Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Elköpsavtal för solceller utan att investera eller äga

Bild:  Elköpsavtal – eller också kallat PPA – innebär att medverka i utbyggnaden av förnybar energi i selektiva energiprojekt

Elköpsavtal för solceller utan att investera eller äga

Allt fler kommersiella fastighetsägare är intresserade att köpa solproducerad el, men vill avtala bort ägande, risker och ansvar genom PPA – en slags elköpsavtal där kunden köper solelen som en tjänst från solcellsanläggningen, som ägs och driftas av en investerare eller elsäljare. Den solel som produceras på taket eller marken säljer de till ett förbestämt pris per kilowattimma. Det finns flera fördelar, t ex ingen investeringskostnad eller bindning av kapital. Kostnaden fördelas istället över många år till ett överenskommet fast pris per kWh. Andra fördelar för elköparen är att slippa projektledning, drift och underhåll.

Elköpsavtal ger prissäkrad förnybar el   PPA – som står för Power Purchase Agreement – är ett elköpsavtal som ingås mellan en elproducent och en elanvändare. De senaste åren har denna finansieringsform blivit allt mer vanlig – både vid investeringar i vindkraft och solenergi. Incitamenten för ett PPA-avtal är många. Några av de faktorer som påverkar priset på el och elcertifikat är politiska och ekonomiska parametrar, fluktuerande nät- och produktionskapacitet, osäkra råvarupriser, klimatpåverkan och volatila växelkurser.

Kompensation för prisrisk  En PPA-lösning är ett bra sätt att kompensera prisrisk. Elköparen – d v s kunden – får ett fast elpris under avtalets löptid. En PPA-lösning är en investering i en grönare förnybar framtid, då den bidrar till att realisera fler förnybara energiprojekt – d v s ungefär den funktion som det snart avskaffade elcertifikatsystemet haft.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Vindkraft har banat väg för PPA  PPA-avtal är oftast bilaterala ömsesidigt förpliktigande långtidsavtal, med löptider på 8 - 10 år eller längre. Den ena parten i avtalet – som oftast är ett företag – går med på att köpa el direkt från en elproducent, till ett förutbestämt pris. Vanligtvis efterfrågar företaget stora mängder förnybar el, som den andra parten – en säljande projektägare eller investerare – tillhandahåller. Inom nordisk vindkraft har PPA-avtal nästan blivit en standard för att nå fram till ett investeringsbeslut. Bland de största köparna för PPA-affärerna inom svensk vindkraft återfinns Norsk Hydro och Google.

Långsiktig förutsägbar elkostnad   Fördelarna med ett PPA-avtal är flera – både för elköparen och elsäljaren. Elköparen får en långsiktig förutsägbar elkostnad – i princip ett fast elpris under avtalet löptid. För elsäljaren innebär en PPA-lösning ekonomisk säkerhet för investeringen, särskilt på elmarknader med hög marknadsexponering, t ex kommuner, industrier och kommersiella fastighetsägare. Därutöver måste elsäljaren sköta solcellsanläggningen för att garantera maximal elproduktion.

Bra förutsättningar för PPA i Sverige   Antalet tecknade PPA-avtal för vindkraft har ökat kraftigt i Sverige, Norge och Finland under de senaste åren, mycket tack vare gynnsamma förutsättningar, t ex stora tillgängliga landytor och politisk stabilitet. En motsvarande utveckling kan förväntas även i Sverige, där bland annat Eurocommercial satsar på PPA-lösningar för solceller till taken på sina köpcentrum, och HSB medverkat till en solcellspark, där solelen erbjuds deras medlemmar i bostadsrättsföreningar.

Påskyndar övergången till grön förnybar solel  Även inom solenergi finns ett stort intresse för PPA-lösningar. De hjälper elköpande fastighetsägare att accelerera övergången till grön förnybar el – t ex genom solceller på fastigheters tak – som möjliggör reducering av elkostnader samt garderingar mot volatilitet och prischocker på elmarknaden. Även investeringar i solcellsparker kan dra fördel på samma villkor.

Stark tillväxt inom global PPA  Enligt Bloomberg New Energy Finance tecknades globala PPA-avtal för nästan 20 GW installerad effekt under år 2019, en ökning med 40% från året innan. Ledande företag som Google, Walmart och Heineken använder i allt högre grad sol-PPA för att uppnå sina hållbarhetsmål.

PPA adderar ny förnybar energi till elnätet   Till skillnad från att köpa förnybar el från marknadens elleverantörer, som får elleveranser från redan byggda gröna energiprojekt inom vattenkraft, vindkraft och solenergi, så leder PPA-avtal till att ny förnybar energi adderas till elnätet.

Problemfrihet för elköparen   Ett PPA-avtal för solenergi innebär ett förpliktigande att köpa förnybar solel, vilket innebär ett fast oftast lägre elpris under hela PPA-avtalets löptid. Solprojekten kan både innebära installationer av solceller på befintliga eller nybyggda tak, eller så kan investeringen avse en markbaserad solcellspark. PPA-leverantören bygger, finansierar, äger, försäkrar och ansvarar för driften av solcellsanläggningen. De sköter även service och underhåll, eftersom det ligger i leveratörens intresse att solcellsanläggningen levererar maximal energimängd under dess livslängd. Leverantören borgar också för att tillstånd och regelverk efterlevs.

Reinvesteringar tryggar för framtiden   Vissa investerare och elsäljare inom PPA fortsätter löpande reinvestera i solcellsanläggningarna och uppgraderar med senast tillgänglig digital teknik, nya möjligeheter till effektiv elanvändning, elbilsladdning och batterilagring, för att öka deras elköpande kunders möjligheter att spara pengar – och öka avkastningen för den investerande elsäljaren.

Riskfria elleveranser av förnybar solel  En PPA-kund betalar bara för den solel som har producerats, till ett förbestämt – utan några kostnader för uppstart eller investeringar – och utan att behöva hantera någon juridisk, teknisk eller operationell risk.

Immateriella fördelar  Det finns även flera immateriella fördelar med elköpsavtal och PPA-lösningar inom solenergi – t ex förutsebarheten i framtida elkostnader, maximerad värdering tack vare satsningen på förnybar solenergi, miljöinriktad marknadsföring, hållbarhetsanpassad rapportering vid presskontakter och vid annan kommunikation med omvärlden, integration i hållbarhetsredovisningen samt – sist men inte minst – inspiration för hur solenergin kan spela roll för företagets tillväxt och framtida utveckling.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem