Kunskapsportalen inom solceller och hållbara energisystem


Artikel

Nätkoncessionen begränsar utbyggnaden av solceller

Bild:  Lättnader i koncessionsplikten som tillåter flytt av solel mellan byggnader skulle öka incitamentet för mer egenproducerad solel

Nätkoncessionen begränsar utbyggnaden av solceller

Välbekant för de flesta är att egenproducerad småskalig solel – d v s med en installerad effekt under 255 kW – och efter 1 juli innevarande år under 500 kW – är befriad från energiskatt. Förutsättningen är att den egenproducerade solelen används direkt i byggnaden, alltså innanför anslutningspunkten till det allmänna elnätet.

Koncessionsplikten för egenproducerad solelDet koncessionspliktiga allmänna elnätet får inte användas för att distribuera solelen mellan en fastighetsägares olika fastigheter, utan att den blir belagd med energiskatt. Denna regel gäller trots att den egenproducerade elen inte säljs till något elbolag eller annan enskild elförbrukare. Det innebär således att det inte är möjligt att installera solceller på sommarstugan, för att sedan använda elen i lägenheten i stan, utan att den flyttade egenproducerade solelen blir belagd med energiskatt. Det är inte heller möjligt för en fastighetsägare att producera solel på taket på en solig byggnad med goda produktionsbetingelser för solel, för att sedan använda den i en skuggad byggnad inom samma fastighetsbolag eller juridiska person, utan att energiskatteplikten utlöses.

Undantag från koncessionspliktigt elnätVissa typer av starkströmsledningar är dock undantagna från koncessionsplikten, och kallas i sådana fall för icke koncessionspliktiga nät, IKN. Undantagen gör att fastighetsägaren, om vissa förutsättningar är uppfyllda, kan inneha en egen starkströmsledning och använda denna för att flytta solel utan att mata in den på det allmänna koncessionspliktiga elnätet. Sådana starkströmsledningar får byggas inom exempelvis ett industriområde, en galoppbana, ett sjukhus eller från huvudbyggnad till komplementbyggnad, t ex en tvättstuga (listan på undantag är lång). Men undantaget gäller inte bostadsfastigheter. Det innebär att ett sjukhus kan installera solceller på en solig byggnad, och sedan dra en ledning för att flytta elen till en annan byggnad inom fastigheten, men att ägare av flerbostadshus inte kan göra samma sak.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9

Företagspartner 10

Företagspartner 11

Företagspartner 12

Företagspartner 13

Företagspartner 14

Företagspartner 15


Fortsättning av artikel

Nätkoncessionen begränsar utbygganden av solcellerFör många solcellsaktörer och större fastighetsägare innebär regeln begränsningar i utbygganden av solcellsanläggningar. Det allmänna elnätet bör kunna användas för att flytta egenproducerad solel mellan sina egna fastigheter, utan att det utlöser energiskatt. Denna rättighet skall förstås enbart gälla den solel som täcker egenförbrukningen och som produceras av småskaliga solcellsanläggningar på mindre än 255 kW (500 kW).

Det finns förslag från bl a Solelkommisionen att bilda lokala energigemenskaper och virtuella elnät, som möjliggör förflyttning av egenproducerad solel mellan egna byggnader, utan att det utlöser energiskatt, vare sig ett fastighetsbolag äger ett helt industriområde eller om en enskild fastighetsägare är innehavare av ett flerbostadshus. Undantag för nätkoncession bör även gälla inom flerbostadsfastigheter.

Förslag förenklar flytt av solelKort sagt – fastighetsägare som vill flytta överskott av egenproducerad solel mellan egna fastigheter, borde få göra detta, vilket även den statliga Nätkoncessionsutredningen kommit fram till i ett slutbetänkande. Förslaget skulle öka produktionen av solel ganska rejält den dag det beslutasom möjligheten att flytta egenproducerad solel mellan egna fastigheten. Nätkoncessionens utredning förslår även att fastighetsägare som producerar egen förnybar el och har ett överskott av solel skall kunna flytta elen för att täcka elunderskott i andra fastigheter, utan att behöva nätkoncession.

Hellre ändrat regelverk är fler fysiska elkablarDet känns tveksamt om det är samhällsekonomiskt rimligt att dra nya fysiska starkströmskablar mellan byggnader för att lösa problematiken med överskottselen, men mer logiskt att kunna förflytta den icke egenanvända solelen via det befintliga elnätet problemet genom att istället lösa den administrativa knuten.

Att lättare kunna flytta förnybar och fossilfri el mellan fastigheter vore mycket positivt. Ett anpassat undantag från koncessionsplikten skulle innebära att fler fastighetsägare kommer att investera i egna solcellsanläggningar. Det möjliggör också möjligheten att effektivisera styrning och användning av el mellan fastigheter. Ett förverkigande av förslaget bidrar till fler smarta fastigheter och till målet att Sverige skall kunna bli fossilfritt ännu snabbare.

Sol- & EnergiGuiden

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Rekommenderad partner

Soltech Energy

Solpaneler skall vara en långsiktig och hållbar lösning. Både som ekonomisk investering och på vägen mot en fossilfri framtid. Sedan 2014 har vi med vår samlade kunskap och våra kvalitativa produkter jobbat mot det målet – att leverera solcellsinstallationer med hög kvalitet, som gör våra kunder självförsörjande på el under lång tid. Nu, med Bravida som ny kraftfull majoritetsägare, kan vi säkra att det arbetet fortgår in i framtiden – för såväl befintliga som nya kunder. Vi skapar stora resultat, tillsammans! Vi välkomnar alla intresserade att höra av sig – kontakta Solkraft Sverige AB, kontakta VD, Johnny Petré!


Alla publicerade artiklar för 2021

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

Get In Touch

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem