Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Närproducerad el med solceller

Bild:  Det underlättar att ha närproducerad el som energibärare för att uppnå energibalans

Närproducerad el med solceller

Förnybara energikällor, t ex vattenkraft, vindkraft, solkraft och biobränslen ökar i betydelse, medan fossila energikällor, t ex kol och olja har en allt mindre betydelse i dagens Sverige, framförallt inom värme- och elproduktion. Idag är 98% av elproduktionen och över 90 procent av värmeproduktionen i Sverige fossilfri.

Energibäraren en avgörande faktor  Det föreligger dock en väsentlig skillnad i hur den producerade energin transporteras, d v s vilken energibärare som nyttjas för att förflytta energin från platsen för energiproduktionen till platsen för energiförbrukningen. Exempelvis omvandlas vattenkraft, vindkraft och solkraft till el, medan biobränsle omvandlas till både el och fjärrvärme. Elen distribueras via elnätet och värmeenergin distribueras via rörsysten – från energiproducenterna till energiförbrukarna.

En viktig skillnad mellan energitransport via elnätet och genom rörsystem är att elen har små distributionsförluster, särskilt om den är närproducerad. medan värmeenergi som transporteras via rör uppvisar betydligt större energiförluster.

Primärenergitalen styr investeringar  Olika energibärare har olika primärenergital, d v s ett tal som enligt svenska regler beskriver en byggnads energiprestanda, och som beräknas genom att multiplicera byggnadens energianvändning med viktningsfaktorer, beroende på de energibärare som används för energidistributionen. Elburen energi har ett primärenergital på 1,8. Fjärrvärme produceras nästan alltid med koldioxidutsläpp, undantaget fjärrvärme producerad med värmepumpar. Stora energiförluster vid energitransporten i rör innebär att denna energiform får ett primärenergital på 0,7.

Många anser att elförbrukare missgynnas och att fjärrvärmeförbrukare gynnas. Det kan innebära obalans, när det kan visa sig vara bättre att behålla energiförbrukande utrustning som visserligen förbrukar mer energi, men förbrukar energi som anses tillhöra den mer gynnsamma.

Frågan är varför det kunde blir såhär? Det kan också ifrågasättas om vi kan nå våra klimatmål med dessa förutsättningar, där rörburen energi fortfarande gynnas, men när elburen energi egentligen borde gynnas ännu mer.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Förnybar el en helt koldioxidfri energibärare  Elburen förnybar energi som transporteras via elnätet är den enda energibäraren som kan produceras med helt koldioxidfria energikällor – d v s el från sol, vind och vatten – och med minsta möjliga energiförluster.

Fjärrvärme allt dyrare  Idag produceras fjärrvärme övervägande genom sopförbränning och biobränslen. När EU's regler om pappers- och plaståtervinning vinner laga kraft år 2025 kan sopförbränning bli en dyr historia, eftersom mycket av det brännbara materialet faktiskt består av både plast- och pappersavfall. Dessutom kommer regelverket inom EU att skärpas ytterligare i framtiden.

Ökade kostnader för fjärrvärme  Även priset på utsläppsrätter har ökat, vilket minskar lönsamheten för sopförbränning. Men kan inte andelen biobränsle ökas för att kompensera den allt dyrare sopförbränningen? Jovisst, men en stor andel av råvaran till biobränslet kommer att behövas för att tillverka bränsle till flygresandet och till den tunga trafiken på landsvägar och till sjöss. Det innebär ökade priser på råvaran till biobränslen.

El är den effektivaste energibäraren  Det vi behöver är energibärare med låga förluster. Alla rörbundna energibärare har i det närmaste konstant höga energiförluster – och det gäller särskilt för fjärrvärme. Byggnader som byggs nu förbrukar mycket lite energi under sommarhalvåret – och i framtiden ännu mindre – vilket innebär ett slöseri med resurser om dessa byggnader skall försörjas med fjärrvärme. Det betyder att en stor del av energin går förlorad genom förluster i rörsystemet.

Förnybart producerad el är lönsamt  Att använda rätt energibärare blir allt viktigare. Det självklara valet är el, med små förluster som bara sker när elen används. Elöverskottet i Sverige är redan idag betydande och kommer att öka ännu mycket mer, med tanke på alla de landbaserade och havsbaserade vindkraftverk som är planerade att byggas de närmaste åren. Vi kan räkna med en fördubbling av installerad effekt inom bara några år. Samma gäller för solproducerad el – både för takbaserade och markbaserade solcellsanläggningar.

Utbyggnaden av förnybar energi i Sverige ger också möjligheter att förse våra fossilberoende grannländer söder om oss med mer förnybar energi. Det ger samtidigt ökade exportintäkter.

Mer el, mindre effekt och fler eltekniska lösningar  Elpriset kommer i framtiden sannolikt att sjunka, men också bli betydligt mer volantilt, med längre perioder av extremt låga elpriser, men även kortare stunder då elpriset kan rusa till flera kronor per kilowattimma på grund av effektbrist orsakat av kapacitetsbrist i det svenska elnätet. Tekniska lösningar som kan råda bot och minska volantiliten och effektbristen är i sikte, men kan dröja några år innan de är redo att möta verkligheten.

Modernisera byggnaders energisystem  Under mellantiden är det dags att utnyttja tillfället att modernisera energisystemet i våra byggnader, istället för att klamra sig kvar i ett föråldrat rörbundet energisystem med höga koldioxidutsläpp, stora energiförluster och en högst osäker framtid. Där har solceller en stor roll att spela – särskilt som solelen kan närproduceras för kortast möjliga väg mellan solelproducent och solelförbrukare.


Alla publicerade artiklar för 2021

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem