den1 juli 2021, är att effektgränsen för energiskattebefrielse för egenproducerad el höjs från 255 kW till 500 kW. Det är förstås ett steg i rätt riktning. Det betyder att alla fastighetsägare som är innehavare av solcellsanläggningar med 255 kW installerad effekt, kan börja fundera på en expansion av anläggningarna.

Avkastningen från solceller ökar  Den starka utvecklingen inom solcellsteknologin och allt lägre investeringskostnader bidrar till att solceller ger en allt bättre avkastning, framförallt i södra Sverige. Finansieringen för investeringar i solceller följer i stort samma mönster som för utbyggnaden av vindkraften. Under de närmaste åren planeras ett flertal solelparker med 100-tals MW installerad effekt.

Fortsatt hög energiskattebetingad administration  Av någon märklig anledning anger den svenska regeringen inte något skäl till att helt slopa energiskatteskyldigheten för de som har många solcellsanläggningar understigande 500 kW, men där den totalt installerade effekten överstiger 500 kW. Regeringen tar istället bort nuvarande energiskatt på 0,5 öre per kWh. Denna åtgärd får självfallet minimal ekonomisk betydelse, men konsekvensen av att energiskatteskyldigheten finns kvar blir att administrativa hanteringen som följer av att vara skattskyldig också finns kvar. Det är ett problem för alla fastighetsägare med många elabonnemang under samma juridiska person (= samma organisationsnummer) eftersom energiskatteskyldigheten även gäller inköpt nätel. Det innebär att stora fastighetsbolag, kommunala bostadsbolag, kommuner och regioner med 1 000-tals elabonnemang hör till dem som berörs av fortsatt administrativ börda.

Ljusning i sikte för energiskattebefrielse  Sammanfattningsvis – energiskatteskyldigheten för de med många mindre solcellsanläggningar, men som sammanräknat har en installerad effekt på mer än 500 kW, finns kvar, men sätts ned från 0,5 öre per kWh till noll. Det innebär att det administrativa arbetet – som är den stora stötestenen med 1 000-tals timmar av onödigt skrivbordsarbete – finns kvar för de fastighetsägare med många solcellsanläggningar. Branschorganisationer och kommisioner kommer att fortsätta arbeta för att effektgränsen på 500 kW skall tas bort helt, så att all egenproducerad solel blir befriad från energiskatt. Innan dess blir de stora fastighetsbolagen, alla kommunala bostadsbolag och kommuner med mängder av elabonnemang inte nöjda.


Expertföretag  –  Energi- och effektoptimering av fastigheter  Vi erbjuder Sol- & EnergiGuiden Pro där vi rekommenderar expertföretag som har kapacitet att hjälpa större fastighetsägare och fastighetsbolag med helhetslösningar inom energi- och effektoptimering, där solceller, elbilsladdning, energilager, aggregerade energitjänster m m kan sänka fastighetsägares energi- och effektkostnader.

De har mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom solceller och hållbara energisystem, med många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder. Företagen har också resurser att leverera underhåll och service under projektens livstid.

Nedan nåra av expertföretagen:


Solkraft Sverige AB
Kontaktperson:  Johnny Petré, VD
Telefon:  031-788 83 99, 0705-15 00 10
E-post:  johnny.petre@bravida.se

Läs vår rekommendation om företaget

Solkraft Sverige är ett dotterbolag inom Bravida och använder marknadens mest högkvalitativa solkomponenter. Alla installationer sker av högkvalificerade montörsteam, vilket ger högre energiutbyte, förlängd hållbarhet och garanterad service under solcellsanläggningarnas hela livslängd. Deras ägare Bravida – med filialer över hela Sverige – och med kunskap och erfarenhet av entreprenader, kommer alltid att kunna bistå vid installation, service och underhåll – både nu och i framtiden.


Brion Ecoline AB
Kontaktperson:  Olle Blandin, VD / Solceller
Telefon:  0704-83 88 81
E-post:  olle.blandin@brion.online

Läs vår rekommendation om företaget

Brion Ecoline har en samlingsportal för energismarta lösningar till kommersiella lokaler och bostadsrättsföreningar. Via BrionEcoline erbjuds även finansiering av gröna leasinglösningar. De har även en chattfunktion med möjlighet att chatta direkt med deras energiexperter. Brion Solenergi arbetar främst med projektering och installation av solcellsanläggningar, men också med konsultuppdrag inom energi och projektledning, där de genom ständig utveckling matchar branschens utvecklingskurva. Inom Brion Ecoline är målet att sänka fastigheters energikostnader för att på så sätt minska CO2-avtrycket.


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2021

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem