Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel  |  Videopodd  

Solceller till bostadsfastigheter – vägen till maximal avkastning

Bild:  Bostadsrättsföreningen som växlade från nätel och individuella elabonnemang till gemensamhetsel (IMD-el) och solceller.

Solceller till bostadsfastigheter – vägen till maximal avkastning

Presentatör för webbinariet är GoSol Energi AB, där Jimmy Stensson, VD, presenterar fastigheter för två bostadsrättsföreningar som gick från direktverkande el och individuella elabonnemang till gemensamhetsel (IMD-el) och solceller. Hur påverkar det solcellernas lönsamhet samt fastighetens möjligheter att vara en del av det nya smarta elsystemet? En av bostadsrättsföreningarna installerade sedan 36 laddboxar, 9 EnergyHub's från Ferroamp med fasbalansering och väntar nu på batterier för att kapa sina effekttoppar.

Bostadshus med lutande tak har bra förutsättningar till en hög elproduktion från solceller, särskild om solpanelerna installeras på ett lutande tak i söderläge. Även tak med lutning i rakt öst- eller västläge är gynnsamma för solelproduktion eftersom effektkurvan får ett flackare men bredare förlopp under dagen. Dock ger ett söderläge den högsta solelproduktion, med en tydlig effekttopp mitt på dagen, men med snabbt effektfall under tidig förmiddag och sen eftermiddag.

Utredning för bästa solcellslösning  Ett första steg i processen att investera i solceller är att kartlägga fastighetens elprofil och elförbrukning. Det gäller att ta hänsyn till takvinklar, väderstreck och taklutningar till bostadshuset, vilket har betydelse vid beräkning av lönsamheten och solcellernas effektiviteten för solelproduktionen. Det handlar också om skuggande objekt, t ex takkupor och takhuvar, ventilationstrummor, träd i närheten och andra högre byggnader i närheten. Hänsyn måste även tas till hur regelverket ser ut. Detta är faktorer som bestämmer hur en projektering inför installation av solpaneler kan gå till.

Den allra mest lönsamma och effektiva solcellslösningen måste tas fram för varje enskild fastighet, med beräkning av årsproduktion från solcellsanläggningen. Kunniga solcellsföretag och kompetenta energikonsulter har den kompetens som behövs för att projektera och dimensionera för en välavvägd solcellsanläggning till bostadshuset.

Fördelning och användning av solelen  Vid projektering av solcellsanläggningen behöver det också utredas hur den solproducerade elen skall fördelas och användas i bostadshuset. Att använda mer el är inte syftet med solcellsanläggningen, utan om hur den solel som tillkommer från solcellerna skall fördelas. Den fråga som bör diskuteras är om solelen skall användas för bostadshusets gemensamma elförbrukning allena – t ex fastighetsel till ventilation och belysning i trapphuset – eller om solelen skall fördelas mellan lägenheterna i bostadshuset – eller bådadera.

Det är vanligast att lägenheternas elanvändning är skild från fastighetselen och att varje lägenhetsinnehavare har sitt eget elavtal. Ur fastighetsägarens perspektiv är detta bekvämt, eftersom det innebär mindre administration. Fastighetsägaren slipper administrera hyresgästernas elräkning. Det medför också att varje hyresgäst fritt kan välja egen elleverantör. Samtidigt innebär det höga fasta nätkostnader med ett säkringsabonnemang för varje hyresgäst.

Fasbalansering optimerar nätabonnemangets nyttjandegrad  För bostadsfastigheter finns även möjlighet att enkelt optimera elanvändningen i hela fastigheten. Ett optimalt sätt är att undvika effekttoppar genom att kontinuerligt balansera och fördela rådande belastning på de inkommande tre faserna i fastigheten. Den maximalt tillgängliga effekten beror på huvudsäkringens storlek. Finns solceller på fastighetens tak finns lösningar – till exempel från svenska företaget Ferroamp – som bidrar till både fasbalansering och ökad nyttjandegrad av solelen, där överskottselen kan ladda ett batterilager istället för att skickas ut på allmänna elnätet till spotpris. Fasbalansering ger också fördelen att fler laddbara bilar kan anslutas till befintlig storlek på huvudsäkringen.

Effektoppar uppstår när elanvändningen är hög, exempelvis kvällstid när många personer samtidigt lagar mat i fastigheten. Utan fasbalansering finns risken att en av de inkommande faserna överbelastas, så att effektuttaget närmar sig huvudsäkringens storlek. Höga effektuttag är dessutom kostsamma och kommer med rådande effektbrist i svenska elnätet att bli ännu dyrare framöver. Genom att balansera belastningen mellan faserna, och därmed styra bort att en av faserna överbelastas, kan höga elnätskostnader undvikas. För en del fastigheter kan fasbalansering även innebära en möjlighet att sänka storleken på huvudsäkringen. Det i sin tur innebär sänkta abonnemangskostnader.

Solcellsgrupper på taket för individuell solel  Den beskrivna lösningen innebär att bygga en stor solcellsanläggning, som ansluts centralt till fastighetselen. Ett alternativ är att ansluta solcellsanläggningen direkt till lägenheterna, vilket kan ske genom att elektriskt dela upp anläggningen i grupper. I praktiken innebär det att varje grupp av solpaneler ansluts separat till de enskilda lägenheterna för individuell mätning och debitering – IMD. I bostadshus med låg användning av fastighetsel och högre elbehov i lägenheterna, till exempel där tvättstugan ersatts med individuella tvättmaskiner och torktumlare, kan en sådan installation ge ett mindre överskott av solel. I jämförelse med en central solcellsanläggning och gruppabonnemang kommer dock andelen överskottsel från solcellerna att bli större.

Mångdubblad skattereduktion  En fördel med att ansluta den stora solcellsanläggningens små solcellsgrupper direkt till lägenheterna är att skattereduktionen för överskottsel med 60 öre per kWh inte längre är begränsad till maximalt 30 000 kWh per år, utan till 30 000 kWh per lägenhet. Å andra sidan måste varje lägenhetsinnehavare på egen hand administrera elcertifikat, vilket de flesta troligen inte kommer att bemöda sig med för de små belopp det handlar om per lägenhet. Att särskilja den stora solcellsanläggningen till mindre elektriskt isolerade solcellsgrupper är generellt också dyrare än att bygga enda stor anläggning.

Investering i solceller alltid lönsamt  GoSol Energi rekommenderar fastighetsägare av bostadshus att investera i solceller. Det innebär problemfri och klimatsmart energiförsörjning, som ger ett fast pris per kilowattimma för den mest förnybara energin som existerar. Solenergi förnyas varje sekund, till skillnad från förnybara biobränslen som förnyas i mångåriga cykler, eftersom koldioxiden först måste infångas av växtligheten innan den kan förbrännas igen. Använd den 100% förnybara energin som skördas direkt från bostadshusets tak till att ladda elbilen eller laddhybriden – oavsett om det gäller laddel till lägenhetsinnehavares boendeparkeringar, fastighetsbolagens hyresgäster eller besökare till bostadshuset.

Även batteri- och energilager blir ekonomiskt allt intressantare, tack vare ökade elpriser, större skillnader med dag och nattariffer och allt billigare solcellsteknik. Så komplettera med solceller för nästan helt kostnadsfri laddel!


Videopodd  –  20 augusti 2021

Video:  Möt en bostadsfastighet som bytte från individuella elabonnemang till gemensamhetsel (IMD-el) och solceller.

Tidsmarkeringar till videopoddens olika temanKlicka på teman som intresserar dig!


KontaktpersonerNedan kontaktuppgifter till solcellsleverantören GoSol Energi samt leverantörer, som har varit bidragande till lyckade sol- och energiprojekt hos många kunder.


GoSol Energi AB
Kontaktperson:  Jimmy Stensson, VD
Telefon:  010-175 52 00, 079-340 56 17
E-post:  jimmy.stensson@gosolenergi.se

Läs mer om GoSol Energi

GoSol Energi arbetar med hållbara energisystem och förnybar elproduktion. De har huvudkontor i Stockholm och regionala kontor i Västra Götaland, Skåne och Jönköping. Huvudfokus är att installera kompletta solcellssystem, laddinfrastruktur och energilagring.

Målsättningen är att vara en ledande aktör i omställningen av samhället och energisystemet till 100 procent förnybar elproduktion och en elektrifierad transportsektor. GoSol Energi arbetar utifrån ledorden kvalitet och engagemang med kundrelationen, teknisk kompetens och hållbarhet som grundpelare.


Ferroamp AB
Kontaktperson:  Mats Karlström, Affärsutveckling
Telefon:  0706-29 00 26
E-post:  mats.karlstrom@ferroamp.se

Läs mer om Ferroamp

Ferroamp ökar nyttan av investeringar i solceller och har skapat EnergyHub-systemet, ett nytt framtidssäkert sätt att integrera solel, energilagring och elbilsladdning i ett system. Filosofin är lika enkel som genial. En central nod, EnergyHub, kopplar samman distribuerade solsträngsoptimerare, likströmslaster och energilager via ett lokalt likströmsnät. Omvandlingen mellan elnät (AC) och likströmsnät (DC) sker i EnergyHub på en plats vilket gör att energi kan överföras på ett effektivt sätt och med minimala förluster jämfört med traditionella system.

Systemet är skalbart och kan enkelt anpassas till alla effektbehov, från villor till stora kommersiella fastigheter och det tillsammans med DC Nanogrid ger systemet flexibilitet och lätt att bygga ut om man vill expandera med fler solpaneler, ökad lagringskapaciteten eller i en nära framtid addera en DC laddare för elbilar.

Förutom att det är ett helt integrerat system som hanterar både solel och energilagring, så erbjuder EnergyHub systemet funktionalitet där begränsad eller ingen solenergi är tillgänglig. Ferroamps patenterade lösning för lastbalansering ACE, kan i realtid fasbalansera och frigöra inte bara effekt för elbilsladdning utan öppnar även för möjligheten att ändra säkringstariff och/eller kapa effekttoppar.

Mätningar med sekundupplösning av energiproduktion och förbrukning i kombination med uppkoppling till ferroamps unika molnlösning, EnergyCloud, möjliggör en ny nivå av energitjänster och åtgärder för energieffektiviseringar.

Koppla samman flera EnergyHub system och få ett nytt kostnads effektivt sett att dela på solenergi, elbilsladdning och energilager. DC nanogrid-arkitekturen gör att energi kan produceras, lagras eller användas direkt på DC-sidan för optimal flexibilitet och minimala förluster. Alla komponenter i EnergyHub-systemet styrs i en enda kraftprocess som gör EnergyHub-systemet verkligen unikt och öppnar dörren för effektivare energihantering.

Kontakta SolarVolt

Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar om solceller och smarta energisystem

Alla publicerade övriga artiklar för 2021

Sol- & EnergiGruppen

B L I   M E D L E M !
Vi hjälper dig att utveckla morgondagens energieffektiva och självförsörjande fastigheter! Ta del av ny kunskap, erfarenheter och framgångsfaktorer från energiföretag och erfarna fastighetsbolag via våra videopoddar, för att du som är fastighetsägare, solcellsprojektör eller elkonsult skall lyckas med fler sol- och energiprojekt – utan att behöva göra om andras misstag!
Läs mer om medlemskap i Sol- & EnergiGruppen!

Medlemskap

REGISTRERA DIG SÅ BERÄTTAR VI MER
OM MEDLEMSKAP I SOL- & ENERGIGRUPPEN!

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem