Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solenergi leder den globala elmarknaden

Bild:  Intressant läsning – World Energy Outlook 2020 – IEA

Solenergi leder den globala elmarknaden

Coronapandemin har orsakat mycket skada för världen, men den beräknas också minska utsläppen från energisektorn med ca 7% för år 2020 – d v s de ligger på samma nivå som för 10 år sedan. Omvänt så har förnybar energi fortsatt sin tillväxtresa under året – i motsats till alla andra energislag.

Förnybar energi springer förbi kolet  Ännu så länge har fossilt kol övertaget när det gäller energislag för elproduktion, men kommer inom ca 5 år att vara omsprunget av förnybar energi som källa för framtidens elproduktion. Det förutspår Internationella energimyndigheten IEA i en nyligen publicerad rapport.

Olika scenarier  I rapporten utgår de från fyra scenarier:

  • Första scenariot med redan existerande regler och målsättningar och en avtagande pandemi,
  • Andra scenariot som ovan, men med en mer långsam återhämtning efter pandemin,
  • Tredje scenariot med hållbar utveckling enligt målen i Parisavtalet,
  • Fjärde scenariot där världens länder siktar på koldioxidneutralitet till år 2050.

Tillfällig minskning av utsläpp  Årets utsläppsminskning av koldioxid är tyvärr bara tillfällig – likaså svackan inom världsekonomin. Rapporten konstaterar att låg ekonomisk tillväxt inte är någon bra strategi för att säkerställa låga globala utsläpp. Världen är långt ifrån att göra tillräckligt för en avgörande minskning av de klimatskadliga utsläppen.

Kommande 10 år avgör planetens framtid  Rapporten – som heter World Energy Outlook 2020 – menar att de kommande 10 åren är helt avgörande för att radikalt minska utsläppen av koldioxid och kraftigt öka utbyggnaden av förnybar energi, och som endast kan uppnås genom en strukturomvandling inom transport- och energisektorn. I rapporten konstateras att ″de beslut som fattas i dag kommer att ha betydelse för kommande generationer″.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Corona kan vara vändpunkten  Det satsas enorma belopp världen över för en global ekonomisk återhämtning efter coronapandemin. Därför öppnas en historisk möjlighet att frysa utbyggnaden av kolkraft och fasa ut övriga gamla fossila energisystem, och istället satsa resurserna på en fossilfri framtid som bygger på gröna energislag.

Expansiv utbyggnad av förnybar energi  Den gemensamma nämnaren för alla scenarier i rapporten är att förnybar energi spelar en huvudroll. Utgångspunkten för scenarierna är nuvarande regler och förordningar, samt de målsättningar som olika länder i världen har idag. Redan år 2025 kommer den gröna energisektorn att passera kolkraft som huvudkälla för elproduktionen. År 2030 kommer förnybar energi att svara för ca 80% av ökningen i elproduktion.

Vattenkraften största förnybara energikälla  Vattenkraften kommer även fortsättningsvis att vara den största källan till förnybar energi på det globala planet, men gällande tillväxttakten står solenergi i fokus, följt av vindkraften – både på land och till havs.

Solenergi slår nya rekord  Solenergi förutspås blir det ledande energislaget på den globala elmarknaden. Från och med år 2022 kommer solenergin – utifrån dagens politiska riktlinjer – att slå nya utbyggnadsrekord varje år.

Solceller billigare än kolkraft  Tack vare de senaste 10 årens prisfall på solcellsanläggningar, är de redan idag billigare än att nyetablera kolkraft- eller gaskraftanläggningar. Detta gäller för de flesta länder i världen, där den alstrade elen från alla nya solenergiprojekt blir den billigaste världen skådat fram tills idag.

Olja snart inte längre i tätposition  Enligt rapporten har världens ledande olje- och gasföretag gjort avskrivningar på sina tillgångar med drygt 50 miljarder US-dollar. Bara på ett år – mellan 2019 och 2020 – har investeringar i olja och gas minskat med ca 30%.

Politiska spelregler står i vägen  Den ökade globala efterfrågan på olja kommer att stagnera inom 10 år. Eftersträvansvärt är om efterfrågan på olja kunder reduceras redan nu, men utan stora förändringar i politiska spelregler finns inga tecken på en snabb nedgång. Med utgångspunkt från den politik som råder idag kommer efterfrågan att stiga upp till de nivåer som var innan coronapandemin slog till.

Om världens regeringar, investerare och andra beslutsfattare skulle öka ambitionsnivån vad gäller utbyggnaden av förnybar energi, så att det motsvarar scenariet där det hållbara målet har skärpts, kan tillväxten av både solenergi och vindkraft ökas ännu mer kraftfullt, vilket skulle tillfredställa den globala utmaningen att försöka hejda en klimatkollaps.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev