Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller bidrar till energieffektiva fastigheter

Bild:  Fastighetsbolagen jobbar intensivt med energieffektivisering, där en av framgångsfaktorerna är investering i solceller.

Solceller bidrar till energieffektiva fastigheter

Många fastighetsbolag jobbar intensivt med energieffektivisering av sina fastighetsbestånd. Frågan är vilka framgångsfaktorerna är när fastigheter skall energieffektiviseras?

Svenska fastighetsbolag i högsta hållbarhetsligan  Flera av Sveriges fastighetsbolag kommer högt i ranking bland de mest hållbara fastighetsbolagen i Europa, t ex i den internationella hållbarhetsundersökningen GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark.

En del av hållbarhetsarbetet handlar om gröna hyresavtal och att miljöcertifiera fastigheter, bl a genom att minska energiförbrukningen, där fastighetsbolagen nu tar nästa steg med målsättningen att deras verksamheter skall vara helt klimatneutrala år 2030.

Motiverade medarbetare viktiga för hållbarhetsarbetet  För att lyckas sänka energiförbrukningen är oftast en kombination av flera samverkande faktorer. Till en början måste det råda en samsyn kring frågor om energieffektiviserings- och hållbarhetsfrågor, där första steget givetvis är att företagsledningen är helt eniga med resten av organisationen om vikten av ett effektivt hållbarhetsarbete. Det är viktigt för att kunna skapa förutsättningar för hela organisationen att sträva mot samma mål.

En motiverad, uthållig och väldefinierad strategi, motiverade medarbetare och ett långsiktigt hållbar vision är nyckeln till framgång, med elmål som ger för varje år som går ger lite mer återbäring i energihushållningskassan.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Långsiktigt arbete en framgångsfaktor  Att arbeta med en strävan att minska energianvändningen i fastighetsbestånden under endast ett fåtal år är inte meningsfullt, utan denna strävan måste finnas inbyggd i organisationen alltid – varje dag under hela året.

Det är uthålligheten i hållbarhetsarbetet som är framgångsfaktorn. Utan den är det svårt att genomföra arbetet med energieffektiviseringen på ett lyckosamt sätt. Naturligtvis måste också resurser avsättas för att ge bränsle till arbetet med hållbarheten.

Flera faktorer viktiga för en lägre energiräkning  Fortlöpande drift och underhåll är alltid viktigt för att energiräkningen inte skall skena iväg. Därutöver finns tre huvudsakliga faktorer som spelar en avgörande roll för en lyckad energieffektivisering:

Kontrollera löpande energianvändningen  Den första faktorn är mätning och uppföljning av energianvändningen i fastigheterna. Utan kontroll på när, var och hur mycket energi som används, är det svårt att få någon vettig energieffektivisering gjord överhuvudtaget. Att ha en bra, noggrann och regelbunden uppföljning är A och O. Då finns alltid beredskap att agera snabbt och effektivt om avvikelser uppstår.

Få medarbetare på energitåget  Den andra faktorn är motiverade och kompetenta medarbetare, som behöver vidareutbildas i ämnen kring energieffektivisering. I samband med anställning bör kandidater väljas med god kompetens inom energiområdet. Även kunskapen och kompetensen hos inhyrda energikonsulter och teknikleverantörer spelar en viktig roll.

Energiinvesteringar en lönsam affärsmöjlighet  Den tredje faktorn är att undvika betrakta energiinvesteringar som en kostnad. De skall alltid ses som en lönsam affärsmöjlighet. Ett tips är att låta en energikonsult att ta fram en LCC-räknare som kan beräkna livscykelkostnaden (Life Cycle Cost) för olika förslag till energiinvesteringar. Det skall vara enkelt att lägga in aktuella parametrar när ett energimässigt problemområde har identifierats – eller som snarare skall betraktas som en ny affärsmöjlighet.

Lönsamma solceller  Ett exempel är investering i solcellsanläggningar. En LCC-räknare kommer snabbt visa att solceller för de flesta lutande och platta tak är en god investering, med mycket låga kostnader för service och underhåll. Om investeringskostnaden divideras med antal producerade kilowattimmar under solcellsanläggningens livstid blir resultatet priset per kWh för solelen, som skall ställas mot förväntat insparat elpris för den köpta nätelen.

Energibesparande LED-belysning  Ett annat exempel är t ex lysrörsdrivna belysningsarmaturer som överlevt bäst-före-datum, och som behöver en energiteknisk översyn. Med LCC-räknaren blir det enkelt för involverade medarbetare att räkna ut om investeringen blir en ekonomiskt god affär. Då blir det plötsligt uppenbart för både företagsledningen och övriga organisationen att ta ställning i investeringsfrågor.

Rätt mängd luft och vid rätt tillfälle  Ett tredje exempel är anpassning av luftflöden till den faktiska användningen av fastigheters lokalar. Att luft skickas runt i lokaler där ingen befinner sig är ett stort slöseri med energiresurser. Det skapar också missnöje bland hyresgäster och anställda – helt i onödan. Därför bör ventilationen och temperaturen på ventilationsluften anpassas till både närvaro av människor i aktuella lokaler.

Rätt upplevelse av inomhusklimatet  Även ventilationsluftens användningsområden bör tas i beaktande. Om hyresgäster och anställda kan påverka upplevelsen av inomhusklimatet, så är mycket vunnet. Exempel är att anpassa klädsel och rörlighet. Att stå och jobba ger större känsla av värme än vid sittande arbete. En extra tröja kan ge en angenämare och varmare upplevelse.

Rätt temperatur på rätt plats  Att tänka rätt temperatur på rätt plats sparar många kilowattimmar. Det accepteras av de flesta med ca 20 grader i kontorslokaler, och 1-2 grader lägre temperatur i industri-, lager- och logistikbyggnader, medan det troligen räcker med 15 grader eller lägre i garageutrymmen. I trapphus kan också temperaturen hållas på en lägre nivå. Det kan bli en positiv upplevelse att komma från ett kallare trapphus till ett varmare kontor.

Solceller ger komfortabel kyla  Med pågående klimatförändringar kommer också problem med för höga inomhustemperaturer sommartid. Där har solceller en stor roll att spela, eftersom de både kan bidra till stora mängder förnybar energi – t ex till fastighetens ventilation och belysning – för att under varma sommardagar istället bidra till driften av kylaggregat för komfortkyla till fastigheters lokaler.


Våra rekommendationerPå sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2021

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem