Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Både högre och lägre elpriser i framtiden

Bild:  Elmarknaden utvecklas till högre och mer volatila elpriser i framtiden.

Både högre och lägre elpriser i framtiden

Elprisets utveckling har alltid varit föränderligt – både på kort och lång sikt – men under hela 2010-talet översteg det genomsnittliga månadspriset aldrig 65 öre per kilowattimme. Under år 2020 upplevde vi det lägsta elpriset någonsin, med 9,3 öre/kWh i juli månad och 22,1 öre/kWh som ett genomsnitt för hela år 2020. Under år 2021 steg elpriset kraftigt och landade på 67 öre/kWh som en snitt för hela året.

Från årtionden av billig el till allt dyrare el  De kraftiga ökningarna av elpriset började ta fart hösten 2021. Den varierade och kraftiga prisutvecklingen för el beror bland annat på de höga gaspriserna i Europa, där gasen används både för uppvärmning och för elproduktion. Därutöver finns betydande begränsningar i överföringen av el från norra till södra Sverige. Överföringsbristen har blivit mer påtaglig i södra Sverige efter nedstängningen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2, samtidigt som det skett en massiv utbyggnad av vindkraftparker i norra Sverige.

Stabila energislag byts mot variabla energislag  Den stabila planerbara elkraften från kärnkraftreaktorerna vid Ringhals har ersatts av oplanerbar och väderberoende el från vindkraften, som bara producerar el när det blåser, varav huvuddelen levereras från vindkraftverken i norra Sverige. Vattenkraften har förstås fortfarande en stor roll att spela för en stabil elproduktion, men används också som balanskraft för att stabilisera elnätet i takt med skillnader i elanvändningen mellan högst- och låglasttimmar.

Ökad harmonisering av elmarknaden med Europa  En annan faktor som tillkommit är att överföringskapaciteten för el mellan Norden och den europeiska kontinenten ökat kraftigt de senaste åren. Fördelen är att Sverige kan exportera mycket vindproducerad el när det blåser mycket och under låglasttimmar, d v s när vi själva inte använder så mycket el. Nackdelen är att vi under höglasttimmar, d v s under timmar när Sverige har en hög elanvändning, kan behöva importera el från kontinenten, där mycket av elen produceras med kol och gas. Denna fossilt producerade el är betydligt dyrare än vår egenproducerade el. Behovet av importerad el blir dessutom större när det inte blåser, vilket får elpriset att stiga ytterligare.

Elpriser kommer att variera mer och oftare  Den pågående omställningen till ett elsystem, med sikte på 100 procent fossilfri förnybar elproduktion kommer att innehålla en stor mängd el från oplanerbar produktion. Tidigare år har höga elpriser sammanfallit med en hög elanvändning. I framtiden tillkommer alltmer oplanerbar och variabel elproduktion, dels från vindkraften, men även i allt högre utsträckning från den kraftigt expanderande marknaden för solenergi och stora solcellsparker.

Ökade differenser i elpriser mellan dag och natt  Höga elpriser kan därmed kopplas till både hög elanvändning och en låg elproduktion, medan låga elpriser uppträder när elanvändningen är låg, samtidigt som elproduktionen från t ex vindkraften är hög vid blåsig väderlek. Det ger upphov till en mycket svängig och variabel elproduktion, vilket i sin tur skapar en ökad utmaning för elbalansen. Följden blir höga elpristoppar under vissa dagar och djupa elprisdalar andra dagar, oavsett årstid: Även negativa elpriser är ett realistisk scenario för framtiden.

Större skillnader i elpriser mellan norra och södra Sverige  Elpriserna i norra Sverige förväntas bli lägre än i södra Sverige, som beror på de begränsningar som finns i elnäten som skall överföra elen från norra till södra Sverige. Svenska Kraftnät, som ansvarar för stamnätet i Sverige, har antagit en plan för renovering och utbyggnad av 550 mil stamnät under en 10-årsperiod, till en kostnad av 70-100 miljarder kronor.

Långa ledtider för bl a planläggning, miljöprövningar, markägarfrågor och slutlig byggnation innebär att resultaten i form av ökad överföringskapacitet dröjer en bra bit in på 2030-talet. Slutligen kommer dessa kostnader att landa på fakturan för alla elanvändare, t ex genom höjda nätavgifter och ökade effekttariffer från elnätbolagen.

Anpassning till en ny elmarknad  I framtiden förutses höga elpriser uppträda vid fler tidpunkter och ha fler orsaker än idag. Därför behöver elanvändare i större utsträckning anpassa sig till en kraftigt volatil och svängig elmarknad, med överlag högre elkostnader och stora prisskillnader mellan olika årstider, dagar och tider på dygnet. Större prisvariationer innebär att elkostnader kan bli högre för de som inte kan eller vill anpassa sig till elmarknadens nya förutsättningar.

Ökade möjligheter att påverka elkostnader  Sammantaget innebär nuvarande situation en betydligt mer variabel elmarknad, där elpriserna skjuter i höjden under dagtid, medan elen nattetid kommer att kosta en bråkdel i förhållande till dagspriset för elen. För de elanvändare som är beredda att anta utmaningen kan innovationer och nya affärsmodeller ge ökade möjligheter att påverka elrelaterade kostnader.

Nya former av elavtal  Idag erbjuds – förutom rörligt och fast elpris – även timpris för elen, där lägre nattariffer för elen till exempel kan utnyttjas för laddning av elbilar. Däremot blir elanvändningen dyrare under dagtid, vilket innebär risk för höga elräkningar om en huvuddel av elanvändningen inte förläggs till dygnets billigaste timmar. För större elanvändare erbjuder vissa elhandelsbolag så kallad portföljförvaltning av elavtal, vilket i korthet innebär att mer el köps in när elpriset är lågt, och mindre el när elpriset är högt, ofta med en framförhållning på 12 - 36 månader. Det ger ett lägre och mer balanserat elpris, som fortfarande följer det rörliga elpriset, men med betydligt mindre toppar och dalar.

Även vi på SolarVolt erbjuder portföljförvaltning av elavtal, med följande fördelar:

  • 55% förnybar solel – resten vind / vatten (EPD)
  • Portföljförvaltning av el för medelstora företag,
  • Typisk elförbrukning 0,5 - 5 GWh / år,
  • Många kunder i samma portfölj ger stordriftsfördelar,
  • Snitt 5 - 15% lägre elpris på 3 års sikt,
  • Balanserat elpris över tid.

Vår förvaltade solelportfölj gav under ettårsperioden juli 2021 till juni 2022 en förtjänst på i snitt 23,42 öre / kWh i jämförelse med rörligt elpris.


Kontakta oss för mer information   ▾

Kontakta oss för mer information om portföljförvaltade elavtal

Alla publicerade artiklar för 2022

Sol- & EnergiGruppen

B L I   M E D L E M !
Vi hjälper dig att utveckla morgondagens energieffektiva och självförsörjande fastigheter! Ta del av ny kunskap, erfarenheter och framgångsfaktorer från energiföretag och erfarna fastighetsbolag via våra webbinarier, för att du som är fastighetsägare, solcellsprojektör eller elkonsult skall lyckas med fler sol- och energiprojekt – utan att behöva göra om andras misstag!
Läs mer om medlemskap i Sol- & EnergiGruppen!

Medlemskap

REGISTRERA DIG FÖR MEDLEMSKAP
I SOL- & ENERGIGRUPPEN!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem