Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller till flerbostadshus missgynnas

Bild:  Andelen flerbostadshus med solceller på taket skulle öka om regelverket vore i takt med tiden.

Solceller till flerbostadshus missgynnas

Varför sätts det inte upp fler solceller på flerbostadshus? Statistik visar att andelen flerbostadshus med solceller på taket inte växer lika snabbt som för andra fastighetstyper. Orsaken kan sannolikt hänföras till ett regelverk som inte är i takt med tiden, men det handlar också om något sämre lönsamhet med solceller på denna typ av fastigheter.

Solelproduktion när huset när färre är hemma  Alla fastigheter för boende – oavsett om det gäller villor, flerfamiljshus eller bostadshus – har det grundläggande problemet att elproduktionen från solcellerna på taket inte ligger i fas med elbehovet i fastigheten. Under dagtid när solcellerna genererar som mest solel är betydligt färre hemma, än vad som är fallet på morgonen, kvällen och nattetid. Det är bara i dessa coronatider som fler personer vistas i bostaden under dagtid.

Överskottsel gör också klimatnytta  Om solbelysta delar av taket på villor, flerfamiljshus eller bostadshus täcks med maximalt antal solpaneler, så kommer en stor del av elproduktionen att behöva säljas som överskottsel till elhandelsbolaget. För klimatet gör solcellerna förstås samma nytta ändå, eftersom varje solpanel sparar in ca 3 ton koldioxid under en livstidscykel – men lönsamheten blir sämre eftersom elöverskottet inte betingar samma värde som köpt nätel.

Skattereduktion för villaägare  För många år sedan tillsatte regeringen den så kallade nettodebiteringsutredningen. Den resulterade fr o m januari 2015 i ett system som ger mindre fastighetsägare en skattereduktion på 60 öre per kWh för den försålda överskottselen. Skattereduktionen gäller egen solelproduktion, som i en och samma anslutningspunkt både matar in förnybar solel och tar ut inköpt nätel, och har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten. Denna mikroproduktion av egen solel skall förstås vara anmäld till elnätsbolaget. Underlaget för skattereduktionen får inte överstiga 30 000 kWh per år, vare sig per person, företag eller per anslutningspunkt, och inte överstiga mängden inköpt nätel.

Flerbostadshus blev bortglömda  Problemet är därmed löst för villaägare – men flerbostadshusen blev bortglömda. Regelverket innehåller ett antal begränsningar, som gör skattereduktionen nästintill verkningslös för denna typ av fastigheter. Ett exempel är effektgränsen 255 kW – som fr o m juli 2021 ökas till 500 kW – men som innebär att bostads- och fastighetsbolag som är innehavare av flera solcellsanläggningar drabbas av en särskilt energiskattedeklaration varje månad, där all egenproducerad och inköpt nätel skall redovisas för hela fastighetsbeståndet. Det skapar onödigt mycket administrativt arbete – helt i onödan. Risken är att många fastighetsägare därför avstår från att installera fler solcellsanläggning. För stort administrativt krångel helt enkelt.

Högt värde på egenförbrukad solel  För regeringen finns en hel del hemläxor kvar att göra för att skapa ett rättvist regelverk för alla fastighetsägare – oavsett om det gäller villaägare eller bostads- och fastighetsbolag med många fastigheter i beståndet.

Men ingen svärta utan ljuspunkter – att få sämre betalt för överskottselen kompenseras med bra inbesparingseffekt för den solproducerade elen. I runda tal är det inbesparade värdet av nätel som inte behöver köpas in ungefär dubbelt så högt, som värdet av den överskottsel elhandelsbolaget köper från solcellsägaren.

Solceller till flerbostadshus kan ge god ekonomi  Många fastighetsägare gör tankefelet att vilja begränsa solcellsanläggningens storlek för att endast täcka det grundläggande elbehovet. En rekommendation är att istället göra en kalkyl för några olika storlekar på solcellsanläggningar och beräkna hur lönsamheten påverkas. För en större solcellsanläggning sjunker andelen egenanvänd solel, men samtidigt sjunker också priset per installerad kilowatt. Lönsamheten är god med en egenanvändning av solel kring 50 procent, men även 25% ger oftast en avkastning runt 4% utöver inflationen. Om denna kalkyl är acceptabel för blivande solcellsägare, så finns goda skäl att låta solpanelerna täcka hela taket.

Stor klimatnytta med solceller  En sak är säker – klimatnyttan blir bara bättre ju större solcellsanläggningen är, eftersom varje kilowattimme som matas in på allmänna elnätet minskar produktionen av fossilt producerad nätel.


Våra digitala energimöten och webinarier  På det övergripande temat Solceller och smart energiteknik för energi- och effektoptimering av fastigheter arrangerar vi digitala möten och webinarer i samarbete med ledande expertföretag inom sol- och energibranschen. Våra digitala energimöten och webinarer arrangeras ett 15-tal gånger per halvår och pågår ca 30 minuter + frågestund. Syftet är att ge bostadsrättsföreningar, större fastighetsägare och fastighetsbolag – men även installatörer av solceller eller smarta energisystem – uppdaterad kunskap om hur kostnader för energi- och effektresurser i fastigheter kan minimeras.

Läs mer om teman, talare, schema och anmälan till våra digitala möten här!


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2021

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem